dimecres, 11 d’octubre de 2000

La informació es de Domini Públic

Domini Public
Tots els continguts d'aquesta pàgina són de Domini Públic. Els fragments d'obres de tercers que puguin aparèixer publicats a Sirius.cat ho fan a l'empara dels drets universals i irrenunciables d'expressió i informació, així com del dret a la cita.

La llibertat d'expressió és el dret de tot individu a expressar idees lliurement, i per tant sense estar sotmeses a cap mena de censura. És un dret fonamental recollit en l'article 19º de la Declaració Universal dels Drets Humans, i reconegut explícitament per la majoria d'Estats democràtics: "Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el d'investigar i de rebre informacions i opinions, i el de difondre, sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d'expressió". D'aquest dret es deriven, entre molts d'altres, el dret de la llibertat d'impremta i de la llibertat de premsa.

La Constitució Espanyola reconeix i empara l'exercici d'aquest dret i dels seus drets derivats, com el dret a una comunicació lliure, que abasta tot un seguit de drets com: la llibertat d'expressió, producció i creació literària, artística, científica, tècnica i en la tasca docent; el dret a la informació, a rebre i emetre informació, amb prohibició expressa de la censura prèvia, el segrest administratiu i qualsevol maniobra per dificultat l'accés a la informació i la cultura.

Així mateix, el dret a cita és contemplat per l'article 32 del "Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) según el Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril" que indica que: "Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite."