dimecres, 20 de gener de 2010

CCOO crida a la mobilització a Correus

El procés de liberalització postal segueix el seu curs en un context de forta recessió econòmica que està influint negativament en el conjunt del sector qüestionant la viabilitat dels grans operadors nacionals.
El Govern, seguint l'estela d'abandonament cap a Correus de la segona meitat de l'anterior legislatura, en els dos últims anys ha retallat tant la inversió productiva (en més d'un 43%, de 236.000.000€ a 2.008-140.000.000€ en 2010) com el finançament de l'SPU (dels exigus 90 mill. d '€ de 2007 i 2008, a uns ridículs 75.000.000€ dels exercicis 2009 i 2010, quan el COST DEL SPU Càlcul per 2.007 VA SER DE MÉS DE 242 MILIONS D'EUROS i previsiblement serà superior en els exercicis 2008, 2009 i 2010).

L'absència al nostre país d'una agenda i model postals per part del Govern fa que el sector postal espanyol afronti la seva completa obertura a la competència (1 gener 2011) a la major de les incerteses. I que Correus, a més, ho faci i amb seriosos dubtes sobre la seva viabilitat.
Si no reconduir entrarà en aquesta situació d'asfíxia econòmica que l'única via que trobi a no gaire trigar sigui "la via morta". D'aquí la nostra exigència de reorientar la política econòmica del Govern respecte al Correu Públic, dotant-lo de la musculatura financera suficient per garantir la seva viabilitat en l'actual escenari.
En definitiva, CCOO RECLAMA FINANÇAMENT SUFICIENT (per a inversions i SPU) i la REGULACIÓ NECESSÀRIA (moratòria de Directiva i Llei Postal actualitzada) A FI D'EVITAR QUE CORREOS ENTRE EN UN FASE D'inviabilitat I PÈRDUA MASSIVA DE FEINA. És en aquest context en el que impulsem la nostra CAMPANYA DE MOBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ LABORAL I SOCIAL i, en el seu marc, presentem la nostra PROPOSTA PER A UNA TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA ADAPTADA AL CAS SINGULAR DEL CORREU ESPANYOL, amb la voluntat de propiciar un consens inajornable entorn al futur de Correus

Propostes de CCOO
Davant la crisi, moratòria de la TerceraDirectiva, per garantir el futur del servei postal públic. L'únic que estableix amb claredat és l'eliminació de la zona reservada-avui fins a 50 grams-el que qüestionarà encara més, sense mesures alternatives, la seva capacitat per assumir el cost de prestació del servei postal universal.
Si no n'hi ha, transposició consensuada, sense necessitat d'una nova Llei Postal, amb els següents continguts:
Designació per Llei de Correus com a prestador del servei postal universal per, almenys, els pròxims 15 anys.
Adequació dels mecanismes de finançament al context econòmic per garantir l'estabilitat del servei postal públic:
- 450 milions d'euros per finançar el cost del servei postal universal per al període 2007-2009.
- 800 milions d'euros per al període 2010-2012.
- 1.200 milions d'euros per a un nou Pla d'inversions a quatre anys (mantenint el ritme inversor de períodes anteriors).
Regulació de la competència, establint barreres a l'entrada d'altres operadors postals, exigint condicions equivalents a les exigides a l'operador públic.
Comissió Nacional del Sector Postal com a regulador garantista, independent i consensuat per tots els agents del sector.
Situar a Correus com a operador de referència.
Definir un Pla estratègic per a Correus que integri mecanismes de diversificació, internacionalització, R + D + i, així com l'impuls a una banca postal pròpia consolidada.
Garanties per a l'ocupació, a través d'un Acord marc de condicions laborals mínimes per a totes les empreses del sector i del Conveni i Acord per als 67.000 treballadors de Correus.


Movilización por Correos

El proceso de liberalización postal sigue su curso en un contexto de fuerte recesión económica que está influyendo negativamente en el conjunto del sector cuestionando la viabilidad de los grandes operadores nacionales. La ausencia en nuestro país de una agenda y modelo postales por parte del Gobierno hace que el sector postal español afronte su completa apertura a la competencia (1 enero 2011) en la mayor de las incertidumbres. Y que Correos, además, lo haga y con serias dudas sobre su viabilidad.

El Gobierno, siguiendo la estela de abandono hacia Correos de la segunda mitad de la anterior legislatura, en los dos últimos años ha recortado tanto la inversión productiva (en más de un 43 %, de 236 mill. de € en 2008 a 140 mill. de € en 2010) como la financiación del SPU (de los exiguos 90 mill. de € de 2007 y 2008, a unos ridículos 75 mill. € de los ejercicios 2009 y 2010, CUANDO EL COSTE DEL SPU CALCULADO PARA 2007 FUE DE MÁS DE 242 MILLONES DE EUROS y previsiblemente será superior en los ejercicios 2008, 2009 y 2010).
De no reconducirse entrará en tal situación de asfixia económica que la única vía que encuentre a no mucho tardar sea "la vía muerta". De ahí nuestra exigencia de reorientar la política económica del Gobierno respecto al Correo Público, dotándolo de la musculatura financiera suficiente para garantizar su viabilidad en el actual escenario.
En definitiva, CCOO RECLAMA FINANCIACIÓN SUFICIENTE (para inversiones y SPU) y la REGULACIÓN NECESARIA (moratoria de Directiva y Ley Postal actualizada) CON EL FIN DE EVITAR QUE CORREOS ENTRE EN UN FASE DE INVIABILIDAD Y PÉRDIDA MASIVA DE EMPLEO. Es en este contexto en el que impulsamos nuestra CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN LABORAL Y SOCIAL y, en su marco, presentamos nuestra PROPUESTA PARA UNA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA ADAPTADA AL CASO SINGULAR DEL CORREO ESPAÑOL, con la voluntad de propiciar un consenso inaplazable en torno al futuro de Correos

Propuestas de CCOO
Ante la crisis, moratoria de la TerceraDirectiva, para garantizar el futuro del servicio postal público. Lo único que establece con claridad es la eliminación de la zona reservada -hoy hasta 50 gramos- lo que cuestionará todavía más, sin medidas alternativas, su capacidad para asumir el coste de prestación del servicio postal universal.
En su defecto, transposición consensuada, sin necesidad de una nueva Ley Postal, con los siguientes contenidos:
Designación por Ley de Correos como prestador del Servicio Postal Universal para, al menos, los próximos 15 años.
Adecuación de los mecanismos de financiación al contexto económico para garantizar la estabilidad del servicio postal público:
- 450 millones de euros para financiar el coste del Servicio Postal Universal para el periodo 2007-2009.
- 800 millones de euros para el periodo 2010-2012.
- 1.200 millones de euros para un nuevo Plan de inversiones a cuatro años (manteniendo el ritmo inversor de períodos anteriores).
Regulación de la competencia, estableciendo barreras a la entrada de otros operadores postales, exigiendo condiciones equivalentes a las exigidas al operador público.
Comisión Nacional del Sector Postal como regulador garantista, independiente y consensuado por todos los agentes del sector.
Situar a Correos como operador de referencia.
Definir un Plan estratégico para Correos que integre mecanismos de diversificación, internacionalización, I+D+i, así como el impulso a una banca postal propia consolidada.
Garantías para el empleo, a través de un Acuerdo marco de condiciones laborales mínimas para todas las empresas del sector y del Convenio y Acuerdo para los 67.000 trabajadores de Correos.


Opel: La plantilla exigeix rebre accions de GM

Les negociacions sobre el futur de la apallissada automotriu alemanya Opel s'han tornat a estancar, va assegurar avui el president del comitè d'empresa del grup, Klaus Franz. D'aquesta manera, corre perill el pla del nou president d'Opel, Nick Reilly, que pretenia presentar el seu nou concepte de viabilitat a finals de gener. "De moment no estem mantenint cap negociació", va confirmar Franz. "En alguns punts no hi ha cap avanç". El punt més conflictiu és l'exigència dels treballadors d'adquirir una participació de capital en la nova empresa.

Opel va declinar fer qualsevol comentari al respecte. "Creiem que tots els temes poden solucionar a través del diàleg", va dir un dels seus portaveus. "No hem d'anunciar cap modificació en els nostres plans (per al lliurament del nou concepte)", va asseverar.

La matriu nord-americana General Motors (GM) pretén estalviar anualment un total de 265 milions d'euros (378,4 milions de dòlars) en despeses de personal. La plantilla intenta aconseguir a canvi una participació de capital a l'empresa, cosa que GM rebutja categòricament, va ressaltar avui Franz.

Reilly vol lliurar el seu pla de sanejament a finals de mes però per a això, abans ha d'haver arribat a un acord amb els treballadors. Punts clau d'aquestes negociacions són una reducció salarial i l'eliminació de prop de 9.000 dels 48.000 llocs de treball del grup a tota Europa. També es contempla el tancament de la fàbrica d'Anvers, a Bèlgica.

Aquest pla ha de ser la base sobre la qual negociar més tard les quantioses ajudes estatals que GM pretén rebre dels països amb plantes d'Opel, sobretot d'Alemanya.

La automotriu de Detroit ha xifrat la seva necessitat financera en 3.300 milions d'euros (4.712 milions de dòlars) i d'ells, espera rebre uns 2.700 milions (3.855 milions de dòlars) en concepte de garanties estatals.
Editor: Enrique López


Se estancan negociaciones sobre el futuro de Opel

Las negociaciones sobre el futuro del fabricante alemán de autos Opel se han vuelto a estancar, aseguró hoy el presidente del comité de empresa del grupo, Klaus Franz.

Las negociaciones sobre el futuro de la vapuleada automotriz alemana Opel se han vuelto a estancar, aseguró hoy a dpa el presidente del comité de empresa del grupo, Klaus Franz. De ese modo, corre peligro el plan del nuevo presidente de Opel, Nick Reilly, que pretendía presentar su nuevo concepto de viabilidad a finales de enero. "De momento no estamos manteniendo ninguna negociación", confirmó Franz. "En algunos puntos no hay ningún avance".

El punto más conflictivo parece ser la exigencia de los trabajadores de adquirir una participación de capital en la nueva empresa.

Opel declinó hacer cualquier comentario al respecto. "Creemos que todos los temas pueden solucionarse a través del diálogo", dijo uno de sus portavoces. "No tenemos que anunciar ninguna modificación en nuestros planes (para la entrega del nuevo concepto)", aseveró.

La matriz estadounidense General Motors (GM) pretende ahorrar anualmente un total de 265 millones de euros (378,4 millones de dólares) en gastos de personal. La plantilla intenta lograr a cambio una participación de capital en la empresa, algo que GM rechaza categóricamente, resaltó hoy Franz.

Reilly desea entregar su plan de saneamiento a finales de mes pero para ello, antes tiene que haber llegado a un acuerdo con los trabajadores. Puntos clave de esas negociaciones son una reducción salarial y la eliminación de cerca de 9.000 de los 48.000 empleos del grupo en toda Europa. También se contempla el cierre de la fábrica de Amberes, en Bélgica.

Ese plan ha de ser la base sobre la que negociar más tarde las cuantiosas ayudas estatales que GM pretende recibir de los países con plantas de Opel, sobre todo de Alemania.

La automotriz de Detroit ha cifrado su necesidad financiera en 3.300 millones de euros (4.712 millones de dólares) y de ellos, espera recibir unos 2.700 millones (3.855 millones de dólares) en concepto de garantías estatales.
Editor: Enrique LópezAlemanya: Via lliure al Nord Stream

L'empresa Nord Stream AG ha anunciat haver rebut de les autoritats alemanyes el permís definitiu per a la construcció d'un gasoducte subaquàtic a través de la zona econòmica exclusiva d'Alemanya, en el fons del mar Bàltic. Recentment el Regne Unit també va reservar-se 4.000 milions de metres cúbics del nou gasoducte.

L'autorització, expedida per l'agència marítima i hidrogràfica d'Alemanya (BSH, amb seu a Hamburg), complementa l'anterior permís que el Govern alemany va donar per instal.lar el projecte Nord Stream a les aigües territorials.

"D'acord amb el calendari, procedirem a la construcció de la canonada a la primavera pròxima i al transport del gas a l'any 2011", va recordar Matthias Warnig, el director gerent de Nord Stream.

Anteriorment, aquesta empresa va aconseguir el vistiplau de Dinamarca, Suècia, Rússia i Finlàndia, encara que aquesta última ha de concedir encara l'autorització definitiva.

El gasoducte subaquàtic podrà transportar a l'any 55 mil milions de metres cúbics cap Alemanya, Dinamarca, Holanda i altres països europeus.

La russa Gazprom té una participació del 51% en aquest projecte; les alemanyes Wintershall Holding i E. ON Ruhrgas, el 20% cadascuna; l'holandesa Gasunie, el 9%. Actualment, les parts negocien la possible cessió d'un 9% de les accions a la francesa GdF Suez, recent propietària monopolista de Agbar (Aigües de Barcelona).


Alemania da el permiso definitivo para construir el gasoducto Nord Stream

La empresa Nord Stream AG anunció haber recibido de las autoridades alemanas el permiso definitivo para la construcción de un gasoducto subacuático a través de la zona económica exclusiva de Alemania, en el fondo del mar Báltico.

La autorización, expedida por la agencia marítima e hidrográfica de Alemania (BSH, con sede en Hamburgo), complementa el anterior permiso que el Gobierno alemán dio para instalar el proyecto Nord Stream en las aguas territoriales.

"De acuerdo con el calendario, procederemos a la construcción de la tubería en primavera próxima y al transporte del gas en el año 2011", recordó Matthias Warnig, el director gerente de Nord Stream.

Anteriormente, esta empresa consiguió el visto bueno de Dinamarca, Suecia, Rusia y Finlandia aunque esta última debe conceder aún la autorización definitiva.

El gasoducto subacuático de 1.220 Km conectará a la ciudad rusa de Viborg con la alemana Greifswald y podrá transportar al año 55 mil millones de metros cúbicos a Alemania, Dinamarca, Holanda y otros países europeos.

La rusa Gazprom tiene una participación del 51% en este proyecto; las alemanas Wintershall Holding y E.ON Ruhrgas, el 20% cada cual; la holandesa Gasunie, el 9%. Actualmente, las partes negocian la posible cesión de un 9% de las acciones a la francesa GdF Suez.Les farmacèutiques i els seus dubtosos estudis clínics

Les empreses farmacèutiques tenen l'obligació de realitzar nombrosos estudis clínics als medicaments que produeixen. No obstant això, els resultats no són sempre publicats. A causa d'aquesta omissió de dades, alguns principis actius dels medicaments són falsament valorats i es sobreestima l'efecte que el medicament ha de provocar. En aquests casos, el medicament pot tornar-se en contra de la salut dels pacients. Moltes empreses farmacèutiques eviten la publicació dels estudis clínics que realitzen sobre els seus propis medicaments per a no córrer riscos financers. La manca de transparència és perjudicial per la salut.

El camí que recorren els medicaments des del laboratori a les farmàcies és llarg i dispendiós. Els fabricants han de demostrar una i altra vegada que el producte que desenvolupen no és perillós, però sí eficaç. Sovint les farmacèutiques s'enfronten a grans riscos financers a l'hora de treure un medicament al mercat, ja que en qualsevol pas del procés el projecte pot frustrat. Per això, algunes farmacèutiques oculten estudis clínics desfavorables amb el risc que això pot implicar per als pacients.
La publicació dels estudis hauria de ser obligatòria

És molt important que els metges coneguin els efectes dels medicaments. El Institut per a la Qualitat i Rendibilitat de la Sanitat a Alemanya (IQWiG) ha exigit que la publicació de tots els estudis clínics sigui una obligació per a totes les farmacèutiques. A més, ha sol.licitat al Govern Federal una actuació al respecte.

La raó per a aquesta exigència deriva de la publicació d'un informe final sobre tres antidepressius que l'empresa farmacèutica Pfizer va tractar d'obstaculitzar. L'empresa es va negar durant molt de temps a posar la informació a disposició del IQWiG. Després d'una gran pressió a l'empresa farmacèutica, aquesta a hagut d'accedir finalment a la publicació de les dades.

"Quan les empreses es callen dades existents, estan negant als pacients i als metges la possibilitat de decidir entre diferents opcions terapèutiques", va declarar Peter T. Sawicki, cap del IQWiG.

La tasca que porta a terme aquest institut consisteix en arribar a conclusions sobre l'ús i perjudici dels medicaments. Aquestes dades serveixen a la comissió del Govern Federal com a fonaments científics per decidir quins medicaments són beneficiosos per a la medicina i quines no han de ser posats a disposició dels pacients.

"El frau a través del silenci no és una falta lleu"

A vegades les empreses farmacèutiques ometen la publicació dels estudis clínics quan els resultats dels medicaments produïts no responen als efectes que s'esperen d'ells o, fins i tot, quan està comprovat que les medicines no causaran en els pacients cap tipus d'efecte. Les conseqüències són devastadores: a la vista de que tots els estudis publicats són bons, metges i pacients esperen un efecte del medicament que mai es produeix.

"El frau a través del silenci no és una falta lleu. Sense la informació completa sobre el medicament, els pacients poden rebre tractaments inútils o fins i tot perjudicials per a la seva salut ", va dir el president del IQWiG, Peter T. Sawicki.

És especialment perillós que molts metges i científics ni tan sols coneguin que hi ha estudis clínics sobre els medicaments que no han estat publicats. Una llei que obligui a totes les farmaceúticas a publicar i registrar cada un dels seus estudis clínics podria solucionar aquesta font d'errors de la medicina de la qual depèn la salut de molts pacients.
Autora: Ana Sánchez Granado / GLP
Editor: José Ospina-València


Falta de transparencia en estudios clínicos puede ser mortal

Muchas empresas farmacéuticas evitan la publicación de los estudios clínicos que realizan sobre sus propios medicamentos para no correr riesgos financieros. La falta de transparencia es perjudicial para la salud.

El camino que recorren los medicamentos desde el laboratorio a las farmacias es largo y dispendioso. Los fabricantes tienen que demostrar una y otra vez que el producto que desarrollan no es peligroso, pero sí eficaz. A menudo las farmaceúticas se enfrentan a grandes riesgos financieros a la hora de sacar un medicamento al mercado, ya que en cualquier paso del proceso el proyecto puede frustarse. Por eso, algunas farmaceúticas ocultan estudios clínicos desfavorables con el riesgo que eso puede implicar para los pacientes.

Las empresas farmaceúticas tienen la obligación de realizar numerosos estudios clínicos a los medicamentos que producen. Sin embargo, los resultados no son siempre publicados. Debido a esa omisión de datos, algunos principios activos de los medicamentos son falsamente valorados y se sobreestima el efecto que el medicamento debe provocar. En esos casos, el medicamento puede volverse en contra de la salud de los pacientes.

La publicación de los estudios debería ser obligatoria

Es muy importante que los médicos conozcan los efectos de los medicamentos.El Instituto para la Calidad y Rentabilidad de la Sanidad en Alemania (IQWiG) ha exigido que la publicación de todos los estudios clínicos sea una obligación para todas las farmaceúticas. Además, ha solicitado al Gobierno Federal una actuación al respecto.

La razón para esta exigencia deriva de la publicación de un informe final sobre tres antidepresivos que la empresa farmaceútica Pfizer trató de obstaculizar. La empresa se negó durante mucho tiempo a poner la información a disposición del IQWiG. Tras una gran presión a la empresa farmaceútica, ésta a tenido que acceder finalmente a la publicación de los datos.

“Cuando las empresas se callan datos existentes, están negando a los pacientes y a los médicos la posibilidad de decidir entre diferentes opciones terapeúticas”, declaró Peter T. Sawicki, jefe del IQWiG.

La tarea que lleva a cabo este instituto consiste en llegar a conclusiones sobre el uso y perjuicio de los medicamentos. Estos datos sirven a la comisión del Gobierno Federal como fundamentos científicos para decidir qué medicamentos son beneficiosos para la medicina y cuáles no deben ser puestos a disposición de los pacientes.

“El fraude a través del silencio no es una falta leve”

Los medicamentos son sometidos a múltiples pruebas antes de salir al mercado.Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Los medicamentos son sometidos a múltiples pruebas antes de salir al mercado.A veces las empresas farmaceúticas omiten la publicación de los estudios clínicos cuando los resultados de los medicamentos producidos no responden a los efectos que se esperan de ellos o, incluso, cuando está comprobado que las medicinas no causarán en los pacientes ningún tipo de efecto. Las consecuencias son devastadoras: a la vista de que todos los estudios publicados son buenos, médicos y pacientes esperan un efecto del medicamento que nunca se produce.

“El fraude a través del silencio no es una falta leve. Sin la información completa acerca del medicamento, los pacientes pueden recibir tratamientos inútiles o incluso perjudiciales para su salud”, dijo el presidente del IQWiG, Peter T. Sawicki.

Es especialmente peligroso que muchos médicos y científicos ni siquiera conozcan que existen estudios clínicos acerca de los medicamentos que no han sido publicados. Una ley que obligue a todas las farmaceúticas a publicar y registrar cada uno de sus estudios clínicos podría solucionar esta fuente de errores de la medicina de la que depende la salud de muchos pacientes.
Autora: Ana Sánchez Granado / GLP
Editor: José Ospina-ValenciaBulgària releva la ministra de Exteriors i excandidata a comissària europea

El Govern de Bulgària "accepta" la dimissió de l'ex-candidata a comissària europea, l'empresària Rumania Jeleva, com a ministra de Relacions Exteriors, en mig d'un escàndol més entre les corrupteles nascudes sota el slogan de "revolucions de colors" que va dissenyar la CIA pels seus governs titelles de l'Europa ex-soviètica.

Després d'haver retirat la seva candidatura per un lloc a la Comissió Europea, la búlgara Rumiana Jeleva també va dimitir com a ministra de Relacions Exteriors del seu país.

Pressionat per les crítiques de l'oposició, el Govern de Bulgària finalment va acceptar la renúncia de la ministra de Relacions Exteriors, Rumiana Jeleva, que havia retirat el dimarts la seva candidatura al lloc de comissària europea, segons ha informat avui el viceprimer ministre Zvetan Zvetanov.
Al principi, el primer ministre búlgar, Boiko Borissiv, havia rebutjat la dimissió de Jeleva com a ministra d'Exteriors. "El Govern no necessita la continuació d'aquests escàndols", va assenyalar Zvetanov en explicar a la televisió estatal el canvi de posició del Govern.

El viceprimer ministre, que pertany al partit conservador GERB, no va dir qui substituirà Jeleva al capdavant del Ministeri de Relacions Exteriors.

Jeleva havia retirat la seva candidatura, al lloc de comissària europea de Cooperació i Afers Humanitàries, després de ser durament criticada per haver facilitat suposadament informació falsa sobre els seus negocis privats. A més, se li atribuïa "falta de coneixement" sobre la cartera que aspirava a ocupar a la Comissió Europea.
DPA Editor: Enrique López


Acepta el Gobierno de Bulgaria la dimisión de Jeleva como ministra de Relaciones Exteriores

Tras haber retirado su candidatura para un puesto en la Comisión Europea, la búlgara Rumiana Jeleva también dimitió como ministra de Relaciones Exteriores de su país.

Presionado por las críticas de la oposición, el Gobierno de Bulgaria finalmente aceptó la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Rumiana Jeleva, quien había retirado el martes su candidatura al puesto de comisaria europea, según informó hoy el viceprimer ministro Zvetan Zvetanov.

Al principio, el primer ministro búlgaro, Boiko Borissiv, había rechazado al dimisión de Jeleva como ministra de Exteriores. "El Gobierno no necesita la continuación de tales escándalos", señaló Zvetanov al explicar en la televisión estatal el cambio de posición del Gobierno.

El viceprimer ministro, quien pertenece al partido conservador GERB, no dijo quién sustituirá a Jeleva al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jeleva había retirado su candidatura al puesto de comisaria europea de Cooperación y Asuntos Humanitarias tras ser duramente criticada por haber facilitado supuestamente información falsa sobre sus negocios privados. Además, se le atribuía "falta de conocimiento" sobre la cartera que aspiraba a ocupar en la Comisión Europea.
DPA Editor: Enrique LópezSolidaritat amb els treballadors de SEAT

El president de SEAT, James Muir, va assegurar que la reducció de 330 persones de la plantilla de treballadors, només afectaria els empleats amb un baix rendiment, els directius i els càrrecs intermedis. No obstant això, el comitè d'empresa de SEAT denuncia que només un de cada sis acomiadaments que està portant a terme l'empresa són d'aquestes característiques, que en realitat és una "purga" de persones incòmodes i fa una crida a la Generalitat per a que intervingui davant aquest ERO "encobert".El comitè d'empresa de la planta de Seat a Martorell han decidit aquesta tarda de fer una aturada de quatre hores durant el torn del matí de demà i una vaga durant tota la jornada de dilluns vinent, segons que ha explicat Manuel Gálvez, secretari general de CC OO al comitè d'empresa. La vaga de quatre hores de demà coincidirà amb la reunió entre representants de treballadors, sindicats i la direcció de l'empresa convocada pel Departament de Treball a la seva seu de Barcelona.

Segons Gálvez, del resultat de la reunió de demà dependrà que es mantingui o es desconvoqui la vaga de vint-i-quatre hores de dilluns vinent.

Aquestes mobilitzacions són la resposta dels treballadors a les intencions de la direcció de l'empresa automobilístic de convertir els ajustos de 329 càrrecs de direcció i tècnics intermedis en l'acomiadament de treballadors subjectes al conveni i, per tant, de la cadena de producció, segons denuncien els treballadors.

Gálvez ha explicat que la vaga de la planta de la Zona Franca que va començar ahir està deixant sense subministrament de materials a la planta de producció del Baix Llobregat, cosa que, amb vaga o sense, obligaria a aturar la producció de Martorell durant demàs, tal i com ha advertit el president del comitè d'empresa, Matias Carnero.Flamarada solar de magnitud M2.3


L'observatori espacial rus Tesis va registrar el dimarts 19 de gener una flamarada solar de magnitud M2.3, la major dels darrers dos anys i mig, informà l'Institut de Física Lebedev de Moscou".

"La flamarada es va iniciar cap a les 16.00 hora Moscou (13.00 GMT), i va arribar al seu nivell màxim un minut més tard, durant gairebé dues hores, fins a les 17.57 (14.57 GMT)", segons consta en una nota publicada a la web d'aquest centre de investigació.

El comunicat ressalta que la flamarada d'ahir va ser "la més poderosa des del 4 de juny de 2007" i que el van precedir altres dues explosions forts: una, de la magnitud C5.2, cap al migdia de dimarts, i una altra, C4. 0, cap a la mitjanit anterior.

Els intervals entre les flamarades s'escurcen al mateix temps que augmenta la seva intensitat, la qual cosa fa que els científics arribin a la conclusió que el Sol comença un nou cicle d'activitat després d'un recés breu.

Hi ha cinc classes d'explosions solars en funció de la intensitat: A, B, C, M i X. La mínima, A.0.0, equival a una radiació de 10 nanovatios per metre quadrat en l'òrbita terrestre, valor que es decuplica en cada nivell següent.

A finals d'octubre de 2003, en ple clímax de l'anterior cicle solar, hi va haver flamarades de més d'un milió de nanovatios, el que equival a la classe X17.


El observatorio espacial ruso Tesis registró el martes 19 de enero una llamarada solar de magnitud M2.3, la mayor de los últimos dos años y medio, informó el Instituto de Física "Lebedev".

"La llamarada se inició hacia las 16.00 hora Moscú (13.00 GMT), alcanzó su nivel máximo un minuto más tarde y duró casi dos horas, hasta las 17.57 (14.57 GMT)", según consta en una nota publicada en la web de este centro ruso de investigación.

El comunicado resalta que la llamarada de ayer fue "la más poderosa desde el 4 de junio de 2007" y que le precedieron otras dos explosiones fuertes: una, de la magnitud C5.2, hacia el mediodía del martes, y otra, C4.0, hacia la medianoche anterior.

Los intervalos entre las llamaradas se acortan al tiempo que aumenta su intensidad, lo cual lleva a los científicos a la conclusión de que en el Sol empieza un nuevo ciclo de actividad tras un receso breve.

Hay cinco clases de explosiones solares en función de la intensidad: A, B, C, M y X. La mínima, A.0.0, equivale a una radiación de 10 nanovatios por metro cuadrado en la órbita terrestre, valor que se decuplica en cada nivel siguiente.

A finales de octubre de 2003, en pleno auge del anterior ciclo solar, hubo llamaradas de más de un millón de nanovatios, lo que equivale a la clase X17.Proposta comunista al Nepal: Noces gais al Everest

El diputat comunista nepalès Suni Babu Pant, l'únic gai declarat entre els legisladors del continent asiàtic i líder del moviment nepalès pels drets d'homosexuals, ha proposat a la comunitat homosexual del Nepal la idea d'organitzar casaments gais a l'Everest, per atraure nous turistes benestants i incentivar l'economia nacional devastada per llargs anys de guerra civil.

La iniciativa va ser formulada pel comunista Suni Babu Pant, l'únic gai declarat entre els legisladors del continent asiàtic i líder del moviment nepalès pels drets d'homosexuals. El diputat va muntar una agència de viatges, Pink Mountain (Muntanya Rosa) que intentarà vendre paquets nupcials i de lluna de mel a turistes gais i lesbianes.

Serà possible fer-ho a partir del maig vinent, quan la nova Constitució de Nepal legalitzi els matrimonis entre persones d'un mateix sexe.

Entre altres coses, Pink Mountain planeja oferir a les futures parelles homosexuals passeigs en elefant, cerimònies nupcials en un campament base al peu de la major muntanya del planeta o en els remots enclavaments tibetans.

"La majoria dels països asiàtics refusen donar la benvinguda als turistes gai, de manera que podem treure el màxim profit per a l'economia nepalesa, fràgil després d'anys de guerra", va manifestar Pant. El Govern, que planeja incrementar el nombre de visitants de 400 mil a un milió l'any que ve, va acollir bé la idea d'atreure turistes gais i lesbianes per assolir aquest objectiu ambiciós.


Nepal baraja la idea de organizar bodas gay en el Everest

La comunidad homosexual de Nepal baraja la idea de organizar bodas gay en el Everest para atraer a nuevos turistas pudientes e incentivar la economía nacional devastada por largos años de guerra civil, escribe el diario británico The Daily Telegraph.

La iniciativa fue formulada por el comunista Suni Babu Pant, el único gay declarado entre los legisladores del continente asiático y líder del movimiento nepalí por los derechos de homosexuales. El diputado montó una agencia de viajes, Pink Mountain (Montaña Rosa) que intentará vender paquetes nupciales y de luna de miel a turistas gays y lesbianas.

Será posible hacerlo a partir de mayo próximo cuando la nueva Constitución nepalí legalice los matrimonios entre personas de un mismo sexo.

Entre otras cosas, Pink Mountain planea ofrecer a las futuras parejas homosexuales paseos en elefante, ceremonias nupciales en un campamento base al pie de la mayor montaña del planeta o en los remotos enclaves tibetanos.

"La mayoría de los países asiáticos rehúsan dar la bienvenida a los turistas gays, de modo que podemos sacar el máximo provecho para la economía nepalí, frágil tras años de guerra", manifestó Pant. El Gobierno, que planea incrementar el número de visitantes de 400 mil a un millón el próximo año, acogió bien la idea de atraer turistas gays y lesbianas para alcanzar este objetivo ambicioso.Lituània investigarà les presons de la CIA

El Parlament de Lituània va aprovar les conclusions d'una comissió que va investigar l'existència d'una presó clandestina de l'Agència Central d'Investigació dels Estats Units (CIA) en el territori del país eslau.

Els resultats de la investigació van ser aprovats el dia abans per 71 vots a favor, 12 en contra i 17 abstencions.

El document va recomanar a la Fiscalia General de Lituània investigar a funcionaris dels serveis secrets lituans, entre ells l'actual ambaixador de Lituània a Geòrgia, Mechis Laurinkus, que abandonarà aquest càrrec el proper 29 de gener.

El Comitè va iniciar la investigació després que el passat mes d'agost, la cadena ABC va informar que funcionaris lituans van prestar a la CIA un edifici en els suburbis de Vílnius per confinar presumptes membres d'Al-Qaida, però no va precisar el lloc exacte de la seva ubicació .

Segons la cadena, Lituània va permetre la creació de la presó el 2002, després de la visita de George Bush al país, que va prometre a canvi, propiciar la integració de Lituània a l'OTAN.

La investigació va comprovar que en el territori del país va ser creada una presó clandestina de la CIA i entre 2005 i 2006 van aterrar diversos avions d'aquesta agència que no van ser inspeccionats per duaners ni guàrdies fronterers. No obstant això, el fet de la custòdia de terroristes va quedar sense confirmació.

Segons diputats de l'oposició, la investigació va ser realitzada per distreure l'opinió pública lituana de problemes més importants com la reducció de pensions i atur.


Parlamento aprueba investigación sobre cárcel clandestina de la CIA en Lituania

El parlamento de Lituania aprobó las conclusiones de una comisión que investigó la existencia de una cárcel clandestina de la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos (CIA) en el territorio del país eslavo.

Los resultados de la investigación fueron aprobados la víspera por 71 votos a favor, 12 en contra y 17 abstenciones.

El documento recomendó a la Fiscalía General de Lituania investigar a funcionarios de los servicios secretos lituanos, entre ellos el actual embajador de Lituania en Georgia, Mechis Laurinkus, quien abandonará ese cargo el próximo 29 de enero.

El Comité inició la investigación después de que el pasado mes de agosto, la cadena ABC informó que funcionarios lituanos prestaron a la CIA un edificio en los suburbios de Vilna para confinar a presuntos miembros de Al Qaeda, pero no precisó el lugar exacto de su ubicación.

Según la cadena, Lituania permitió la creación de la cárcel en 2002, tras la visita de George Bush al país, quien prometió a cambio, propiciar la integración de Lituania en la OTAN.

La investigación comprobó que en el territorio del país fue creada una cárcel clandestina de la CIA y entre 2005 y 2006 aterrizaron varios aviones de esta agencia que no fueron inspeccionados por aduaneros ni guardias fronterizos. Sin embargo, el hecho de la custodia de terroristas quedó sin confirmación.

Según diputados de la oposición, la investigación fue realizada para distraer la opinión pública lituana de problemas más importantes como la reducción de pensiones y desempleo.Núria Parlon dialoga amb la Plataforma de Serra Marina i Can Zam

Ahir, dimarts 19 de gener, la Plataforma per a la Defensa de la Serra de Marina i Can Zam va mantenir una reunió, al local de l'Ateneu Popular Julia Romera de Santa Coloma de Gramenet amb l'alcaldessa, Núria Parlón, i el Regidor Esteve Serrano on es va fer lectura i entrega d'una carta on s'explica la trajectòria de la Plataforma així com s'indiquen també els punts prioritaris a treballar de cara al futur de la ciutat:


Des de la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam volem assenyalar el següent:
La ciutat de Santa Coloma de Gramenet, des de fa molts anys, ha patit i pateix un període d'obscurantisme per part del govern municipal, en el qual el ciutadà només tenia dues possibilitats: acceptar el dogma del govern o enfrontar-se al poder.
La Plataforma, des de la seva creació, mai ha acceptat el dogma del govern com a forma de relació i participació entre la societat civil i l'administració. Aquesta forma d'actuar durant molts anys ens ha convertit en objecte d'adjectius de tot tipus: radicals, manipulats pels partits o anti-sistema, arguments sense sentit que a les persones que tenim alguns anys més ens recorden l'època de la dictadura.
Aquesta reacció i aquests qualificatius per part de l'administració mai van fer defallir la Plataforma sinó tot el contrari, ens va donar més força per seguir denunciant les irregularitats i la prepotència del govern. Només recordar algunes de les nombroses denúncies i activitats del nostre moviment:
• La denúncia de l'especulació que es va realitzar amb els terrenys de la Joia de la
Corona, avui el complex Cúbics.
• La denúncia de l'afer del CEIP Miguel Hernández, on es volia construir habitatges i
ara s'ha de construir una residència per a la tercera edat.
• La denúncia de la barbaritat que es volia fer en La Bastida. Avui, i gràcies a la lluita unitària de la Plataforma, és a punt de ser un gran parc per a la ciutat encara que queda pendent la construcció de l'alberg així com el cobriment de la B-20.
• La campanya 'En moviment', reivindicant la llibertat d'expressió en contra del poder
absolutista del govern de la ciutat.
• La reivindicació constant d'una ciutat neta d'ones electromagnètiques que ens va
portar a treballar com el que més -de forma infructuosa- en una comissió que més
tard es va demostrar que estava plena d'interessos.
• La manifestació del 18 de juny de 2009, demanant la dimissió de l'alcalde
Bartomeu Muñoz, amb una participació de més de 1.000 persones malgrat el boicot
per part de l'Ajuntament i d'algunes entitats i partits.
• La manifestació del 5 de novembre de 2009, per la dissolució del consistori, amb
una participació massiva de ciutadans.

Per tot això i per moltes altres coses que han quedat en el tinter, avui la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam compta amb la força moral per dir que tot el treball realitzat durant tants anys de denúncia i de propostes s'ha vist reforçat pels fets esdevinguts a la nostra ciutat pel cas Pretòria.
És pel que demanem al govern de la ciutat i a la seva presidenta la Sra. Alcaldessa Núria Parlon el següent:
a) A Santa Coloma de Gramenet després de 20 anys de governs socialistes no existeix un projecte de ciutat. I si existeix mai ha estat debatut amb la societat civil que són els que la conformen. És pel que demanem que hauria de ser prioritari generar aquest debat social per definir el futur de ciutat que volem.
Mentre es realitza aquest debat s'haurien de paralitzar tots els projectes urbanístics que no estiguin començats, incloent els que no estiguin afectats pel cas Pretòria.
b) Can Zam ha de ser una prioritat, i s'haurien de reprendre les converses que des de
l'any 2006 estan parades per part d'aquest govern. No cal oblidar que el projecte de
Can Zam aprovat recull les pistes reglamentàries de 400 metres.
c) En la vessant social s'hauria de prioritzar aquelles coses que afecten més a les
persones més desprotegides. I per treballar aquest aspecte la Plataforma compta
amb una Comissió Social. Ens agradaria presentar i debatre les nostres propostes i
col·laborar i treballar per millorar aquesta situació.
d) Si de debò vol la Sra. Alcaldessa treballar amb la societat civil i comptar amb les
seves propostes, s'haurien de canviar les ordenances que regulen aquesta relació
entre societat civil i administració i algunes coses més:
o Modificació de les Ordenances de Neteja, en la qual es reconegui el dret de la societat civil a expressar les seves propostes, tant escrites com orals, i es doti la ciutat de mitjans perquè això sigui possible.
o Modificació del Reglament de Participació Ciutadana, perquè el seu funcionament estigui regulat per normes que qualsevol govern hagi de complir i que no estigui com ara a mercè de la voluntat política del que governa.
o Modificació o supressió del Consell General de Ciutat, el mateix no compleix
amb les aspiracions de participació de la societat civil.
o El saló d'actes on es celebren els plenaris municipals ens agradaria que es canviés o modifiqués, ja que les petites dimensions de la sala no corresponen a les d'una ciutat que té aproximadament 118.000 habitants.
o Observem que la remodelació de govern que vostè ha realitzat no ha tingut en compte les peticions que des de moltes entitats de la ciutat es van realitzar en un dels primers plens del seu mandat. Una va ser la de destituir al regidor de Seguretat Ciutadana per la seva trajectòria personal i per la seva actuació com a responsable de la seguretat ciutadana. Com a Plataforma seguim considerant que no hauria d'estar en aquest govern.
o En el mateix sentit també creiem que no hauria de seguir al govern municipal la regidora d'Educació i Medi ambient, ja que tant des de la Plataforma com des d'amplis sectors de la comunitat educativa s'ha valorat la seva política educativa molt negativament.
o Finalment, i entre moltes altres reivindicacions que ja es recollien en el document '10 objectius per millorar Santa Coloma' presentat a l'Ajuntament repetides vegades, creiem que cal prioritzar les polítiques de joventut. Això passa per dotar a la ciutat d'espais adequats i per facilitar l'accés als grupsjuvenils a tots els locals municipals incloent els caps de setmana i així potenciar les seves activitats tant lúdiques com acadèmiques.
Sabem que la situació actual de crisi política que pateix la nostra ciutat no és la millor per recompondre tants anys d'autoritarisme administratiu. No és fàcil, la Plataforma és conscient, però és en aquestes circumstàncies de dificultat quan es fa més necessària la participació de la ciutadania per anar construint aquests ponts que mai haurien d'haver estat trencats.
És pel que la Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam es posa a la seva disposició per aconseguir una Santa Coloma més habitable i més justa, sempre reconeixent que vostès com a govern tenen l'obligació de governar la nostra ciutat.
Plataforma per a la defensa de la Serra de Marina i Can Zam
Santa Coloma de Gramenet, 19 de Gener de 2010

Rússia i Jordània negocien sobre Orient Mitjà

La problemàtica del Pròxim Orient serà un dels temes principals de les negociacions que sostenen el ministre d'Afers Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov (a la foto), i el seu homòleg jordà Naser Yoda, qui realitza visita a Rússia des del 18 al 20 de gener convidat per Lavrov, va informar el portaveu de la cancelleria russa Andrei Nesterenko.

"Els cancellers dedicaran la principal atenció a la problemàtica del Pròxim Orient, en primer lloc, l'arranjament arabo-israelià. Moscou considera la política conseqüent i tot el que fa Jordània per aconseguir una sòlida i duradora pau a la regió, en el marc del Dret internacional ", va dir.

El diplomàtic va assenyalar que el dinamisme amb què actuen en aquest moviment Rússia i Jordània dicta la necessitat d'estar coordinant de manera permanent els esforços orientats a corregir la situació palestino-israelià i desbloquejar el procés de pau a nivell global.

Nesterenko va referir que s'estudiarà tot el conjunt de problemes relacionats amb aquest procés, incloses la convocatòria a Moscou d'una conferència per al Pròxim Orient i la iniciativa russa de celebrar una reunió ministerial del "quartet" de mediadors internacionals.

El portaveu va afegir que les parts analitzaran també altres problemes regionals, incloses la contribució a l'arranjament a l'Iraq, la garantia de la pau i la seguretat a la regió del Mediterrani i el Golf Pèrsic i la recerca de solucions polítiques i diplomàtiques per al problema nuclear de Iran.

Pel que fa a les perspectives de desenvolupament de les relacions rus-jordanes, s'analitzaran les mesures a prendre per intensificar els seus components econòmic, comercial, tècnic-militar, cultural i altres, va dir Nesterenko.

"Donats els plans de Jordània de desenvolupar energia nuclear, es tractarà d'establir cooperació mútua en aquesta matèria i en altres branques on s'utilitzen altes tecnologies", va afegir.

Les relacions diplomàtiques entre Jordània i la URSS van ser establertes el 21 d'agost de 1963 a iniciativa de la part jordana. El 28 de desembre de 1991, el Govern jordà va reconèixer la sobirania nacional i la independència de la Federació de Rússia i altres estats de la CEI.

Rússia i Jordània realitzen amb regularitat contactes a nivell de cimera i entre cancellers.


Canciller ruso analizará con su homólogo de Jordania el tema de arreglo en Oriente Próximo

La problemática de Oriente Próximo será uno de los temas principales de las negociaciones que sostienen el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, y su homólogo jordano Naser Yoda, quien realiza visita a Rusia desde el 18 al 20 de enero invitado por Lavrov, informó el portavoz de la cancillería rusa Andrei Nesterenko.

"Los cancilleres dedicarán la principal atención a la problemática de Oriente Próximo, en primer lugar, al arreglo arabo-israelí. Moscú justiprecia la política consecuente y todo lo que hace Jordania para lograr una sólida y duradera paz en la región en el marco del Derecho Internacional", dijo.

El diplomático señaló que el dinamismo con que actúan en este derrotero Rusia y Jordania dicta la necesidad de estar coordinando de modo permanente los esfuerzos orientados a corregir la situación palestino-israelí y desbloquear el proceso de paz a nivel global.

Nesterenko refirió que se estudiará todo el conjunto de problemas relacionados con ese proceso, incluidas la convocatoria en Moscú de una conferencia para Oriente Próximo y la iniciativa rusa de celebrar una reunión ministerial del "cuarteto" de mediadores internacionales.

El portavoz añadió que las partes analizarán asimismo otros problemas regionales, incluidas la contribución al arreglo en Iraq, la garantía de la paz y la seguridad en la región del Mediterráneo y el Golfo Pérsico y la búsqueda de soluciones políticas y diplomáticas para el problema nuclear de Irán.

En cuanto a las perspectivas de desarrollo de las relaciones ruso-jordanas, se analizarán las medidas a tomar para intensificar sus componentes económico, comercial, técnico-militar, cultural y otros, dijo Nesterenko.

"Dados los planes de Jordania de desarrollar energía nuclear, se tratará de establecer cooperación mutua en esa materia y en otras ramas donde se utilizan altas tecnologías", añadió.

Las relaciones diplomáticas entre Jordania y la URSS fueron establecidas el 21 de agosto de 1963 a iniciativa de la parte jordana. El 28 de diciembre de 1991, el Gobierno jordano reconoció la soberanía nacional y la independencia de la Federación de Rusia y otros Estados de la CEI.

Rusia y Jordania realizan con regularidad contactos a nivel de cumbre y entre cancilleres.EUiA en favor de la ILP `TV sense Fronteres´

El coordinador general d´EUiA i diputat, Jordi Miralles, ha donat a conèixer en roda de premsa el nou impuls que la formació, conjuntament amb Esquerra Unida del País Valencià, de les Illes Balears i altres federacions d’IU, han acordat donar a la recollida de signatures que es necessiten per a dur al Congrés la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) `Televisió sense Fronteres´.

Plantejada per organitzacions cíviques, la ILP reclama que totes les televisions públiques autonòmiques es puguin veure a tot l´Estat, i en concret, demana que es restableixin les emissions de TV3 al País Valencià.

“EUiA treballarà per superar el mig milió de signatures, doncs l’Estat espanyol és plurilingüe i és absurd que al País Valencià es vegin televisions d’altres continents i no es vegi la televisió de Catalunya”.

Disturbis per l'independència a Hyderabad

Una manifestació estudiantil que exigia separar la zona històrica de Telangana de l'actual estat hindú d'Andhra-Pradesh va derivar aquest dimecres en enfrontaments amb agents de l'ordre a la ciutat de Hyderabad, segons les cadenes de televisió locals.

Els estudiants van sortir en massa als carrers després que dos alumnes es van cremar a l'estil bonze protestant contra les dilacions en la divisió d'Andhra-Pradesh en dos estats. Els seus companys van improvisar una marxa a Hyderabad portant els cossos dels dos difunts, en un intent d'activar immediatament els tràmits constitucionals per a la creació de dues entitats territorials en lloc d'una.

La Policia va usar la força per dispersar els manifestants que al seu torn van començar a trencar les finestres d'autobusos i cotxes i van protagonitzar diverses baralles amb els agents de l'ordre.

La zona històrica de Telangana, pertanyent altre temps al Principat d'Hyderabad i poblada actualment per 35 milions de persones, ocupa nou districtes administratius de l'estat d'Andhra-Pradesh, que té un total de 75 milions d'habitants. Va ser inclosa a Andhra-Pradesh el 1956, tres anys després que aquest estat es va separar del de Madràs.

La població de Telangana pensa que les autoritats d'Andhra-Pradesh desatenen aquesta regió rica en recursos minerals i no inverteixen prou diners en el seu desenvolupament.

L'anterior onada de manifestacions separatistes, a finals de novembre passat, va fer el Govern regional anunciar el proper inici de tràmits legals per a la creació del nou estat però els sectors unitaristes d'Andhra-Pradesh van protestar i la direcció del Congrés Nacional Indi, que controla la majoria dels escons a l'assemblea local, va fer un pas enrere en afirmar que és necessari sospesar de nou tots els "pro" i els "contra".


Manifestación separatista deriva en disturbios en Hyderabad

Una manifestación estudiantil que exigía separar la zona histórica de Telangana del actual estado hindú de Andhra-Pradesh derivó este miércoles en enfrentamientos con agentes del orden en la ciudad de Hyderabad, reportaron las cadenas de televisión locales.

Los estudiantes salieron en masa a las calles después de que dos alumnos se quemaron a lo bonzo protestando contra las dilaciones en la división de Andhra-Pradesh en dos estados. Sus compañeros improvisaron una marcha en Hyderabad portando los cuerpos de ambos difuntos, en un intento de activar inmediatamente los trámites constitucionales para la creación de dos entidades territoriales en lugar de una.

La Policía usó la fuerza para dispersar a los manifestantes que a su vez empezaron a romper las ventanas de autobuses y coches y protagonizaron varias reyertas con los agentes del orden.

La zona histórica de Telangana, perteneciente otrora al Principado de Hyderabad y poblada actualmente por 35 millones de personas, ocupa nueve distritos administrativos del estado de Andhra-Pradesh, que tiene un total de 75 millones de habitantes. Fue incluida en Andhra-Pradesh en 1956, tres años después de que dicho estado se separó del de Madrás.

La población de Telangana piensa que las autoridades de Andhra-Pradesh desatienden esta región rica en recursos minerales y no invierten suficiente dinero en su desarrollo.

La anterior oleada de manifestaciones separatistas, a finales de noviembre pasado, hizo al Gobierno regional anunciar el próximo inicio de trámites legales para la creación del nuevo estado pero los sectores unitaristas de Andhra-Pradesh protestaron y la dirección del Congreso Nacional Indio, que controla la mayoría de los escaños en la asamblea local, dio un paso atrás al afirmar que es necesario sopesar otra vez todos los "pro" y los "contra".Índia exigeix investigació de l'OMS per la grip AH1N1

Índia exigeix obrir una investigació independent de la "falsa alarma" de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per la grip AH1N1, ha declarat avui el ministre indi de Sanitat, Dinesh Trivedi.

"Una investigació independent aclarirà per què ha resultat falsa l'alarma de l'OMS. Fins i tot els països occidentals tenen dubtes. Cal investigar obligatòriament", va dir el ministre.

El funcionari va comentar d'aquesta manera les informacions sobre la possible relació entre els subministradors de medicaments antigripals i els dirigents de l'OMS.

El juny passat, l'OMS va anunciar la introducció del sisè i màxim nivell d'alerta per la pandèmia de grip AH1N1 al món.

El primer cas d'aquesta malaltia va ser registrat a l'Índia el maig de 2009, i a l'agost va morir el primer malalt. Fins a la data han estat confirmats més de 28.000 casos d'infectats per la grip AH1N1 que va causar la mort de 1.141 persones.


India exige investigar la "falsa alarma" de la OMS por la gripe AH1N1

Nueva Delhi, 19 de enero, RIA Novosti. India exige abrir una investigación independiente por la "falsa alarma" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la gripe AH1N1, declaró hoy el ministro indio de Sanidad, Dinesh Trivedi.

"Una investigación independiente esclarecerá por qué ha resultado falsa la alarma de la OMS. Incluso los países occidentales abrigan dudas. Se necesita investigarlo obligatoriamente", dijo el ministro.

El funcionario comentó de esta manera las informaciones sobre la posible relación entre los suministradores de medicamentos antigripales y los dirigentes de la OMS.

En junio pasado, la OMS anunció la introducción del sexto y máximo nivel de alerta por la pandemia de gripe AH1N1 en el mundo.

El primer caso de esa enfermedad fue registrado en la India en mayo de 2009, y en agosto murió el primer enfermo. Para la fecha han sido confirmados más de 28.000 casos de infectados por la gripe AH1N1 que causó la muerte de 1.141 personas.Medvédev crea el Districte Federal del Caucas Nord

El president rus, Dimitri Medvédev, va decretar avui crear el Districte Federal de Caucas del Nord i va nomenar el governador del Territori de Krasnoyarsk, Aleksandr Jloponin, el seu representant plenipotenciari en aquest districte. Jloponin, a més, ocuparà el càrrec de viceprimer ministre.

El Districte Federal del Caucas del Nord inclourà les repúbliques de Daguestan, Ingúixia, Kabardino-Balkària, Karatxai-Circasia, Ossètia del Nord-Alània i Txetxènia, així com el Territori de Stàvropol amb la ciutat de Piatigorsk com a capçalera del nou districte federal.

Medvédev va comentar que l'experiència acumulada per Jloponin al seu lloc de governador del Territori de Krasnoiarsk serà molt útil al Caucas del Nord.

"Em refereixo sobretot al sector econòmic i social el desenvolupament del qual deixa molt a desitjar en aquesta regió embolicada durant anys en la lluita contra els grups armats il legals", va dir el president.

Va assenyalar que va arribar l'hora de promoure projectes econòmics per acabar amb l'atur massiu, la corrupció i el suborn al Caucas.

"Confio que sàpiga aprofitar els seus coneixements i experiència en el nou lloc de treball", va resumir el Cap de l'Estat rus.


Presidente ruso decreta crear el Distrito Federal de Cáucaso del Norte

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, decretó hoy crear el Distrito Federal de Cáucaso del Norte y nombró al gobernador del Territorio de Krasnoyarsk, Alexandr Jloponin, su representante plenipotenciario en ese distrito.

Jloponin, además, ocupará el cargo de viceprimer ministro.

El Distrito Federal de Cáucaso del Norte incluirá las repúblicas de Daguestán, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karacháevo-Circasia, Osetia del Norte-Alania y Chechenia, así como el Territorio de Stávropol con la ciudad de Piatigorsk como cabecera del nuevo distrito federal.

Medvédev comentó que la experiencia acumulada por Jloponin en su puesto de gobernador del Territorio de Krasnoyarsk será muy útil en el Cáucaso del Norte.

"Me refiero ante todo al sector económico-social cuyo desarrollo deja mucho que desear en esa región envuelta durante años en la lucha contra los grupos armados ilegales", dijo el presidente.

Señaló que llegó la hora de promover proyectos económicos para acabar con el paro masivo, la corrupción y el soborno en el Cáucaso.

"Confío en que sepa aprovechar sus conocimientos y experiencia en el nuevo puesto de trabajo", resumió el Jefe del Estado ruso.ONU: Corrupció a l'Afganistan té proporcions alarmants

La població de l'Afganistan veu en la corrupció el problema més greu de la societat afganesa, s'assenyala en l'informe fet públic avui a Viena per l'Oficina de l'ONU contra la Droga i el Delicte (UNODOC).

"Al 59% de la població la preocupa la corrupció més que la seva pròpia seguretat (54%) i més que l'atur (52%). Els afganesos assenyalen que és impossible rebre cap servei social sense pagar regal", va dir el director executiu de UNODOC, Antonio María Costa.

L'informe es basa en una enquesta que va abastar a 7,6 mil persones residents a 12 centres provincials del país i 1,6 mil llogarets.

En els últims 12 mesos, els afganesos van gastar en regals 2.500 milions de dòlars, o el 23% del PIB del país, assenyala. Són uns diners equivalent aproximadament als guanys que s'obtenen de la venda de l'opi, les que es van situar en 2.800 milions de dòlars en 2009, segons UNODOC.

El tumor maligne de la corrupció ja va fer metàstasi. Per evitar el desenllaç letal, cal emprar a més dels "fàrmacs", com la ratificació de la Convenció Anticorrupció de l'ONU, també mètodes "quirúrgics", que permetin extirpar el tumor, va dir Costa.


ONU indica que la corrupción en Afganistán adquiere proporciones alarmantes

La población de Afganistán ve en la corrupción el problema más grave de la sociedad afgana, se señala en el informe hecho público hoy en Viena por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODOC).

"Al 59% de la población la preocupa la corrupción más que su propia seguridad (54%) y más que el desempleo (52%). Los afganos señalan que es imposible recibir ningún servicio social sin pagar dádiva", dijo el director ejecutivo de UNODOC, Antonio María Costa.

El informe se basa en una encuesta que abarcó a 7,6 mil personas residentes en 12 centros provinciales del país y 1,6 mil aldeas.

En los últimos 12 meses, los afganos gastaron en dádivas 2.500 millones de dólares, o el 23% del PIB del país, se señala. Es un dinero equivalente aproximadamente a las ganancias que se obtienen de la venta del opio, las que se situaron en 2.800 millones de dólares en 2009, según UNODOC.

El tumor maligno de la corrupción ya hizo metástasis. Para evitar el desenlace letal, hace falta emplear además de los "fármacos", como la ratificación de la Convención Anticorrupción de la ONU, también métodos "quirúrgicos", que permitan extirpar el tumor, dijo Costa.Gelades de fins a 60 sota zero al "pol del fred" rus

Temperatures glacials de fins a -60ºC. sota zero es preveuen en el poblat de Oimiakón, a la república russa de Yakútia, considerat un dels dos "pols del fred" a l'hemisferi nord, va informar avui a RIA Novosti un portaveu de la Direcció de Hidrometeorologia i Medi Ambient de Yakútia.

"Segons previsions, després del 20 de gener el poblat de Oimiakón registrarà temperatures per sota de menys 58 graus", va precisar el portaveu.

El funcionari va assenyalar que fortes gelades assoten a Iacútia (nord-est de Sibèria) des de finals del passat mes de desembre. Així, al districte de Lensk, els termòmetres van marcar 52 graus sota zero, en els districtes de Sunta i Niurba, 55 sota zero, i en el de Mirniy, 57 sota zero.

No obstant això, es preveu que durant el mes de gener la temperatura mitjana es registrarà al voltant de valors normals per a aquest període de l'any.

El segon "pol del fred" a l'hemisferi nord es troba per sobre de Groenlàndia i el nord-est del continent americà, amb unes temperatures hivernals que poden baixar fins a menys 65-70 graus centígrads. Com que els estius allà també són freds, és el lloc amb els valors mitjans anuals més baixos de tot l'hemisferi nord (per sota de 30 graus negatius).


Heladas de hasta 60 bajo cero se esperan en el “polo del frío” ruso

Temperaturas glaciales de hasta 60 grados centígrados bajo cero se prevén en el poblado de Oimiakón, en la república rusa de Yakutia, considerado uno de los dos "polos del frío" en el hemisferio norte, informó hoy a RIA Novosti un portavoz de la Dirección de Hidrometeorología y Medio Ambiente de Yakutia.

"Según previsiones, después del 20 de enero el poblado de Oimiakón registrará temperaturas por debajo de menos 58 grados", precisó el portavoz.

El funcionario señaló que fuertes heladas azotan a Yakutia (noreste de Siberia) desde finales del pasado mes de diciembre. Así, en el distrito de Lensk, los termómetros marcaron 52 grados bajo cero, en los distritos de Suntar y Niurba, 55 bajo cero, y en el de Mirniy, 57 bajo cero.

No obstante, se prevé que durante el mes de enero la temperatura promedio se registrará en torno a valores normales para este período del año.

El segundo "polo del frío" en el hemisferio norte se encuentra por encima de Groenlandia y el noreste del continente americano, con unas temperaturas invernales que pueden descender hasta menos 65-70 grados centígrados. Puesto que los veranos allí también son fríos, es el lugar con los valores medios anuales más bajos de todo el hemisferio norte (por debajo de 30 grados negativos).Ofensiva militar a Txetxènia

Policies i militars van llançar avui un operatiu contra els rebels assentats a les muntanyes de Txetxènia, va comunicar el president d'aquesta república caucasiana russa, Ramzan Kadírov.

"L'operatiu es realitza en les zones muntanyoses que s'estenen des del districte de Nozhai-Yurta fins al Achjoi-Martan, i la principal tasca és capturar o liquidar el líder separatista Doku Umárov", va revelar el mandatari txetxè.

Kadírov va comentar que ell mateix està controlant la marxa de l'operatiu i que compta amb l'ajuda de la Direcció republicana del Servei Federal de Seguretat de Rússia (FSB).

"Volem construir centres turístics a Txetxènia per la qual cosa hem de resoldre abans que res el problema de la seguretat. Tard o d'hora, les muntanyes txetxenes seran el lloc més segur al Caucas del Nord", va manifestar el president de Txetxènia.


Policías y militares lanzan operativo contra los rebeldes asentados en las montañas de Chechenia

Policías y militares lanzaron hoy un operativo contra los rebeldes asentados en las montañas de Chechenia, comunicó el presidente de esta república caucasiana rusa, Ramzán Kadírov.

"El operativo se realiza en las zonas montañosas que se extienden desde el distrito de Nozhai-Yurt hasta el Achjoi-Martan, y la principal tarea es capturar o liquidar al líder separatista Doku Umárov", reveló el mandatario checheno.

Kadírov comentó que él mismo está controlando la marcha del operativo y que cuenta con la ayuda de la Dirección republicana del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

"Queremos construir centros turísticos en Chechenia para lo cual debemos resolver ante todo el problema de la seguridad. Tarde o temprano, las montañas chechenas serán el lugar más seguro en el Cáucaso del Norte", manifestó el presidente de Chechenia.Ucraïna: Timoshenko cerca aliances

La derrota de "l'enverinat" candidat de la CIA i titella de la contrarevolució "taronja" neocon, Víctor Yushenko, deixa els interesos ianquis recolçats sobre la candidata a la presidència ucraïnesa, la primera ministra Iúlia Timoshenko (25'04%), que ha proposat al tercer candidat en vots (13'05%), Serguei Tiguipko, el lloc de cap del Govern si la recolza en la segona volta electoral, va declarar una font anònima citada pel diari Delo.

La primera volta de les presidencials a Ucraïna es va celebrar el 17 de gener. Després de l'escrutini del 99,9% dels sufragis, la Comissió Electoral Central va anunciar que el líder del prorus Partit de les Regions, Víctor Yanukóvich, va acumular el 35,34% dels vots, seguit de Iúlia Timoshenko amb el 25,04% de dels sufragis.

L'expresident del Banc Nacional d'Ucraïna, Serguei Tiguipko, va obtenir el 13,05% dels vots i ha dit que no recolçarà a cap dels candidats a la segona volta. El quart lloc l'ocupa l'exlíder del Parlament, Arseni Yatseniuk (6,96%), i el cinquè, l'actual president ucraïnès Víctor Yushenko (5,45%), acusat de corrupte i que ha deixat l'economia ucrainesa al bord de la fallida.

La segona volta electoral ha estat fixada per al 7 de febrer.

Segons el diari, Timoshenko pot proposar a Tiguipko el lloc de primer ministre cas que hi guanyi les eleccions. A canvi, necessitarà que Tiguipko la recolzi amb els vots acumulats en la primera volta.

Serguei Tiguipko, per la seva banda, ha declarat en diverses ocasions que no donarà suport a cap dels candidats a la segona volta de les presidencials.


Timoshenko propondrá a Tiguipko encabezar el Gobierno a cambio de apoyo en la segunda vuelta electoral

La candidata a la presidencia ucraniana, primera ministra Yulia Timoshenko, propondrá a otro candidato, Serguei Tiguipko, el puesto de jefe del Gobierno si la apoya en la segunda vuelta electoral, declaró una fuente anónima citada por el diario Delo.

La primera vuelta de las presidenciales en Ucrania se celebró el 17 de enero. Tras el escrutinio del 99,9% de los sufragios, la Comisión Electoral Central anunció que el líder del Partido de las Regiones, Víctor Yanukóvich, acumuló el 35,34% de los votos, seguido de Yulia Timoshenko con el 25,04% de los sufragios.

El ex presidente del Banco Nacional de Ucrania, Serguei Tiguipko, obtuvo el 13,05% de los votos. El cuarto lugar ocupó el ex líder del Parlamento, Arseni Yatseniuk (6,96%), y el quinto, el actual presidente ucraniano Víctor Yúschenko (5,45%).

La segunda vuelta electoral ha sido fijada para el 7 de febrero.

Según el periódico, Timoshenko puede proponer a Tiguipko el puesto de primer ministro caso que ella gane las elecciones. A cambio, necesitará que Tiguipko la apoye con los votos acumulados en la primera vuelta.

Serguei Tiguipko, por su parte, ha declarado en varias ocasiones que no apoyará a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta de las presidenciales.


Roque Pascual i els segrestats són vius

"Roque Pascual Salazar i els seus dos companys cooperants segrestats a Mauritània es troben bé físicament, tot i que Vilalta està amb la cama esquerra enguixada". Aquesta va ser la informació directa que va transmetre aquest dilluns el cap del CNI desplaçat a Bamako als seus superiors a Madrid quan va veure un vídeo que els membres d'Al-Qaida al Magrib Islàmic (AQMI) havien gravat als tres segrestats i que van fer arribar a les autoritats de Mali.

Aquesta era la prova definitiva que la cèl lula de crisi de l'Executiu espanyol estava esperant sobre el colomenc Roque Pascual, Albert Vilalta i Alícia Gámez, els tres cooperants espanyols que ja porten 48 dies en mans dels terroristes islamistes, per entrar en converses, de manera formal, amb els membres d'Al-Qaida per a la posada en llibertat dels tres catalans.
Una de les condicions exigides per l'organització AQMI perquè els tres catalans tornin sans i estalvi a Barcelona és que els governs de Mali i Mauritània alliberin a una dotzena de presos 'gihadistes' que estan empresonats en aquells països. A més s'hauria demanat com a complement al rescat una quantitat de diners no especificada.
En el vídeo gravat pels homes d'Al-Qaida al Magrib Islàmic (AQMI) apareixen els tres membres de Barcelona 'Acció Solidària' junts, segons han confirmat a EL MÓN fonts directament relacionades amb la intermediació del segrest. En un moment determinat de la gravació s'aprecia que el terrorista que fa de càmera es centra en Albert Vilalta i després de fer un recorregut de la seva persona s'atura, enfoca i fa un plànol d'escaiola que el cooperant català porta a la cama esquerra.
Aquesta era la informació que es va donar a conèixer ahir, però el Periódico de Catalunya afirma en la seva edició d'avui que aquest viscut està gravat fa un mes i que els familiars ja van poder veure fa unes setmanes, però que han mantingut la discreció fins ahir.


Un video demuestra que Roque Pascual y sus compañeros están vivos

“Roque Pascual y sus dos compañeros cooperantes secuestrados se encuentran bien físicamente, aunque Vilalta está con la pierna izquierda escayolada". Esa fue la información directa que trasmitió este lunes el jefe del CNI desplazado a Bamako a sus superiores en Madrid en cuanto vio un vídeo que los miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) habían grabado a los tres secuestrados y que hicieron llegar a las autoridades de Mali.

Ésa era la prueba definitiva que la célula de crisis del Ejecutivo español estaba esperando sobre el colomense Roque Pascual, Albert Vilalta y Alícia Gámez, los tres cooperantes españoles que ya llevan 48 días en manos de los terroristas islamistas, para entrar en conversaciones, de manera formal, con los miembros de Al Qaeda para la puesta en libertad de los tres catalanes.
Una de las condiciones exigidas por la organización AQMI para que los tres catalanes regresen sanos y salvo a Barcelona es que los gobiernos de Mali y Mauritania liberen a una docena de presos 'yihadistas' que están encarcelados en aquellos paises. Además se habría pedido como complemento al rescate una cantidad de dinero no especificada.
En el vídeo grabado por los hombres de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) aparecen los tres miembros de Barcelona 'Acción Solidaria' juntos, según han confirmado a EL MUNDO fuentes directamente relacionadas con la intermediación del secuestro. En un momento determinado de la grabación se aprecia que el terrorista que hace de cámara se centra en Albert Vilalta y tras hacer un recorrido de su persona se para, enfoca y hace un plano de la escayola que el cooperante catalán lleva en su pierna izquierda.
Esta era la información que se dio a conocer ayer, pero el Periódico de Catalunya afirma en su edición de hoy que este vido està grabado hace un mes y que los familiares ya pudieron verlo hace unas semanas, pero que han mantenido la discreción hasta ayer.Sta Coloma: ajornat el ple municipal

El ple ordinari mensual que l’Ajuntament de Santa Coloma celebra cada últim dilluns de mes s’ajornarà aquest gener i fins l’1 de febrer, segons fons de l’oposició. La raó és la necessitat que té el govern Parlon de disposar de més temps per poder tancar els pressupostos de 2010, encara pendents d’aprovar.

Es tracta del primer Ple municipal del 2010, en que el govern socialista té previst aprovar, entre altres, el pressupost general de la corporació per al 2010.
L’entrada de la nova administració ha fet canviar els criteris que tenien els socialistes abans de l’esclat del cas Pretòria. Hi haurà canvis en les despeses que es facin i modificacions en l’estructura municipal (desapareixerà Grametres...). No ha transcendit tampoc el perquè d’ajornament quan la data del 25 de gener (la que tocava) era la prevista pels propis socialistes per fer aprovar els nous pressupostos i no semblava que hi haguessin d’haver problemes per tenir-ho tot llest.

Les perruqueries catalanes s'uneixen contra el cànon que els pretén cobrar l'SGAE

Les perruqueries catalanes i els centres d'estètica catalans s'han posat en peu de guerra contra l'afany recaptatori de la SGAE, Societat General d'Autors d'Espanya. La iniciativa, recolzada per la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, és una proposta dels establiments contra el cànon per tenir connectada la ràdio per entreteniment de clients i empleats. El cànon pretén protegir els drets dels autors de les cançons que s'escolten i exigeix pagar 6 euros mensuals en salons petits, de menys de 50 m2, i de 12 euros si no arriba als 100 m2.

Els primers a secundar la campanya han estat els professionals de Barcelona, Lleida i Sabadell, ciutats on ja llueix el pòster de la protesta i moltes altres estan rebent el cartell aquests dies. Josep Ma Figuera, Vice-President de FEDCAT, és contundent: "La situació és al·lucinant. Les perruqueries no viuen de la música, simplement intenten garantir en els seus salons un ambient tan hospitalari com si els nostres clients fossin convidats a les nostres pròpies llars. Sí convidem a algú al nostre domicili hem de pagar el cànon de la SGAE per espectacle públic? Les diferents emissores de ràdio no paguen ja el cànon corresponent? Podem plantejar els perruquers la possibilitat de que els i les nostres clients que apareguin en actes públics hagin de pagar-nos un cànon als perruquers per l'ús públic de les nostres creacions? Potser ha arribat el moment de plantejar aquesta possibilitat i fins i tot exigir als cantants espanyols que ens paguin per la nostra creativitat. Si això és absurd, que prenguin nota ... "

Los peluqueros catalanes se unen para protestar por el canon de la SGAE
· Los peluqueros y otros establecimientos públicos deberán pagar por tener la radio en marcha

· “¿Podemos plantear los peluqueros la posibilidad de que nuestros clientes y clientas que aparezcan en actos públicos deban pagar un canon a los peluqueros por el uso público de nuestras creaciones?”
Barcelona, 12 de enero 2010... // Las peluquerías catalanas y los centros de estética catalanes se han puesto en pie de guerra contra el afán recaudatorio de SGAE, Sociedad General de Autores de España. La iniciativa, apoyada por la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa, es una propuesta de los establecimientos contra el canon por tener conectada la radio para entretenimiento de clientes y empleados.

El canon pretende proteger los derechos de los autores de las canciones que se escuchan y exige pagar 6 Euros mensuales en salones pequeños, de menos de 50 m2, y de 12 Euros si no llega a los 100 m2.

Los primeros en secundar la campaña han sido los profesionales de Barcelona, Lleida y Sabadell, ciudades donde ya luce el póster de la protesta y muchas otras están recibiendo el cartel estos días.

Josep Ma Figuera, Vice-Presidente de FEDCAT, es contundente:

“La situación es alucinante. Las peluquerías no viven de la música, simplemente intentan garantizar en sus salones un ambiente tan hospitalario como sí nuestros clientes fueran invitados en nuestros propios hogares. ¿A caso sí invitamos a alguien a nuestro domicilio debemos pagar el canon de la SGAE por espectáculo público? ¿A caso ya las diferentes emisoras de radio no pagan el canon correspondiente? ¿Podemos plantear los peluqueros la posibilidad de que nuestros clientes y clientas que aparezcan en actos públicos deban pagarnos un canon a los peluqueros por el uso público de nuestras creaciones? Quizás ha llegado el momento de plantaer esta posibilidad e incluso exigir a los cantantes españoles que nos paguen por nuestra creatividad. Sí ello es absurdo, que tomen nota…”

De hecho parece ser que la peluquería es el primer colectivo en organizarse contra lo que considera un impuesto “injusto” pero no es en absoluto el único, ya que todos los establecimientos públicos están afectados por esta polémica decisión.

Uno de los primeros en levantar la voz de protesta individual fue un peluquero de L’Hospitalet (Barcelona), Esteban Criado quien justifica su enfado de este modo: “Me sentí obligado a aceptar las condiciones que me propusieron y salvar la posibilidad de la sanción en caso de no aceptar el pago del canon de la SGAE. Tengo una pequeña radio en mi salón de peluquería. Jamás me hubiera imaginado que por rendir hospitalidad a mis clientes tuviera que pagar. Da la impresión de que el Gobierno ha hecho una ley a medida para facilitar la recaudación…”

L'Audiència Nacional admet a tràmit el recurs contra la ministra de cultura per conflicte d'interessos

L'Audiència Nacional ha comunicat a l'Associació d'Internautes l'admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu per conflicte d'interessos de la ministra de Cultura Ángeles González Sinde. L'AI considera que la ministra podria trobar-se en aquesta situació a conseqüència de la seva activitat empresarial en la indústria del cinema, ja que figura com a administradora de diverses empreses i institucions que a la seva vegada són receptores de quantioses subvencions atorgades pel Ministeri de Cultura.L'Associació d'Internautes, el 3 de juny de 2009, va presentar davant l'Oficina de Conflicte d'Interessos una denúncia contra la ministra de Cultura per entendre que hi havia una situació de conflicte d'interessos privats amb el càrrec, i que lluny d'inhibir-se com seria preceptiu, segons apareix publicat en el BOE, ha disposat de diversos ajuts a la indústria cinematogràfica, per un valor total de 8.000.000 euros. Posteriorment la denúncia va ser ampliada fins en dues ocasions per persistir en aquesta actitud.

Com era d'esperar el 28 de juliol, l'Oficina de Conflicte d'Interessos (un òrgan enquadrat dins de la Presidència del Govern), va rebutjar de ple la denúncia, que tornaven paper mullat les promeses del president Zapatero que en el primer any de legislatura va adoptar una sèrie de mesures tendents a la proclamació dels principis que havien de regir les actuacions del Govern, principis que no només havien de ser ètics sinó jurídicament exigibles. Es tractava d'establir distàncies polítiques amb el seu antecessor, es pretenia instaurar una nova forma de Governar, diferent a les anteriors que suposava un major aprofundiment en la democràcia. El que es prometia no era certament el Govern obert d'Obama però estava en el camí.

Amb aquesta finalitat, el Consell de Ministres, en la reunió de 18 de febrer de 2005 va adoptar un Acord pel qual s'aprovava el Codi de Bon Govern dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, que va ser publicat per al seu general coneixement per Ordre Ministerial de 7 de març de 2005. Segons aquest Codi de Bon Govern: els ministres i altres alts càrrecs, actuaran, en el desenvolupament de les seves funcions .... d'acord amb els principis ètics i de conducta ... "Objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, credibilitat, imparcialitat, ... transparència, ... honradesa ", ... recalca que la finalitat és "la prevenció de les situacions de conflicte d'interessos", i defineix el que s'ha d'entendre per conflicte d'interessos dient que: "s'entén que hi ha conflicte d'interessos quan els alts càrrecs intervenen en les decisions relacionades amb assumptes en què conflueixin alhora interessos del seu lloc públic i interessos privats propis, de familiars directes, o interessos compartits amb terceres persones".

Perquè no quedés en una mera declaració de principis ètics sense transcendència jurídica, es va promulgar la Llei 5 / 2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat que ja en la seva exposició de motius deixa clar que tracta de prevenir el risc de conflicte i garantir que no es produiran situacions que posin en risc l'objectivitat, imparcialitat i independència de l'alt càrrec, sense perjudici de la jerarquia administrativa.

Aquest, i no un altre és l'objecte de la nostra denúncia. L'existència d'una situació de conflicte que posa en risc la imparcialitat de la ministra, i per tant té l'obligació d'inhibir. En cap cas afirmem que hagi realitzat actes en benefici propi, o dels seus parents, si així fos estaríem en un supòsit com a mínim de prevaricació, de tràfic d'influències o de corrupció, cosa que excedeix l'àmbit d'aquesta denúncia i correspon a la Sala II del Tribunal Suprem.

L'admissió a tràmit comunicada a l'Associació d'Internautes posa fi la lenta via administrativa, comença a un nou procés, ara en els tribunals de justícia, que esperem prosperi abans que la Senyora Sinde ja no sigui ministra, ja que el recurs haurà perdut la seva objecte, el Govern haurà guanyat i l'Associació d'Internautes haurà perdut.

Tot i així, la condemna encara que sigui moral pot tenir un valor edificant i regenerador de la vida pública per als molts que creiem en el bon Govern enfront dels pocs, que amb la seva desmesura i xerrameca pretenen aniquilar.