dijous, 4 de febrer de 2010

IU-ICV demana que les donacions i herències a la Casa Reial vagin a l'Estat


Esquerra Unida (IU) i Iniciativa per Catalunya-Verts (ICV) han registrat una proposició no de llei al Congrés en què demanen que les donacions i herències a favor dels membres de la Casa Reial siguin inscrites a favor de l'Estat. Demanen la cessió de l'herència d'un multimilionari menorquí per dedicar-la a desenvolupar polítiques socials per lluitar contra la crisi econòmica. Els diputats d'IU, Gaspar Llamazares, i d'ICV, Joan Herrera, signen aquesta proposició no de llei sobre les donacions privades a la Casa Reial i el seu caràcter públic, perquè sigui debatuda per la Comissió Constitucional de la Cambra Baixa.

La iniciativa, d'ICV, té lloc després que es conegués que l'inversor i empresari menorquí Juan Ignacio Balada, mort el novembre passat, hagi deixat part de la seva herència als Prínceps d'Astúries, que la destinaran a fins socials.

"El Congrés dels Diputats insta el Govern a que es realitzin els canvis reglamentaris necessaris perquè les donacions o herències a favor dels membres de la Casa Reial siguin inscrites a favor de l'Estat", diu la proposició no de llei.

Disfunció entre la institució i la persona

Joan Herrera argumenta en la seva iniciativa parlamentària que les donacions "evidencien que hi ha una disfunció" perquè "es realitzen per la figura institucional del Rei, però van en benefici únicament del seu patrimoni personal".

"L'herència és una mostra de la necessitat de conèixer els comptes de la Casa Reial"

Considera que, ja que l'activitat institucional de la Casa Reial es finança a través dels Pressupostos Generals de l'Estat, "és necessari vincular les aportacions a favor de la figura institucional i el finançament de la mateixa".

ICV va demanar fa unes setmanes que la Casa Reial cedís l'herència del multimilionari menorquí per dedicar-la a desenvolupar polítiques socials per lluitar contra la crisi econòmica.

Aquesta herència és, segons el parer d'ICV, una mostra de "la necessitat de conèixer els comptes de la Casa Reial i que hi hagi més transparència en el patrimoni i els regals que rep".


IU-ICV pide que las donaciones y herencias a la Casa Real vayan al Estado

Solicitan la cesión de la herencia de un multimillonario menorquín para dedicarla a desarrollar políticas sociales para luchar contra la crisis económica

Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Verts (ICV) han registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que piden que las donaciones y herencias a favor de los miembros de la Casa Real sean inscritas a favor del Estado.

Los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Joan Herrera, firman esta proposición no de ley sobre las donaciones privadas a la Casa Real y su carácter público, para que sea debatida por la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

La iniciativa, de ICV, tiene lugar después de que se conociera que el inversor y empresario menorquín Juan Ignacio Balada, fallecido en noviembre pasado, haya dejado parte de su herencia a los Príncipes de Asturias, que la destinarán a fines sociales.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se realicen los cambios reglamentarios necesarios para que las donaciones o herencias a favor de los miembros de la Casa Real sean inscritas a favor del Estado", reza la proposición no de ley.

Disfunción entre la institución y la persona

Joan Herrera argumenta en su iniciativa parlamentaria que las donaciones "evidencian que existe una disfunción" porque "se realizan por la figura institucional del Rey, pero van en beneficio únicamente de su patrimonio personal".

"La herencia es una muestra de la necesidad de conocer las cuentas de la Casa Real"

Considera que, puesto que la actividad institucional de la Casa Real se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado, "es necesario vincular las aportaciones a favor de la figura institucional y la financiación de la misma".

ICV solicitó hace unas semanas que la Casa Real cediera la herencia del multimillonario menorquín para dedicarla a desarrollar políticas sociales para luchar contra la crisis económica.

Esta herencia es, a juicio de ICV, una muestra de "la necesidad de conocer las cuentas de la Casa Real y de que haya más transparencia en el patrimonio y los regalos que recibe".Un 20% dels càncers són d'origen infecciós

El 40% dels càncers es poden prevenir i el 20% són atribuïbles a infeccions víriques o bacterianes com l'Helicobacter pylori (HP), que causa úlceres d'estómac que deriven en tumors, o el virus del papil.loma i el de l'hepatitis B i C, que poden provocar càncers d'úter i de fetge, respectivament, ha assegurat el director del Pla director d'Oncologia de Barcelona, Josep Maria Borràs. Així, el 40% de tots els tumors cancerosos es podrien prevenir amb vacunes, canvis d'estil de vida i d'alimentació i portant una vida sana i que, tot i això , a Catalunya, aquest any es registraran 40.000 nous casos de càncer.
En una roda de premsa amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer, que es celebra avui dijous, Borràs va recordar que la supervivència ha millorat amb els anys i que actualment han baixat les probabilitats de morir de càncer per la millora en la supervivència i els nous tractaments, que també milloren la qualitat de vida dels pacients.

Un virus és el factor de risc més important per al càncer d'estómac, el quart més freqüent a tot el món

Per a aquest expert, un dels grans avenços dels últims 15 anys ha estat descobrir que alguns càncers estan associats a infeccions, cosa que obre possibilitats preventives amb vacunes i terapèutiques, com en el cas de l'helicobacter pylori (HP).

El cap de la unitat de nutrició i càncer de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Carlos Alberto González, ha explicat que l'HP és un bacteri que està en l'organisme humà des de l'inici de l'home, que després es va convertir en patogen, i que van ser dos científics australians els que la van associar amb l'úlcera pèptica i després amb el càncer i el limfoma gàstric.

Segons González, l'HP és el factor de risc més important per al càncer d'estómac, que és el quart més freqüent a tot el món, i el segon més mortal, perquè es pronostica mal i en estats avançats.

També ha explicat que encara que la infecció per HP és important, també intervé en el desenvolupament del càncer l'alimentació, el tabac i la susceptibilitat genètica, i que hi ha estudis que relacionen un major risc quan es combina el tabac amb l'HP i que apunten a que el consum de carn vermella augmenta el risc de càncer gàstric en persones infectades per aquest agent.

A Espanya es donen cada any uns 8.000 casos nous de càncer gàstric, que ocupa el cinquè lloc entre les neoplàsies en ambdós sexes, encara que es donen més casos en Castilla y León que a la Mediterrània.

No es pot pensar en una vida sense infeccions, la superlimpieza que es dóna en la societat actual retarda el sistema immunitari

El doctor González ha explicat a més que se sospita que la infecció per HP, que es pot eradicar amb antibiòtics i que es deu a una soca que colonitza només la mucosa gàstrica, però sense que se sàpiga molt bé com esteu fent, estar associada també al càncer de pàncrees i al de còlon.

La cap de la Unitat d'Infeccions i Càncer de l'ICO, Silvia Sanjosé, ha recordat que els virus de l'hepatitis B i C tenen un paper indirecte com a precursors del càncer de fetge, ja que provoquen una inflamació crònica amb necrosi dels teixits, i que també se sospita que contribueixen al desenvolupament dels limfomes.

En la roda de premsa ha assegurat també que en altres tipus de càncer com el de mama, i especialment en alguns subgrups, es busca una etiologia infecciosa, i també en els de pell. Aquesta experta ha defensat, però, el paper d'algunes infeccions, assegurant que no sempre són dolentes i que hi ha algunes que s'entenen com estimuladores del sistema immune, i més quan es contrauen de nen.

En aquest sentit ha puntualitzat que no es pot pensar en una vida sense infeccions i que la superlimpieza que es dóna en la societat actual retarda el sistema immunitari, el que pot estar en l'origen d'alguns tumors. Un missatge que ha llançat és que els pares no es sentin culpables perquè els nens agafin molts refredats en les llar d'infants, perquè això pot ser un bon mecanisme per aconsegueixen un bon sistema immunitari.


Casi la mitad de los cánceres pueden prevenirse y el 20% es de origen infeccioso

El 40% de los cánceres pueden prevenirse y el 20% son atribuibles a infecciones víricas o bacterianas como el Helicobácter Pylori (HP), que causa úlceras de estómago que derivan en tumores, o el virus del papiloma y el de la hepatitis B y C, que pueden provocar cánceres de útero y de hígado, respectivamente.

El director del Plan director de Oncología de Barcelona, Josep Maria Borrás, ha asegurado que el 40% de todos los tumores cancerosos se pueden prevenir con vacunas, cambios de estilo de vida y de alimentación y llevando una vida sana y que a pesar de ello, en Cataluña, este año se registrarán 40.000 nuevos casos de cáncer.

En una rueda de prensa con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este jueves, Borrás ha recordado que la supervivencia ha mejorado con los años y que actualmente han descendido las probabilidades de morir de cáncer por la mejora en la supervivencia y los nuevos tratamientos, que también mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Un virus es el factor de riesgo más importante para el cáncer de estómago, el cuarto más frecuente en todo el mundo

Para este experto, uno de los grandes avances de los últimos 15 años ha sido descubrir que algunos cánceres están asociados a infecciones, lo que abre posibilidades preventivas con vacunas y terapéuticas, como en el caso del helicobacter pylori (HP).

El jefe de la unidad de nutrición y cáncer del Instituto Catalán de Oncología (ICO), Carlos Alberto González, ha explicado que el HP es una bacteria que está en el organismo humano desde el inicio del hombre, que luego se convirtió en patógeno, y que fueron dos científicos australianos los que la asociaron con la úlcera péptica y luego con el cáncer y el linfoma gástrico.

Según González, el HP es el factor de riesgo más importante para el cáncer de estómago, que es el cuarto más frecuente en todo el mundo, y el segundo más mortal, porque se pronostica mal y en estados avanzados.

También ha explicado que aunque la infección por HP es importante, también interviene en el desarrollo del cáncer la alimentación, el tabaco y la susceptibilidad genética, y que hay estudios que relacionan un mayor riesgo cuando se combina el tabaco con el HP y que apuntan a que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de cáncer gástrico en personas infectadas por este agente.

En España se dan cada año unos 8.000 casos nuevos de cáncer gástrico, que ocupa el quinto lugar entre las neoplasias en ambos sexos, aunque se dan más casos en Castilla y León que en el Mediterráneo.

No se puede pensar en una vida sin infecciones, la superlimpieza que se da en la sociedad actual retrasa el sistema inmunitario

El doctor González ha explicado además que se sospecha que la infección por HP, que se puede erradicar con antibióticos y que se debe a una cepa que coloniza sólo la mucosa gástrica, pero sin que se sepa muy bien cómo ocurre, podría estar asociada también al cáncer de páncreas y al de colon.

La jefa de la Unidad de Infecciones y Cáncer del ICO, Silvia Sanjosé, ha recordado que los virus de la hepatitis B y C tienen un papel indirecto como precursores del cáncer de hígado, ya que provocan una inflamación crónica con necrosis de los tejidos, y que también se sospecha que contribuyen al desarrollo de los linfomas.

En la rueda de prensa ha asegurado también que en otros tipos de cáncer como el de mama, y especialmente en algunos subgrupos, se busca una etiología infecciosa, y también en los de piel. Esta experta ha defendido, sin embargo, el papel de algunas infecciones, asegurando que no siempre son malas y que hay algunas que se entienden como estimuladoras del sistema inmune, y más cuando se contraen de niño.

En este sentido ha puntualizado que no se puede pensar en una vida sin infecciones y que la superlimpieza que se da en la sociedad actual retrasa el sistema inmunitario, lo que puede estar en el origen de algunos tumores. Un mensaje que ha lanzado es que los padres no se sientan culpables porque los niños cojan muchos catarros en las guardería, porque esto puede ser un buen mecanismo para logran un buen sistema inmunitario.11 anys de cotització per 2.460 euros de pensió

Mentre que els i les ciutadanes de l'estat espanyol han de cotitzar com a mínim 15 anys per poder cobrar una pensió, diputats/des i senadors/es només necessiten 7 en el càrrec per a percebre el 80% de la pensió màxima. I amb que treballin 11 anys al Congrés o al Senat la pensió que cobren és la màxima (que avui és de 2.460 brutes al mes). No està gens malament tenint en compte que la resta de ciutadans necessiten 35 anys de cotització (els 15 últims cotitzant al màxim) per poder gaudir d'aquesta pensió. A més, les Corts paguen la cotització de tots aquells ex parlamentaris que cessin als 55 anys i no tinguin una altra activitat laboral. Amb que treballin 11 anys al Congrés o al Senat la pensió que cobren és la màxima.

Els ex membres del Govern (ex ministres i ex secretaris d'Estat) també tenen certes prebendes. Tot aquell que deixa el seu càrrec té dret al 80% del seu salari durant dos anys. És més, poden percebre aquesta indemnització encara que cobrin un altre sou públic.

I encara que per a la resta d'espanyols està vetat tenir dues pensions públiques, per als polítics no. N'hi ha que cobren pensions aquí i també pel seu passat al Parlament Europeu, com Pedro Solbes.

Rebuig de sindicats i esquerra

Tots els partits d'esquerra i nacionalistes-CiU, PNB, ERC i IU-i els sindicats majoritaris-UGT i CC OO-han expressat ja el seu rebuig frontal al que ja s'ha definit com el PENSIONAZO. Els sindicats parlen de mobilitzacions si el Govern no entra en raó

Els sindicats parlen de mobilitzacions si el Govern no entra en raó. De Cospedal, portaveu del PP, es va mostrar el dilluns més oberta al debat. "Es pot parlar de l'ampliació voluntària i incentivada de la jubilació, però al costat d'una reforma laboral".

Les pensions a Espanya

Quants tipus hi ha? A Espanya hi ha, per a tots els que hagin treballat més de 15 anys, tres tipus de pensions contributives: les de jubilació (ordinària, anticipada, parcial, flexible i especial als 64 anys), les d'incapacitat permanent (total, absoluta i gran invalidesa) i les de defunció (viduïtat, orfandat i en favor de familiars).

Per què importen els anys cotitzats? Perquè són la clau per saber quant es cobra: amb 15 anys cotitzats es cobra el mínim (50% de la base reguladora) i amb 35 el màxim (el 100%).

3 Com es calcula la base reguladora? Es pren la xifra del que s'ha cobrat en els últims 15 anys (actualitzant amb l'IPC), que se suposa que són els de millor salari. Es divideix aquesta xifra (180 mesos) entre 210 [15 anys x (12 mesos + 2 extres)]. El resultat és la base reguladora.

4 Quina és l'edat de jubilació? Per norma general, la jubilació s'efectua als 65 anys.

5 Hi ha excepcions? Es pot avançar als 61 (als 60 per als que van començar a cotitzar abans de 1967), perdent en la pensió un 8% per cada any de bestreta. La jubilació especial als 64 anys, en què l'empresa contracta a un parat, no comporta aquest perjudici. També es pot seguir treballant després dels 65 i sumar un 2% a la pensió per cada any extra.


11 años para 2.460 euros

Mientras que los españoles deben cotizar al menos 15 años para poder cobrar una pensión, diputados y senadores sólo necesitan siete en el cargo para percibir el 80% de la pensión máxima. Y con que trabajen 11 años en el Congreso o en el Senado la pensión que cobran es la máxima (que hoy es de 2.460 1 al mes). No está nada mal teniendo en cuenta que el resto de ciudadanos necesitan 35 años de cotización (los 15 últimos cotizando al máximo) para poder disfrutar de esa pensión. Además, las Cortes pagan la cotización de todos aquellos ex parlamentarios que cesen a los 55 años y no tengan otra actividad laboral. Con que trabajen 11 años en el Congreso o en el Senado la pensión que cobran es la máxima

Los ex miembros del Gobierno (ex ministros y ex secretarios de Estado) también tienen ciertas prebendas. Todo aquel que deja su cargo tiene derecho al 80% de su salario durante dos años. Es más, pueden percibir esa indemnización aunque cobren otro sueldo público.

Y aunque para el resto de españoles está vetado tener dos pensiones públicas, para los políticos no. Los hay que cobran pensiones aquí y también por su pasado en el Parlamento Europeo, como Pedro Solbes.

Rechazo de sindicatos e izquierda

Todos los partidos de izquierda y nacionalistas -CiU, PNV, ERC e IU– y los sindicatos mayoritarios –UGT y CC OO– han expresado ya su rechazo frontal a lo que ya se ha definido como el pensionazo. Los sindicatos hablan de movilizaciones si el Gobierno no entra en razón

Los sindicatos hablan de movilizaciones si el Gobierno no entra en razón. De Cospedal, portavoz del PP, se mostró el lunes más abierta al debate. "Se puede hablar de la ampliación voluntaria e incentivada de la jubilación, pero junto a una reforma laboral".

Las pensiones en España

¿Cuántos tipos hay? En España hay, para todos los que hayan trabajado más de 15 años, tres tipos de pensiones contributivas: las de jubilación (ordinaria, anticipada, parcial, flexible y especial a los 64 años), las de incapacidad permanente (total, absoluta y gran invalidez) y las de fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares).

¿Por qué importan los años cotizados? Porque son la clave para saber cuánto se cobra: con 15 años cotizados se cobra el mínimo (50% de la base reguladora) y con 35 el máximo (el 100%).

3 ¿Cómo se calcula la base reguladora? Se toma la cifra de lo que se ha cobrado en los últimos 15 años (actualizándola con el IPC), que se supone que son los de mejor salario. Se divide esa cifra (180 meses) entre 210 [15 años x (12 meses + 2 extras)]. El resultado es la base reguladora.

4 ¿Cuál es la edad de jubilación? Por norma general, la jubilación se efectúa a los 65 años.

5 ¿Hay excepciones? Se puede adelantar a los 61 (a los 60 para los que empezaron a cotizar antes de 1967), perdiendo en la pensión un 8% por cada año de anticipo. La jubilación especial a los 64 años, en la que la empresa contrata a un parado, no acarrea ese perjuicio. También se puede seguir trabajando después de los 65 y sumar un 2% a la pensión por cada año extra.Romania s'ofereix pel desplegament de míssils interceptors dels EUA

Romania està disposada a oferir el seu territori per al desplegament dels míssils interceptors que componen el nou sistema de defensa antimíssils dels EUA, ha declarat avui el president romanès, Traian Basescu. "El president dels EUA, Barack Obama, va convidar oficialment a Romania a participar en el desplegament de l'escut antimíssils del seu país i els acceptem", va dir Basescu citat per l'agència France Presse.

El 17 de setembre de 2009, Barack Obama va anunciar correccions als plans nord-americans de defensa antimíssils a Europa, segons els quals estava previst crear una estació de radar a la República Txeca i emplaçar míssils interceptors a Polònia.

Els nous plans de Washington no suposen una renúncia a l'emplaçament d'elements de l'escut antimíssils en el territori europeu, sinó que posterguen aquest procés per al 2015. Fins aleshores, les costes europees seran custodiades per vaixells de guerra dels EUA amb míssils interceptors a bord.

Basescu va informar que "els antimíssils de mitjà abast que emplaçarà Romania en el seu territori entraran en servei cap al 2015".

"És un sistema de defensa que no apunta a Rússia i només protegeix la integritat de Romania", va afegir el president romanès.

Moscou sempre es va manifestar en contra de la configuració inicial de l'escut antimíssils nord-americà a Europa perquè considerava que el radar en el territori txec i els míssils a Polònia amenaçaven la seguretat nacional de Rússia alterant l'equilibri estratègic nuclear entre Moscou i Washington.


Rumania está dispuesta a ofrecer su territorio para el despliegue de misiles interceptores que componen el nuevo sistema de defensa antimisiles de EEUU, declaró hoy el presidente rumano, Traian Basescu.

"El presidente de EEUU, Barack Obama, invitó oficialmente a Rumania a participar en el despliegue del escudo antimisiles de su país y los aceptamos", dijo Basescu citado por la agencia France Presse.

El 17 de septiembre de 2009, Barack Obama anunció correcciones a los planes estadounidenses de defensa antimisiles en Europa, según los cuales estaba previsto crear una estación de radar en la República Checa y emplazar misiles interceptores en Polonia.

Los nuevos planes de Washington no suponen una renuncia al emplazamiento de elementos del escudo antimisil en el territorio europeo, sino que postergan ese proceso para 2015. Hasta entonces, las costas europeas serán custodiadas por buques de guerra de EEUU con misiles interceptores a bordo.

Basescu informó que "los antimisiles de mediano alcance que emplazará Rumania en su territorio entrarán en servicio hacia 2015".

"Es un sistema de defensa que no apunta a Rusia y sólo protege la integridad de Rumania", agregó el presidente rumano.

Moscú siempre se manifestó en contra de la configuración inicial del escudo antimisil estadounidense en Europa porque consideraba que el radar en el territorio checo y los misiles en Polonia amenazaban la seguridad nacional de Rusia alterando el equilibrio estratégico nuclear entre Moscú y Washington.Japó: Ensenyen a una impressora a esborrar el que ha imprès

Especialistes japonesos van dissenyar una impressora capaç d'utilitzar un sol foli fins a 1.000 vegades esborrant el imprès, ha informat avui la revista Popular Science. La impressora PrePeat no necessita tinta ni tòner. La impressió s'efectua mitjançant un dispositiu tèrmic que es mou al llarg del foli amb un estrat sensible a la calor. Per ara, la impressora sap imprimir només en negre. A la tapa de la impressora hi ha tres botons, "Imprimir", "Netejar" i "Netejar i Imprimeix". L'equip pot deixar en blanc un full de paper amb text. Per exemple, es posa una pàgina amb text i poc després aquesta apareix en blanc.Los japoneses enseñaron a la impresora borrar lo impreso

Especialistas japoneses diseñaron una impresora capaz de utilizar un solo folio hasta 1.000 veces borrando lo impreso, informó hoy la revista Popular Science.

La impresora PrePeat no necesita tinta ni tóner. La impresión se efectúa mediante un dispositivo térmico que se mueve a lo largo del folio con un estrato sensible al calor. Por ahora, la impresora sabe imprimir sólo en negro.

En la tapa de la impresora hay tres botones, "Imprimir", "Limpiar" y "Limpiar e Imprimir". El equipo puede dejar en blanco una hoja de papel con texto. Por ejemplo, se coloca una página con texto y poco después ésta aparece en blanco.Deixa de fumar després d'esclatar-li un cigar a la boca

Un ciutadà indonesi de 31 anys d'edat ha decidit deixar de fumar després que un cigar li esclatés a la boca, va informar la premsa local. Segons les seves pròpies declaracions, el jove va patir l'accident mentre conduïa la seva motocicleta amb un cigar encès a la boca. "Em va donar un bon ensurt", va confessar. L'explosió va ocasionar a l'infeliç fumador la pèrdua de sis peces dentals i nombroses lesions facials per les quals va haver de rebre més de 50 punts de sutura.

L'incident, les causes del qual encara es desconeixen, també va impressionar al fabricant de l'explosiu cigar. No obstant això, va aconseguir que l'assumpte no arribés als tribunals pagant a l'afectat una indemnització de cinc milions de rupies (uns 535$).

Com a conseqüència, l'indonesi va decidir deixar de fumar, hàbit que va iniciar quan encara anava a l'escola.


Indonesio deja de fumar tras estallar un cigarro en su boca
Un ciudadano indonesio de 31 años de edad decidió dejar de fumar después de que un cigarro le estalló en la boca, informó la prensa local.

Según sus propias declaraciones, el joven sufrió el percance mientras conducía su motocicleta con un cigarro encendido en la boca. "Me dio un buen susto", confesó.

La explosión ocasionó al infeliz fumador la pérdida de seis piezas dentales y numerosas lesiones faciales por las que tuvo que recibir más de 50 puntos de sutura.

El incidente, cuyas causas aún se desconocen, también impresionó al fabricante del explosivo cigarro. No obstante, consiguió que el asunto no llegara a los tribunales pagando al afectado una indemnización de cinco millones de rupias (unos 535 dólares).

Como consecuencia, el indonesio decidió dejar de fumar, hábito que inició cuando aún iba al colegio.Rússia ajudarà a Cuba amb 100.000 tones de blat

R��ssia enviarà aquest any a Cuba 100.000 tones de blat com a ajuda humanitària, ha informat avui el Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia. Rússia ja va prestar ajuda humanitària a Cuba el setembre passat, quan la nació caribenya va ser afectada per ciclons tropicals. El Ministeri rus d'Emergències envià llavors quatre avions amb carregaments humanitaris a Cuba.
També el novembre passat, l'avió de càrrega rus Tu-204SE comprat per Cuba va transportar a l'illa 3,5 tones de palastre com a ajuda humanitària russa.

Segons dades oficials, els tres ciclons tropicals que van descarregar la seva fúria contra Cuba el 2008, van causar danys per uns $ 10.000 milions a l'economia del país.


Rusia enviará a Cuba 100.000 toneladas de trigo como ayuda
Rusia enviará este año a Cuba 100.000 toneladas de trigo como ayuda humanitaria, informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Rusia ya prestaó ayuda humanitaria a Cuba en septiembre pasado, cuando la nación caribeña fue afectada por ciclones tropicales. El Ministerio ruso de Emergencias envío entonces cuatro aviones con cargamentos humanitarios a Cuba.

También en noviembre pasado, el avión de carga ruso Tu-204SE comprado por Cuba transportó a la isla 3,5 toneladas de palastro como ayuda humanitaria rusa.

Según datos oficiales, los tres ciclones tropicales que descargaron su furia contra Cuba en 2008, causaron daños por unos $10.000 millones a la economía del país.Per Moscou és un error marginar Rússia de la reunió de ministres de Finances del G-7

"És un error deixar a Rússia al marge de la reunió de ministres de Finances i directors de bancs centrals del Grup dels Set" (G-7), ha declarat avui el portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors de Rússia, Andrei Nesterenko. "Moscou considera que és un error haver deixat a Rússia al marge de la reunió de ministres de Finances i directors de bancs centrals del G-7 convocada a Canadà. És un enfocament equívoc que reflecteix els vells estereotips polítics", va expressar.

Nesterenko va confirmar que Rússia no ha rebut invitació per al fòrum de Canadà. "Avui és impossible aprovar solucions estratègiques sobre l'arquitectura econòmica i financera mundial en absència de països com els que formen el Grup BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina)", va afegir el diplomàtic rus.

El G-7 està conformat per Alemanya, Itàlia, Estats Units, Japó, Regne Unit, Canadà i França.


Moscú califica de error dejar a Rusia al margen de la reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los Siete
Es un error dejar a Rusia al margen de la reunión de ministros de Finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los Siete (G-7), declaró hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Nesterenko.

"Moscú considera que es un error haber dejado a Rusia al margen de la reunión de ministros de Finanzas y directores de bancos centrales del G-7 convocada en Canadá. Es un enfoque equívoco que refleja los viejos estereotipos políticos", expresó.

Nesterenko confirmó que Rusia no ha recibido invitación para el foro de Canadá.

"Hoy es imposible aprobar soluciones estratégicas sobre la arquitectura económica y financiera mundial en ausencia de países como los que forman el Grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China)", agregó el diplomático ruso.

El Grupo de los Siete está conformado por Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Francia.EUA presiona a Europa per mantenir el bloqueig a Cuba

Un canvi en la política europea cap a Cuba no seria "necessàriament positiu", diuen els feixistes dels EUA. Una "Cuba democràtica", és a dir, una plutocràcia feixista i racista com EUA o Israel, ha de ser objectiu comú dels Estats Units i la UE, va dir a Madrid un representant del Govern de Barack Obama. Cuba va fustigar un cop més la "posició comuna" europea.
Estats Units no considera "necessàriament positiu" un possible canvi en la política de la Unió Europea (UE) cap a Cuba, segons va manifestar avui a Madrid el seu secretari adjunt per a l'Hemisferi Occidental, Arturo Valenzuela.

"En aquest moment, al nostre parer, un canvi de la 'posició comuna' no ho veiem necessàriament positiu, però depèn molt de com es plantegi en buscar com canviar-la", va manifestar el funcionari estadoundiense, d'origen xilè, a la capital espanyola.

Des de 1996 ia instàncies del Govern espanyol d'aleshores, encapçalat pel conservador José María Aznar, la "posició comuna" de la UE fixa les regles en la relació amb Cuba, condicionat a la situació dels drets humans i llibertats civils allà. Espanya es va proposar suavitzar durant la seva presidència del bloc, aquest primer semestre de 2010.

Una modificació d'aquestes regles ha de deixar "molt clar que el que es requereix" és una "expectativa" d'una "obertura democràtica a Cuba", va indicar Valenzuela a la premsa, després de participar a Madrid en una conferència sobre integració transatlàntica. "Aquest crec jo que és l'objectiu que tenim tots cap endavant: veure una Cuba democràtica".

Estats Units, per la seva banda, buscarà aquest any "reprendre algunes de les converses" que s'han mantingut amb Cuba "sobre temes d'interès comú", com el migratori, va dir ja sobre la relació del país nord-americà amb l'illa.

La segona ronda en les negociacions migratòries entre els dos països es celebrarà el proper 19 de febrer a l'Havana. L'any passat van tenir lloc també primeres converses sobre el restabliment dels serveis postals directes, interromputs des dels anys 60.

L'administració de Barack Obama vol "revertir" a més algunes "mesures" preses pel Govern de George W. Bush cap a Cuba, com la de "no permetre una connexió més fluida entre ciutadans nord-americans i les seves contraparts a Cuba", va assenyalar Valenzuela.

El govern del president cubà, Raúl Castro, rebutja la "posició comuna" en considerar "unilateral i injerencista".

El portal de notícies oficialista Cubadebate.cu publicar avui un article en què afirma que "els Estats Units, la dreta recalcitrant espanyola i desacreditats mercenaris al servei de Washington a Cuba" estan duent a terme una "ferotge ofensiva" per evitar l'eliminació aquesta política comuna europea.

"L'ultraconservador i opositor Partit Popular (PP) no ha deixat de cridar una i altra vegada que" seria un error 'que el també anomenat Grup dels 27 posi fi a aquesta conducta, injerencista, hipòcrita i amb propòsits subversius, que s'aplica a Cuba", afirma un article signat per Patricio Montesinos, corresponsal a Madrid del portal en què el líder revolucionari Fidel Castro sol publicar els seus freqüents articles d'opinió.

Segons Montesinos, "la premsa dretana a Espanya i famosos mitjans anticubanos en aquesta nació ibèrica han desfermat una campanya mediàtica adreçada a torpedinar qualsevol intent de les actuals autoritats de Madrid dirigida a normalitzar les relacions entre l'anomenat Vell Continent i Cuba".

El portal noticiable estima que la visita de Valenzuela a Madrid és "un nou capítol" de la "trama anticubana" i afirma que "tant el setge econòmic, financer i comercial de Washington contra Cuba, com l'actual Posició Comuna de la UE són un veritable fracàs, un malson amb la qual els seus artífexs hauran d'acabar algun dia".


Un cambio en la política europea hacia Cuba no sería "necesariamente positivo", dicen los fascistas de EE.UU. Una "Cuba democrática", es decir, una plutocracia fascista y racista como EE.UU o Israel, debe ser objetivo común de Estados Unidos y la UE, dijo en Madrid un representante del Gobierno de Barack Obama. Cuba fustigó una vez más la "posición común" europea.

Estados Unidos no considera "necesariamente positivo" un posible cambio en la política de la Unión Europea (UE) hacia Cuba, según manifestó hoy en Madrid su secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela.

"En este momento, a nuestro juicio, un cambio de la 'posición común' no lo vemos necesariamente positivo, pero depende mucho de cómo se plantee al buscar cómo cambiarla", manifestó el funcionario estadoundiense, de origen chileno, en la capital española.

Desde 1996 y a instancias del Gobierno español de entonces, encabezado por el conservador José María Aznar, la "posición común" de la UE fija las reglas en la relación con Cuba, condicionándola a la situación de los derechos humanos y libertades civiles allí. España se propuso suavizarla durante su presidencia del bloque, este primer semestre de 2010.

Una modificación de esas reglas debe dejar "muy claro que lo que se requiere" es una "expectativa" de una "apertura democrática en Cuba", indicó Valenzuela a la prensa, tras participar en Madrid en una conferencia sobre integración transatlántica. "Ése creo yo que es el objetivo que tenemos todos hacia adelante: ver a una Cuba democrática".

Estados Unidos, por su parte, buscará este año "reanudar algunas de las conversaciones" que se han mantenido con Cuba "sobre temas de interés de común", como el migratorio, dijo ya sobre la relación del país norteamericano con la isla.

La segunda ronda en las negociaciones migratorias entre ambos países se celebrará el próximo 19 de febrero en La Habana. El año pasado tuvieron lugar también primeras conversaciones sobre el reestablecimiento de los servicios postales directos, interrumpidos desde los años 60.

La administración de Barack Obama quiere "revertir" además algunas "medidas" tomadas por el Gobierno de George W. Bush hacia Cuba, como la de "no permitir una conexión más fluida entre ciudadanos norteamericanos y sus contrapartes en Cuba", señaló Valenzuela.

El gobierno del presidente cubano, Raúl Castro, rechaza la "posición común" al considerarla "unilateral e injerencista".

El portal de noticias oficialista Cubadebate.cu publicó hoy un artículo en el que afirma que "Estados Unidos, la derecha recalcitrante española y desacreditados mercenarios al servicio de Washington en Cuba" están llevando a cabo una "feroz ofensiva" para evitar que se elimine dicha política común europea.

"El ultraconservador y opositor Partido Popular (PP) no ha dejado de vociferar una y otra vez que 'sería un error' que el también denominado Grupo de los 27 ponga fin a esa conducta, injerencista, hipócrita y con propósitos subversivos, que aplica a Cuba", afirma un artículo firmado por Patricio Montesinos, corresponsal en Madrid del portal en el que el líder revolucionario Fidel Castro suele publicar sus frecuentes artículos de opinión.

Según Montesinos, "la prensa derechista en España y afamados medios anticubanos en esa nación ibérica han desatado una campaña mediática dirigida a torpedear cualquier intento de las actuales autoridades de Madrid dirigida a normalizar las relaciones entre el llamado Viejo Continente y Cuba".

El portal noticioso estima que la visita de Valenzuela a Madrid es "un nuevo capítulo" de la "trama anticubana" y afirma que "tanto el cerco económico, financiero y comercial de Washington contra Cuba, como la actual Posición Común de la UE son un verdadero fracaso, una pesadilla con la cual sus artífices tendrán que terminar algún día".Acusen a Blair de complicitat amb Israel davant els crims contra palestins

El diari britànic The Guardian publica un article d'un destacat professor jueu, Avi Shlaim, que ensenya relacions internacionals a la Universitat d'Oxford, acusant l'ex primer ministre britànic Tony Blair de "complicitat silenciosa en els crims d'Israel contra el poble palestí".
En un article que publica al diari The Guardian, Avi Shlaim, que ensenya al St Antony's College de la prestigiosa universitat britànica, afirma que el fet que Blair no defensi amb la deguda energia la creació d'un Estat palestí és el que fa que el "establishment" israelià senti per ell "una gran estima".

El febrer de l'any passat, mentre "els palestins de Gaza seguien de dol pels seus morts", Blair rebia el premi Dan David de la Universitat de Tel Aviv per la seva "excepcional intel.ligència i previsió i el valor moral i lideratge" per ell demostrats. La qual cosa és evident que no comparteixen ni els britànics ni la resta del món civilizat, que demanen el seu procesament, el de Bush i Aznar, per genocidi i crims contra l'humanitat. Sols el govern racista i antisemita de la feixiste Israel i els seus aliats sionistes aproven la guerra il.legal empresa pels caps de les plutocràcies en pro dels seus interessos econòmics particulars.

Blair, escriu el professor israelià, "ha fracassat totalment" en el seu paper oficial com enviat especial del Quartet (EUA, UE, Rússia i ONU) per a l'Orient Mitjà, pel qual es va comprometre a "promoure el final del conflicte (israelo-palestí ) de conformitat amb el Full de Ruta".

Shlaim reconeix que això es deu en part a causes que Blair no pot controlar com "la determinació israeliana de perpetuar l'aïllament i la destrucció del desenvolupament de la franja de Gaza i negar al poble palestí un petit tros de terra on viure amb llibertat i dignitat".

En part, però, afegeix el professor d'Oxford, el fracàs de Blair es deu a les seves "pròpies limitacions com el fet de no comprendre que el fonamental en aquest tràgic conflicte no és la seguretat israeliana sinó els drets nacionals palestins i que es necessita una pressió internacional concertada i contínua per a obligar a Israel a reconèixer".

"No es pot esquivar l'assumpte central: no podrà resoldre el conflicte sense posar fi a l'ocupació. La solució de dos Estats gaudeix de consens internacional, però Israel la rebutja i Blair no ha pogut o volgut utilitzar al Quartet per imposar-la", critica Shlaim.

"La seva actitud consisteix a esperar que les coses canviïn en lloc d'exposar-se a la desaprovació dels seus amics nord-americans i israelians", diu Shlaim, que recorda que com a enviat especial del Quartet Blair ha estat només dues vegades a Gaza, un cop per visitar una escola de l'ONU gairebé a la frontera i una altra a Gaza City.


Acusan a Blair de complicidad con Israel frente a los crímenes contra palestinos
'The Guardian' publica un artículo de un destacado profesor judío que enseña relaciones internacionales en la Universidad de Oxford
Un destacado profesor judío, que enseña relaciones internacionales de la Universidad de Oxford, acusa hoy al ex primer ministro británico Tony Blair de "complicidad silenciosa en los crímenes de Israel contra el pueblo palestino".

En un artículo que publica en el diario The Guardian, Avi Shlaim, que enseña en el St. Antony's College de la prestigiosa universidad británica, afirma que el hecho de que Blair no defienda con la debida energía la creación de un Estado palestino es lo que hace que el "establishment" israelí sienta por él un gran aprecio.

En febrero del año pasado, mientras "los palestinos de Gaza seguían de luto por sus muertos", Blair recibía el premio Dan David de la Universidad de Tel Aviv por su "excepcional inteligencia y previsión y el valor moral y liderazgo" por él demostrados.

Blair, escribe el profesor israelí, "ha fracasado totalmente" en su papel oficial como enviado especial del Cuarteto (EEUU, UE, Rusia y ONU) para Oriente Medio, por el que se comprometió a "promover el final del conflicto (israelo-palestino) en conformidad con la Hoja de Ruta".

Shlaim reconoce que ello se debe en parte a causas que Blair no puede controlar como "la determinación israelí de perpetuar el aislamiento y la destrucción del desarrollo de la franja de Gaza y negar al pueblo palestino un pequeño trozo de tierra donde vivir con libertad y dignidad".

En parte, sin embargo, agrega el profesor de Oxford, el fracaso de Blair se debe a sus "propias limitaciones como el hecho de no comprender que lo fundamental en este trágico conflicto no es la seguridad israelí sino los derechos nacionales palestinos y que se necesita una presión internacional concertada y continua para obligar a Israel a reconocerlos".

"No es posible esquivar el asunto central: no podrá resolverse el conflicto sin poner fin a la ocupación. La solución de dos Estados goza de consenso internacional, pero Israel la rechaza y Blair no ha podido o querido utilizar al Cuarteto para imponerla", critica Shlaim.

"Su actitud consiste en esperar que las cosas cambien en lugar de exponerse a la desaprobación de sus amigos estadounidenses e israelíes", dice Shlaim, que recuerda que como enviado especial del Cuarteto Blair ha estado sólo dos veces en Gaza, una vez para visitar una escuela de la ONU casi en la frontera y otra vez en Gaza City.Detingut l'exalcalde de Montroi, Francisco Carrión, del PP, per corrupció urbanística

L'exalcalde de Montroi, Jose Javier Carrión, del PP, va ser detingut ahir per corrupció urbanística. Hi ha sis detinguts més d'aquest partit per prevaricació i altres delictes. El jutge de primera instància i instrucció número 1 de Picassent (València), ha ordenat la detenció de l'ex alcalde de la localitat valenciana de Montroi, Francisco Jose Javier Carrión, del PP, i d'altres sis persones, en el transcurs d'una operació judicial-policial que ha suposat la pràctica d'entrades i registres simultànies a la seu de l'Ajuntament de l'esmentada localitat, a set domicilis i tres empreses de València, Silla i Montroi, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia en un comunicat.

Entre les altres sis detinguts figuren càrrecs públics i "alguna persona relacionada amb les activitats econòmiques", segons el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta

Segons va especificar el TSJCV, s'investiguen delictes contra l'ordenació del territori, prevaricació i altres pendents de diligències declarades secretes. En aquests moments, es segueix practicant el registre de les dependències de l'Ajuntament de Montroi en presència del jutge instructor. Tres dels 11 registres ordenats aquest matí ja han conclòs mentre que els set detinguts encara no han passat a disposició judicial.

Irregularitats urbanístiques

Fonts de la investigació, que es va iniciar fa un any en col.laboració amb la secció especial de Medi Ambient de la Fiscalia de València, van apuntar aquest dimecres que l'operació es centra en possibles irregularitats urbanístiques per la construcció de xalets en sòl rústic no urbanitzable. Les llicències s'havien concedit per l'anterior equip de Govern municipal, presidit per l'ex alcalde del PP, ara detingut. Els agents buscaven documentació relacionada amb aquestes llicències.

L'ex alcalde de Montroi, Francisco Javier Carrión, del PP, va dimitir el maig de 2006 per la falta de suport en l'aprovació dels pressupostos i altres temes per part de l'oposició i, en especial, d'Unió Valenciana, que havien estat els seus socis de govern. Al capdavant de l'alcaldia el va substituir l'actual alcalde, el socialista Antonio Polo. De la resta dels sis detinguts no s'ha precisat la identitat.

Montroi és un petit poble d'uns 2.500 habitants situat a la comarca de la Ribera Alta, a 27 quilòmetres al sud-oest de València, i està governat actualment pel socialista Antonio Polo Bessó.


Detenido el ex alcalde de Montroi por corrupción urbanística
Se trata de Jose Javier Carrión, del PP. Hay otros seis detenidos por prevaricación y otros delitos

El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Picassent (Valencia), ha ordenado la detención del ex alcalde de la localidad valenciana de Montroi, el conservador Francisco Javier Carrión, y de otras seis personas en el transcurso de una operación judicial-policial que ha supuesto la práctica de entradas y registros simultáneas en la sede del Ayuntamiento de la citada localidad, así como en siete domicilios y tres empresas de Valencia, Silla y Montroi, según informó hoy el Tribunal Superior Superior de Justicia en un comunicado.

Entre las otros seis detenidos figuran cargos públicos y "alguna persona relacionada con las actividades económicas", según el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta

Según especificó el TSJCV, se investigan delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. En estos momentos, se sigue practicando el registro de las dependencias del Ayuntamiento de Montroi en presencia del juez instructor. Tres de los 11 registros ordenados esta mañana ya han concluido mientras que los siete detenidos todavía no han pasado a disposición judicial.
Irregularidades urbanísticas

Fuentes de la investigación, que se inició hace un año en colaboración con la sección especial de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, apuntaron este miércoles que la operación se centra en posibles irregularidades urbanísticas por la construcción de chalets en suelo rústico no urbanizable. Las licencias se habían concedido por el anterior equipo de Gobierno municipal, presidido por el ex primer edil del PP, ahora detenido. Los agentes buscaban documentación relacionada con estas licencias.

El ex alcalde de Montroi, Francisco Javier Carrión, del PP, dimitió en mayo de 2006 por la falta de apoyo en la aprobación de los presupuestos y otros temas por parte de la oposición y, en especial, de Unió Valenciana, que habían sido sus socios de gobierno. Al frente de la alcaldía le sustituyó el actual primer edil, el socialista Antonio Polo. Del resto de los seis detenidos no se ha precisado la identidad.

Montroi es un pequeño pueblo de unos 2.500 habitantes situado en la comarca de la Ribera Alta, a 27 kilómetros al suroeste de Valencia, y está gobernado por el socialista Antonio Polo Bessó.Lorentxa Guimón, un mes de vaga de fam contra l'aïllament

Des del 2 de gener de 2010, na Lorentxa Guimón, empresonada al Centre de detenció de Roanne, porta a terme una vaga de fam per denunciar el seu aïllament polític. De fet, és l'única presa política basca empresonada a Roanne. També la llunyania del lloc d'empresonament del seu marit, fins fa poc a la mateixa presó, i que està actualment empresonat a la Casa Central de Lannemezan. Les conseqüències són especialment dramàtiques per Irati, la seva filla de 7 anys, que per veure els seus pares ha de viatjar llargues distàncies, sobretot per veure la seva mare, i que no pot beneficiar-se de la presència dels dos progenitors al mateix temps.

Denuncia la campanya de recolçament a Lorentxa i d'enviament de cartes a la Ministra de Justicia francesa, la cancel.lació de permisos de visita a la seva disposició, i la suspensió de pràcticament tots els altres. Actualment només 3 adults porten a terme visites a la senyora Guimón, amb tot el que implica de fatiga i de despesa.
"És la seva responsabilitat de fer tot el que pogui per posar fi a aquesta situació que és inacceptable, inhumana i incongruent amb l'estat de dret francès, que inclou la garantia del manteniment dels lligams amb el seu entorn, respectar el dret a la intimitat i la família, i el respecte dels drets polítics dels membres d'una comunitat.
Volem donar-li a la Sra Guimón el nostre suport.
Li prego accepti, senyora Ministra de Justícia, els nostres millors desitjos".


Depuis le 2 janvier 2010, Mme Lorentxa GUIMON, incarcérée au Centre de Détention de Roanne poursuit une grève de la faim afin de dénoncer son isolement politique. En effet, elle est la seule prisonnière politique basque incarcérée à Roanne
Aussi l’éloignement du lieu d’incarcération de son mari, alors que jusqu’à peu elle était incarcérée dans le même établissement pénitentiaire que ce dernier, actuellement incarcéré à la maison centrale de Lannemezan. Les conséquences sont particulièrement dramatiques pour leur fille Irati, agée de 7 ans, qui doit, pour voir ses parents effectuer de longs trajets, surtout pour voir sa mère, et qui ne peut profiter de la présence de ses deux parents en même temps.
L’annulation de certains permis de visite dont elle disposait, et la suspension de la quasi-totalité des autres. Actuellement seuls 3 adultes effectuent des visites à Mme Guimon, avec ce que cela suppose de fatigue et de frais.
Il vous appartient de faire tout ce qui est en votre pouvoir, afin de mettre un terme à cette situation inacceptable, inhumaine et en contradiction avec l’état du droit français, qui prévoit notamment d’assurer le maintien des liens du détenu avec son entourage, le respect du droit à la vie privée et familiale et le respect des droits politiques élémentaires des membres d’une même communauté.
Nous souhaitons apporter à Mme Guimon tout notre soutien.
Veuillez agréer, Madame le Garde des Sceaux, nos salutations distinguées.


Lorentxa Guimón, un mes de vaga de fam a Roanne

Des del 2 de gener de 2010, na Lorentxa Guimón, empresonada al Centre de detenció de Roanne, porta a terme una vaga de fam per denunciar el seu aïllament polític. De fet, és l'única presa política basca empresonada a Roanne.
També la llunyania del lloc d'empresonament del seu marit, doncs fins fa poc eren empresonats a la mateixa presó i ara ell està empresonat a la Casa Central de Lannemezan. Les conseqüències són especialment dramàtiques per Irati la seva filla, de 7 anys, que per veure els seus pares ha de viatjar llargues distàncies, sobretot per veure la seva mare, i qui no pot beneficiar-se de la presència dels dos progenitors al mateix temps.

La cancel.lació de permisos de visita a la seva disposició, i la suspensió de pràcticament tots els altres. Actualment només el 3 adults porten a terme visites a la senyora Guimón, amb tot el que implica la fatiga i la despesa.
És la seva responsabilitat de fer tot en el seu poder per posar fi a aquesta situació és inacceptable, inhumà i incongruent amb l'estat de dret francès, que inclou la garantia del manteniment dels lligams amb el seu entorn va celebrar , respectar el dret a la intimitat i la família i el respecte dels drets polítics dels membres d'una comunitat.
Volem donar-li a la Sra Guimón el nostre suport. Li prego accepti, senyora Ministra de Justícia, els nostres millors desitjos.


Depuis le 2 janvier 2010, Mme Lorentxa GUIMON, incarcérée au Centre de Détention de Roanne poursuit une grève de la faim afin de dénoncer son isolement politique. En effet, elle est la seule prisonnière politique basque incarcérée à Roanne
Aussi l’éloignement du lieu d’incarcération de son mari, alors que jusqu’à peu elle était incarcérée dans le même établissement pénitentiaire que ce dernier, actuellement incarcéré à la maison centrale de Lannemezan. Les conséquences sont particulièrement dramatiques pour leur fille Irati, agée de 7 ans, qui doit, pour voir ses parents effectuer de longs trajets, surtout pour voir sa mère, et qui ne peut profiter de la présence de ses deux parents en même temps.
L’annulation de certains permis de visite dont elle disposait, et la suspension de la quasi-totalité des autres. Actuellement seuls 3 adultes effectuent des visites à Mme Guimon, avec ce que cela suppose de fatigue et de frais.
Il vous appartient de faire tout ce qui est en votre pouvoir, afin de mettre un terme à cette situation inacceptable, inhumaine et en contradiction avec l’état du droit français, qui prévoit notamment d’assurer le maintien des liens du détenu avec son entourage, le respect du droit à la vie privée et familiale et le respect des droits politiques élémentaires des membres d’une même communauté.
Nous souhaitons apporter à Mme Guimon tout notre soutien.
Veuillez agréer, Madame le Garde des Sceaux, nos salutations distinguées.Vagues dels sindicats grecs contra les mesures anticrisi del FMI

La Confederació General de Treballadors de Grècia (GSEE) va anunciar avui que convocarà el 24 de febrer una vaga general contra les mesures anticrisi del Govern, indica la declaració difosa per la major associació sindical de Grècia. La Comissió Europea va aprovar avui el pla anticrisi del Govern grec que preveu la reducció de la despesa pública i l'increment de la recaptació. Grècia planeja estabilitzar d'aquesta manera el deute públic i el dèficit pressupostari cap a finals de 2012. El primer ministre grec, Giorgos Papandreu, va declarar ahir que els salaris del sector públic seran congelats almenys per un any i les despeses dels establiments públics nacionals seran reduïts un 10%.

Mentrestant, a Grècia continua la vaga dels grangers que han bloquejat amb els seus tractors les carreteres a tot el país. Avui va ser bloquejat el pas fronterer a la frontera amb Bulgària i també, parcialment, l'aeroport internacional de Salònica.
La Comissió Europea va exigir desbloquejar la frontera grec-búlgara i va amenaçar amb mesures jurídiques als grangers. Però aquests demanen subvencions de centenars de milions d'euros i el Govern grec afirma que no té recursos financers.


Los sindicatos griegos responden con huelgas a las medidas anticrisis del Gobierno

La Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE) anunció hoy que convocará el 24 de febrero una huelga general contra las medidas anticrisis del Gobierno, indica la declaración difundida por la mayor asociación sindical de Grecia.
 La Comisión Europea aprobó hoy el plan anticrisis del Gobierno griego que prevé la reducción del gasto público y el incremento de la recaudación. Grecia planea estabilizar de esta manera la deuda pública y el déficit presupuestario hacia finales de 2012.
El primer ministro griego, Giorgos Papandreu, declaró ayer que los salarios del sector público serán congelados al menos por un año y los gastos de los establecimientos públicos nacionales serán reducidos un 10%.
Mientras, en Grecia continúa la huelga de los granjeros que han bloqueado con sus tractores las carreteras en todo el país. Hoy fue bloqueado el puesto fronterizo en la frontera con Bulgaria y también, parcialmente, el aeropuerto internacional de Salónica.
La Comisión Europea exigió desbloquear la frontera griego-búlgara y amenazó con medidas jurídicas a los granjeros. Pero éstos piden subvenciones de centenares de millones de euros y el Gobierno griego afirma que no tiene recursos financieros.El bilingüisme ajuda als nens a orientar-se en regles de comunicació

Els nens bilingües s'orienten millor en les regles de comunicació, en comparació amb els que parlen un sol idioma, segons consta en un article publicat a la revista PLoS One. El psicòleg britànic Michael Siegal, de la Universitat de Sheffield, i els seus col.legues d'Itàlia i el Japó van avaluar a diversos nens per la seva capacitat de detectar les desviacions respecte a les anomenades màximes de Grice: regles pragmàtiques que afecten a la quantitat d'informació, veracitat, rel.levància i claredat en les converses.
Les proves es van realitzar entre 169 nens de 3-7 anys que parlaven un o diversos idiomes: alemany, italià, anglès i japonès. Subdividits en dos grups, els petits havien d'observar converses entre titelles i decidir quina mentia, s'anava per les branques, era descortès o proporcionava informació excessiva.

Els nens bilingües, residents prop de la frontera italiana amb Àustria, van obtenir en el test millors resultats que els seus companys monolingües. El mateix va passar al Japó, entre els nens que parlaven tant japonès com anglès.

Els autors de l'estudi van excloure en el possible la influència de l'entorn sociocultural, en construir una mostra relativament homogènia pel que fa a la condició social, el nivell educacional i altres factors que incideixen en els hàbits comunicacionals.

La seva conclusió és que: "L'ús de més d'un idioma en el procés de l'educació contribueix a potenciar les capacitats metalingüístiques" i que "el bilingüisme proporciona un avantatge perquè ajuda als nens a avaluar millor les reaccions a la comunicació".


Bilingüismo ayuda a niños a orientarse en reglas de comunicación
Niños bilingües se orientan mejor en las reglas de comunicación en comparación con los coetáneos que hablan un solo idioma, consta en un artículo publicado en la revista PLoS One.

El psicólogo británico Michael Siegal, de la Universidad de Sheffield, y sus colegas de Italia y Japón evaluaron a diversos niños por su capacidad de detectar las desviaciones con respecto a las llamadas máximas de Grice, reglas pragmáticas que atañen a la cantidad de información, veracidad, relevancia y claridad en las conversaciones.

Las pruebas se realizaron entre 169 niños de 3-7 años que hablaban uno o varios idiomas: alemán, italiano, inglés y japonés. Subdivididos en dos grupos, los pequeños debían observar conversaciones entre títeres y decidir cuál mentía, se iba por las ramas, era descortés o proporcionaba información excesiva.

Los niños bilingües, residentes cerca de la frontera italiana con Austria, obtuvieron en el test mejores resultados que sus coetáneos monolingües. Lo mismo pasó en Japón, entre los niños que hablaban tanto japonés como inglés.

Los autores del estudio excluyeron en lo posible la influencia del entorno sociocultural al construir una muestra relativamente homogénea en cuanto a la condición social, el nivel educacional y otros factores que inciden en los hábitos comunicacionales.

Su conclusión es que "el uso de más de un idioma en el proceso de la educación contribuye a potenciar las capacidades metalingüísticas" y que "el bilingüismo proporciona una ventaja porque ayuda a los niños a evaluar mejor las reacciones en la comunicación".Letònia tornarà crèdit al FMI quan tingui superàvit pressupostari

Letònia, el país de la Unió Europea que pateix la major recessió, procedirà al pagament del préstec concedits després d'aconseguir un superàvit pressupostari, ha declarat avui el primer ministre letó, Valdis Dombrovskis, en entrevista a la cadena de televisió LNT. Letònia ha de començar a retornar el préstec en 2012, però, segons Dombrovskis, el pressupost per a aquest any tindrà dèficit. A finals de 2008, el Govern del país bàltic va demanar un préstec de 7.500 milions d'euros al Fons Monetari Internacional (FMI) i altres institucions financeres. Aquest préstec es concedeix per trams, havent de pactar la concessió de cada nou tram.

Anteriorment, la cap del Servei Estatal de Control, Inguna Sudre, va advertir que el país no podrà tornar ni un euro als seus creditors el 2012, ja que el pressupost per a aquest any preveu un dèficit i l'Estat no té fons per a la devolució del préstec .

Letònia travessa una greu crisi econòmica, amb nombroses empreses en fallida i un atur superior al 19%, situació que ja va provocar una onada de protestes.

Letonia devolverá crédito al FMI cuando tenga superávit presupuestario
Letonia, el país de la Unión Europea que sufre la mayor recesión, procederá al pago del préstamo concedidos después de lograr un superávit presupuestario, declaró hoy el primer ministro letón, Valdis Dombrovskis, en entrevista a la cadena de televisión LNT.

Letonia debe comenzar a devolver el préstamo en 2012, pero, según Dombrovskis, el presupuesto para ese año tendrá déficit.

A finales de 2008, el Gobierno del país báltico solicitó un préstamo de 7.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras. Dicho préstamo se concede por tramos, debiendo pactarse la concesión de cada nuevo tramo.

Anteriormente, la jefa del Servicio Estatal de Control, Inguna Sudraba, advirtió que el país no podrá devolver ni un euro a sus acreedores en 2012, ya que el presupuesto para ese año prevé un déficit y el Estado no tendrá fondos para la devolución del préstamo.

Letonia atraviesa una grave crisis económica, con numerosas empresas en quiebra y un desempleo superior al 19%, situación que ya provocó una ola de protestas.Comunaris bolivians prenen una mina per la força a Sud Lípez

Comunaris de Santa Isabel, municipi Sant Pau de Lípez a la província Sud Lípez de Potosí, van prendre una mina de la zona al.legant que estava paralitzada i que el concessionari no compleix les normes. Els pobladors acusen al concessionari Walter Huarachi per no haver realitzat inversions que beneficiïn a la comunitat en els darrers 50 anys. El passat cap de setmana, els camperols organitzats a la Cooperativa Minera Nou Món Limitada, van arribar a la zona on es troba la mina Mercedes i van procedir a la seva presa física, segons va informar Ramon Huayta Condori, president d'Administració de la cooperativa.

Els comunaris asseguren que no complia cap funció econòmica social, ja que el concessionari de l'àrea minera, Walter Huarachi Vélez, manté el seu dret a l'espera de millors condicions per a la seva explotació.

Van explicar que van efectuar tràmits davant diverses autoritats però ningú els va fer cas i, més aviat, se'ls vol tallar els contractes d'arrendament que tenen amb la Corporació Minera de Bolívia (Comibol).

La presa de la mina es va produir per decisió de les bases, que al.leguen l'incompliment dels articles 14 i 15 del conveni 169 de l'Organització Internacional del Treball (OIT), ratificat mitjançant una llei 1.257 de l'11 de juliol de 1991.

Els pagesos argumenten que les concessions mineres Mercè, Santa Rita, Poderós i altres han estat en poder de Huarachi Vélez durant 50 anys sense que deixés cap tipus de benefici a la comunitat, de manera que van considerar legítima l'extrema mesura.

Es tracta d'un jaciment de complexos de minerals amb continguts de plom, plata i zinc amb alts tenors de llei, pel que és considerat molt interessant.

Des de començament de l'any ja es van registrar dos atemptats a la propietat privada en l'àrea de la mineria. El primer cas es va produir el 19 de gener, quan comunaris de Ocoruru (província Tomás Frías) van encerclar la mina de l'Empresa Arisur Inc.

La presa de la mina no es va produir però s'havia donat l'alerta. Els pagesos estan disposats a aconseguir beneficis de l'activitat minera sigui com sigui. En el cas de Ocoruru, els comunaris van aconseguir un conveni, mitjançant el qual l'empresa es compromet a donar suport a la comunitat en diversos projectes. Els pobladors diuen que van fer tràmits per obtenir la concessió.


Comunarios toman una mina en municipio de Sud Lípez
Por la fuerza: Los pobladores acusan a Wálter Huarachi por no haber realizado inversiones que beneficien a la comunidad en los últimos 50 años.

Potosí / El Potosí.- Comunarios de Santa Isabel, municipio San Pablo de Lípez de la provincia Sud Lípez de Potosí, tomaron una mina de la zona alegando que estaba paralizada y que el concesionario, supuestamente, no cumplía las normas.

El pasado fin de semana, los campesinos organizados en la Cooperativa Minera Nuevo Mundo Limitada llegaron a la zona donde se encuentra la mina Mercedes y procedieron a su toma física, según informó Ramón Huayta Condori, presidente de Administración de la cooperativa.

Los comunarios aseguran que no cumplía ninguna función económica social, pues el concesionario del área minera, Wálter Huarachi Vélez, mantiene su derecho a la espera de mejores condiciones para su explotación.

Contaron que efectuaron trámites ante varias autoridades pero nadie les hizo caso y, más bien, se les quiere cortar los contratos de arrendamiento que tienen con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La toma de la mina se produjo por decisión de las bases, que alegan el incumplimiento de los artículos 14 y 15 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado mediante Ley 1257 del 11 de julio de 1991.

Los campesinos argumentan que las concesiones mineras Mercedes, Santa Rita, Poderoso y otras estaban en poder de Huarachi Vélez durante 50 años sin que dejara ningún tipo de beneficio a la comunidad, por lo que consideraron legítima la extrema medida.

Se trata de un yacimiento de complejos de minerales con contenidos de plomo, plata y zinc con altos tenores de ley, por lo que es considerado muy interesante.

En lo que va del año ya se registraron dos atentados a la propiedad privada en el área de la minería. El primer caso se produjo el 19 de enero, cuando comunarios de Ocoruru (provincia Tomás Frías) cercaron la mina de la Empresa Arisur Inc.

La toma de la mina no se produjo pero se había dado la alerta. Los campesinos están dispuestos a lograr beneficios de la actividad minera sea como fuere. En el caso de Ocoruru, los comunarios lograron un convenio mediante el que la empresa se compromete apoyar a la comunidad en diversos proyectos.
Pobladores dicen que hicieron trámites para obtener la concesión.Chávez nega que el seu govern foragiti l'inversió petroliera estrangera

El president veneçolà Hugo Chávez va negar avui que el socialisme que promou el seu govern allunyi les inversions petrolieres estrangeres, després de celebrar els recents convenis signats amb Rússia i Itàlia per a l'explotació conjunta de la riquíssima faixa de l'Orinoco. Veneçuela va signar el dilluns un acord per a la constitució d'una empresa de capital mixt entre un consorci d'empreses russes i l'estatal Petrolis de Veneçuela (PDVSA) per al bloc Junín 6, de la important reserva petroliera ubicada a l'est del país. "Aquest conjunt d'empreses russes, juntament amb PDVSA, invertirà 18.000 milions de dòlars en aquest bloc", va referir Chávez "per respondre els que diuen tots els dies, portaveus de l'oligarquia, que a Veneçuela es va acabar la inversió, que ningú vol invertir pel factor Chávez o pel socialisme".

En total, Rússia i Veneçuela calculen inversions de 30.000 milions de dòlars en els pròxims tres anys per a l'explotació conjunta d'aquest bloc, reflecteixen xifres oficials.

Des de la nacionalització dels recursos petroliers el 2007 per part del govern de Chávez, les firmes estrangeres han de formar empreses mixtes amb ens públics veneçolans, que sempre posseeixen almenys un 60% del capital.

"Som sobirans, som autònoms i el món ha començat a acceptar que el que vingui a invertir a Veneçuela ha de subordinar al marc legal veneçolà, a la Constitució i les lleis d'una república que és absolutament sobirana", va afegir el mandatari, durant un acte per celebrar els 11 anys del seu ascens al poder.

Chávez es va referir igualment al conveni que va signar el seu govern fa una setmana amb l'estatal italiana ENI per "9.700 milions de dòlars en el bloc Junín 5" de la faixa de l'Orinoco.


Chávez negó que su gobierno ahuyente inversión petrolera extranjera
El presidente venezolano Hugo Chávez descartó hoy que el socialismo que promueve su gobierno aleje las inversiones petroleras extranjeras, tras celebrar los recientes convenios firmados con Rusia e Italia para la explotación conjunta de la riquísima faja del Orinoco.

Venezuela firmó el lunes un acuerdo para la constitución de una empresa de capital mixto entre un consorcio de empresas rusas y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para el bloque Junín 6, de la importante reserva petrolera ubicada en el este del país.

"Este conjunto de empresas rusas, junto con PDVSA, va a invertir 18.000 millones de dólares en ese bloque", refirió Chávez "para responderle a quienes dicen todos los días, voceros de la oligarquía, que en Venezuela se acabo la inversión, que nadie quiere invertir por el factor Chávez o por el socialismo".

En total, Rusia y Venezuela calculan inversiones de 30.000 millones de dólares en los próximos tres años para la explotación conjunta de este bloque, reflejan cifras oficiales.

Desde la nacionalización de los recursos petroleros en 2007 por parte del gobierno de Chávez, las firmas extranjeras deben formar empresas mixtas con entes públicos venezolanos, que siempre detentan al menos un 60% del capital.

"Somos soberanos, somos autónomos y el mundo ha comenzado a aceptar que el que venga a invertir en Venezuela tiene que subordinarse al marco legal venezolano, a la Constitución y las leyes de una república que es absolutamente soberana", añadió el mandatario, durante un acto para celebrar los 11 años de su ascenso al poder.

Chávez se refirió igualmente al convenio que firmó su gobierno hace una semana con la estatal italiana ENI por "9.700 millones de dólares en el bloque Junín 5" de la faja del Orinoco.Grècia: Creixen les movilitzacions d'agricultors petits i mitjans

Les mobilitzacions camperoles a Grècia han entrat en la seva segona setmana. Els petits i mitjans agricultors integrats en el Front Militant de tots els Camperols [PASY] estan decidits a intensificar la seva lluita durant aquesta setmana per enfortir el bloqueig en el node de Nikaia així com 24 bloquejos més a les carreteres nacionals del país. Amb nous bloquejos i amb la seva lluita de masses augmenten la seva pressió sobre el govern socialdemòcrata del PASOK.
Al mateix temps, els camperols pobres i mitjans van donar una resposta clara a la crida del govern a iniciar un "diàleg" preestablert, amb la participació dels industrials i els sindicats d'armadors i dels representants grocs del moviment camperol. El dilluns, els pagesos del bloqueig de Nikaia van organitzar una protesta a Atenes, davant l'edifici on té lloc el diàleg, i van declarar que no estan disposats a renunciar als seus drets.

El PASY i el bloqueig de Nikaia criden a incorporar-se a l'acció conjunta en tots els bloquejos. Aquesta convocatòria va tenir un impacte molt positiu entre els camperols. Aquesta acció s'ha de basar en el rebuig del pacte social i en la demanda d'abolir la separació entre els camperols d'ocupació principal i secundària. Al mateix temps, els pagesos van presentar un conjunt de demandes que dona un cop dur a la Política Agrícola Comuna (PAC) de la UE, per exemple, preus garantits per a cada producte, protecció de la producció nacional, supressió de deduccions i impostos, congelació de deutes, etc.

Des del primer moment el Partit Comunista de Grècia (KKE) ha estat al costat dels petits i mitjans pagesos en lluita, manifestant l'acord amb les seves justes reivindicacions i amb la forma de lluita que ells mateixos han decidit. Contra els bloquejos es posicionen els liberals ND i els nacionalistes Laos, mentre que SYN/SYRIZA ha expressat el seu suport a la lluita dels mitjans i petits camperols, mentre al mateix temps donen suport a la PAC de la UE amb reserves.

El Fiscal General de Tessalònica va demanar la intervenció de la policia local per obrir un expedient contra els pagesos per obstrucció del transport. Advertències corresponents van ser expressades pels comissaris de la UE que es disposen a prendre mesures en breu. No obstant això, els pagesos petits i mitjans en lluita no es dobleguen, per contra, s'intensifiquen les seves mobilitzacions. Contra l'acusació dels mitjans de comunicació burgesos que els "pagesos bloquegen els camins creant grans problemes als altres sectors socials", Aleka Papariga va respondre al Parlament: "És millor que estiguin tancades les carreteres en comptes de les llars".
Visitant aquests dies la majoria dels bloquejos en tota Grècia, la SG del CC del KKE ha subratllat que: "Cap dany s'està causant a la població. Les mobilitzacions dels pagesos són en el seu benefici, més encara si assoleixen els seus objectius. La lluita necessita de la solidaritat de la gent, en cas contrari, és feble. Les persones no pateixen quan han de fer una volta; pateixen quan estan desocupats, pateixen a causa dels alts preus en els supermercats".


Intensificación de la lucha de los pequeños y medianos agricultores en Grecia durante la segunda semana de sus movilizaciones

Las movilizaciones campesinas en Grecia han entrado en su segunda semana. Los pequeños y medianos agricultores integrados en el Frente Militante de todos los Campesinos [PASY] están decididos a intensificar su lucha en esta semana fortaleciendo el bloqueo en el nodo de Nikaia así como 24 bloqueos más en las carreteras nacionales del país. Con nuevos bloqueos y con su lucha de masas aumentan su presión sobre el gobierno socialdemócrata del PASOK.

Al mismo tiempo, los campesinos pobres y medianos dieron una respuesta clara al llamamiento del gobierno a entablar un “diálogo” preestablecido, con la participación de los industriales y los sindicatos de armadores y de los representantes amarillos del movimiento campesino. El lunes, los campesinos del bloqueo de Nikaia organizaron una protesta en Atenas, ante el edificio donde el diálogo tiene lugar y declararon que no están dispuestos a renunciar a sus derechos.

El PASY y el bloqueo de Nikaia llamaron a incorporarse a la acción conjunta en todos los bloqueos Esta convocatoria tuvo un impacto muy positivo entre los campesinos. Esta acción debe basarse en el rechazo delpacto social y en la demanda de abolir la separación entre los campesinos de ocupación principal y secundaria. Al mismo tiempo, los campesinos, presentaron un conjunto de demandas que asesta un duro golpe a la Política Agrícola Común (PAC) de la UE, por ejemplo, precios garantizados para cada producto, protección de la producción nacional, supresión de deducciones e impuestos, congelación de deudas, etc.

Desde el primer momento KKE ha estado al lado de los pequeños y medianos campesinos en lucha, manifiestando su acuerdo con sus justas reivindicaciones y con la forma de lucha que ellos mismos han decidido. Contra los bloqueos se posicionan los liberales ND y los nacionalistas LAOS, mientras que los oportunistas de SYN / SYRIZA hipócritamente han expresado su apoyo a la lucha de los medianos y pequeños campesinos, mientras al mismo tiempo apoyan la PAC de la UE que les aniquila.

El Fiscal General de Tesalónica solicitó la intervención de la policía local para abrir un expediente contra los campesinos por obstrucción del transporte. Advertencias correspondientes fueron expresadas por los comisarios de la UE que se disponen a tomar medidas en breve. Sin embargo, los campesinos pequeños y medianos en lucha no se doblegan, por el contrario, se intensifican sus movilizaciones. Contra la acusación de los medios de comunicación burgueses que los "campesinos bloquean los caminos creando grandes problemas a los otros “ sectores sociales”, Aleka Papariga respondió en el Parlamento: "Es mejor que estén cerradas las carreteras en vez de los hogares". Visitando estos días la mayoría de los bloqueos en toda Grecia, la SG del CC del KKE ha subrayado que: "Ningun daño se está causando a la población. Las movilizaciones de los campesinos son en su beneficio, más aún si alcanzan sus objetivos. La lucha necesita de la solidaridad de la gente, de lo contrario, es débil. Las personas no sufren cuando tienen que dar un rodeo; sufren cuando están desempleados, sufren debido a los altos precios en los supermercados".