divendres, 12 de febrer de 2010

L'única solució possible a la crisi ambiental

La crida de Hervé Kempf és lluny de ser una veu solitària en el desert. Les orelles hauran d'obrir-se sempre al que ja va dir Fidel el 1992. El discurs pronunciat pel president veneçolà Hugo Chávez, a la cimera de Copenhaguen el desembre passat, va fer que molts advertissin la presència, entre els enviats especials dels mitjans de comunicació, d'un escriptor i periodista francès que durant els darrers anys ha vingut publicant articles i llibres sobre les causes del deteriorament ambiental i la necessitat de trobar solucions netes. Chávez va citar la introducció que Hervé Kempf situà al capdavant del seu llibre "Com els rics destrueixen el planeta", publicat originalment per la casa Seuil el 2007, i que compta amb desenes de milers d'exemplars traduïts a diverses llengües: "No podrem reduir el consum material a nivell global si no fem que els poderosos baixin diversos graons i si no combatem la desigualtat, és necessari que al principi ecologista, tan útil a l'hora de prendre consciència: pensar globalment i actuar localment, li sumem el principi que imposa la situació: consumir menys i repartir millor".

El mandatari veneçolà va acotar intencionadament, i dirigint-se als qui van fer el possible i l'impossible per diluir els propòsits de la Cimera: "Crec que és un bon consell el que ens dóna aquest escriptor francès".

En els informes de Kempf per al diari Le Monde sobre la Cimera, aquest va lamentar l'escassa transparència de la fase final del procés de negociacions, la manca de compromís real dels principals líders europeus, més preocupats per les agendes polítiques domèstiques que per clarificar els resultats de la cita, i la postergació de les demandes dels moviments socials que es van manifestar paral.lelament al conclave.

Va concloure amb paraules inequívoques: "Durant la conferència, Europa, de facto, es va alinear amb la posició dels Estats Units". Però va cridar l'atenció sobre la creixent puixança d'aquests últims, de manera que no poden ser ignorats.

Si es segueix la trajectòria de Kempf, saltarà a la vista com en el curs dels últims 20 anys ha evolucionat la seva postura des de la simpatia pels pronunciaments ecologistes fins a una comprensió radical del vincle entre crisi ambiental i hegemonia imperial.

Al succés del llibre esmentat per Chávez va seguir el 2009 un assaig que ja des del títol és molt revelador: "Per salvar el planeta, sortir del capitalisme".

Entrevistat sobre la projecció d'aquest nou aportació, l'escriptor va parlar clarament de la relació intrínseca entre el sistema, els seus mecanismes per exercir l'hegemonia ideològica i la catàstrofe ambiental a la que estem abocats.

"L'oligarquia manté un model cultural d'hiperconsum que difon al conjunt de la societat a través de la televisió, la publicitat i les pel.lícules. Aquest model ha de canviar, però està tan arrelat en la manera de viure de l'oligarquia, amb la seva enorme acumulació de riqueses, que aquesta s'oposa a aquests canvis. Un milionari mai acceptarà anar en bicicleta perquè el seu model, el seu poder, el seu prestigi, és l'acte car. Si volem atenuar la crisi ecològica, aquest és el model que hem de trencar. Cal reduir el consum material i el consum d'energia. Estem llavors en plena confrontació entre l'ecologia i la justícia, d'una banda, i de l'altra, una representació del món totalment inadaptada als desafiaments de la nostra època".

A Kempf li sembla insuficient la mera descripció d'un deplorable estat de coses: necessitava subratllar com darrere de les evidències-creixement exponencial de les emissions de carboni, increment de la desertificació, reducció de les fonts d'aigua potable, augment del forat de la capa d'ozó, desaparició d'espècies endèmiques, escalfament global, estrenyiment de franges forestals-, hi havia una qüestió de fons: l'essència mateixa del capitalisme.

Caldria recordar com el 12 de juny de 1992, una veu premonitòria es va elevar a Rio de Janeiro, durant l'anomenada Cimera de la Terra. Va ser la del Comandant en Cap Fidel Castro, qui va posar els punts sobre les is quan el greu problema encara no s'havia desencadenat en la magnitud que avui coneixem i pràcticament ningú no arribava a penetrar amb lucidesa en una perversa trama vinculant.

"Aquest catàleg és d'una espècie biològica que està en risc de desaparèixer per la ràpida i progressiva liquidació de les seves condicions naturals de vida: l'humà. Ara prenem consciència d'aquest problema quan gairebé és tard per impedir-ho.
Cal assenyalar que les societats de consum són les responsables fonamentals de la atroç destrucció del medi ambient. Elles van néixer de les antigues metròpolis colonials i de polítiques imperials que, al seu torn, van engendrar l'endarreriment i la pobresa que avui assoten a la immensa majoria de la Humanitat. Amb només el 20% de la població mundial, elles consumeixen les dues terceres parts de l'energia que es produeix en el món. Han enverinat l'aire, han debilitat i perforat la capa d'ozó, han saturat l'atmosfera de gasos que alteren les condicions climàtiques amb efectes catastròfics que ja comencem a patir.
Si es vol salvar a la Humanitat d'aquesta autodestrucció, cal distribuir millor les riqueses i les tecnologies disponibles al planeta. Menys luxe i menys malbaratament en uns pocs països perquè hi hagi menys pobresa i menys fam en gran part de la Terra. No més transferències al Tercer Món d'estils de vida i hàbits de consum que arruïnen el medi ambient. Feu-vos més racional la vida humana. Apliqui's un ordre econòmic internacional just. Utilitzeu tota la ciència necessària per al desenvolupament sostingut sense contaminació. Paguis el deute ecològic i no el deute extern. Desaparegui la fam i no l'Home".

Les veritats incontestables i els reclams ineludibles de Fidel augmenten la seva vigència.


La única solución posible a la crisis ambiental

La llamada de Hervé Kempf dista de ser una voz solitaria en el desierto. Los oídos tendrán que abrirse siempre a lo que ya dijo Fidel en 1992

El discurso pronunciado por el presidente venezolano Hugo Chávez en la cumbre de Copenhague en diciembre pasado hizo que muchos advirtieran la presencia, entre los enviados especiales de los medios de comunicación, de un escritor y periodista francés que durante los últimos años ha venido publicando artículos y libros sobre las causas del deterioro ambiental y la necesidad de hallar prontas soluciones.

Chávez citó la introducción que Hervé Kempf situó al frente de su libro "Cómo los ricos destruyen el planeta", publicado originalmente por la casa Seuil en el 2007, y que cuenta con decenas de miles de ejemplares traducidos a varias lenguas: "No podremos reducir el consumo material a nivel global si no hacemos que los poderosos bajen varios escalones, y si no combatimos la desigualdad; es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia: pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación: consumir menos y repartir mejor". El mandatario venezolano acotó intencionadamente, y dirigiéndose a quienes hicieron lo posible y hasta lo imposible por diluir los propósitos de la Cumbre: "Creo que es un buen consejo el que nos da este escritor francés".

En los reportes de Kempf para el diario Le Monde sobre la Cumbre, este lamentó la escasa transparencia de la fase final del proceso de negociaciones; la falta de compromiso real de los principales líderes europeos, más preocupados por las agendas políticas domésticas que por clarificar los resultados de la cita; y la postergación de las demandas de los movimientos sociales que se manifestaron paralelamente al cónclave.

Concluyó con palabras inequívocas: "Durante la conferencia, Europa, de facto, se alineó con la posición de Estados Unidos". Pero llamó la atención sobre la creciente pujanza de estos últimos, de manera tal que no podrán ser ignorados.

Si se sigue la trayectoria de Kempf, saltará a la vista cómo en el curso de los últimos 20 años ha evolucionado su postura desde la simpatía por los pronunciamientos ecologistas hasta una comprensión radical del vínculo entre crisis ambiental y hegemonía imperial.

Al suceso del libro citado por Chávez siguió en el 2009 un ensayo que ya desde el título resulta sumamente revelador: Para salvar el planeta, salir del capitalismo.

Entrevistado sobre la proyección de este nuevo aporte, el escritor habló claramente de la relación intrínseca entre el sistema, sus mecanismos para ejercer la hegemonía ideológica y la catástrofe ambiental a la que estamos abocados.

"La oligarquía mantiene un modelo cultural de hiperconsumo que difunde al conjunto de la sociedad a través de la televisión, la publicidad, las películas. Ese modelo tiene que cambiar, pero está tan arraigado en la manera de vivir de la oligarquía con su enorme acumulación de riquezas que esta se opone a esos cambios. Un millonario nunca aceptará andar en bicicleta porque su modelo, su poder, su prestigio, es el auto caro. Si queremos atenuar la crisis ecológica, ese es el modelo que debemos romper. Es necesario reducir el consumo material y el consumo de energía. Estamos entonces en plena confrontación entre la ecología y la justicia, por un lado, y por el otro, una representación del mundo totalmente inadaptada a los desafíos de nuestra época".

A Kempf le parece insuficiente la mera descripción de un deplorable estado de cosas: necesitaba subrayar cómo detrás de las evidencias —crecimiento exponencial de las emisiones de carbono, incremento de la desertificación, reducción de las fuentes de agua potable, aumento del agujero de la capa de ozono, desaparición de especies endémicas, calentamiento global, estrechamiento de franjas forestales—, se hallaba una cuestión de fondo: la esencia misma del capitalismo.

Habría que recordar cómo el 12 de junio de 1992, una voz premonitoria se elevó en Río de Janeiro, durante la llamada Cumbre de la Tierra. Fue la del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien puso los puntos sobre las íes cuando el grave problema todavía no se había desencadenado en la magnitud que hoy conocemos y prácticamente nadie alcanzaba a penetrar con lucidez en una perversa trama vinculante.

"Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la Humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer.

Si se quiere salvar a la Humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el Hombre."

Las verdades incontestables y los reclamos ineludibles de Fidel acrecientan su vigencia.



Comunicat d'EUiA a l'Ajuntament de Gramenet: Un sou d'insult!

Comunicat d'EUiA al Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: Un sou d'insult!
Ens sembla una absoluta aberració la contractació del nou Gerent de Gramepark per 120.000 euros, és un insult a la ciutadania. Santa Coloma, que ja abans de la incidència de la crisi econòmica tenia una de les taxes més altes de Catalunya de rendes que provenen de subsidis i pensions, així com de Renda d'Insercio, pateix de manera destacada el seu impacte.
La realització del Ple extraordinari convocat amb menys de 24h d'antelació i sense tota la informació necessària suposa un falta de tacte democràtic, i no deixa entreveure que hi ha noves formes de fer política en el Govern del PSC. Per motius laborals no vaig poder assistir al Ple Municipal però EUiA no hagués votat de forma favorable, donada la situació de la ciutat, i del Consistori.

A dia d'avui i ja han passat més de tres mesos de l'inici de l'Operació Pretòria, encara no s'ha donat de primera mà, pels interventors judicials, cap informació sobre la situació de l'empresa Gramepark. És necessària transparència i informació perquè els veïns/es recuperin la confiança. Ens sembla un mal camí.


EUIA SANTA COLOMA DE GRAMENET: PLENO EXTRAORDINARIO 11 DE FEBRERO

EUiA Santa Coloma nos parece una absoluta aberración la contractación del nuevo Gerente de Gramepark por 120.000 euros, es un insulto a la ciudadania. Santa Coloma que ya antes de la incidencia de la crisis economica tenia una de las tasas más altas de Catalunya de rentas que provienen de subsidios y pensiones, así como de Rendas de Insercion, sufre de manera destacada su impacto.
La realización del Pleno extraordinario convocado con menos de 24h de antelación y sin toda la información supone un falta de tacto democrático, y no deja entreveer que hay nuevas formas de hacer politica en el Gobierno del PSC. Por motivos laborales no pudé asistir al Pleno Municipal pero EUiA no hubiera votado de forma favorable, dada la situación de la ciudad, y del Consistorio.
A dia de hoy y ya han pasado más de tres meses del inicio de la Operación Pretoria, todavía no se ha dado de primera mano, por los interventores judiciales, ninguna información sobre la situación de la empresa Gramepark. Es necesaria transparencia e información para que los vecinos/as recuperen la confianza. Nos parece un mal camino.



Només presents el 6,5% de diputats del Parlament Europeu, l'extrema dreta vota contra Veneçuela

Amb una massiva deserció d'eurodiputats, una resolució contra les inhabilitacions a Veneçuela va ser votada amb prou feines pel 6,5% de vots de la extrema dreta del Parlament Europeu. El document va ser presentat pel conservador Partit Popular Europeu (PPE), i preten denunciar la suposada utilització, per part de l'Executiu veneçolà, de les inhabilitacions per dificultar la presència d'opositors en els comicis. L'organisme va aprovar una resolució en la qual "lamenta" les inhabilitacions a polítics veneçolans, amb el 6'5% dels eurodiputats presents a l'hemicicle. 51 diputats van votar a favor i només 1 en contra, però el parlament té 785 membres: 93% d'abstenció. La votació es va celebrar al tancament de la sessió plenària, quan molts parlamentaris havien abandonat Estrasburg (França).
Hores abans, 500 diputats estaven en sessió. Al mateix acte els PPE podrien haver parlat de la rebutjada inhabilitació de la Joventut Comunista Txeca, aquesta mateixa setmana, o de la vergonyosa Llei de Partits espanyola, que col.loca l'oposició a la clandestinitat, però els senyors del PP es distreuen fent brindis al sol, això si, amb xampany que no amb cava!

El viceministre per a Europa, Alejandro Fleming, va apuntar que la massiva deserció d'eurodiputats a la plenària del Parlament Europeu "va demostrar el rebuig als grups de dreta i d'extrema dreta que van utilitzar les institucions europees per afavorir els interessos de l'oposició veneçolana". "Aquesta massiva deserció demostra que la gran majoria dels diputats no es va prestar al joc de la dreta i de l'extrema dreta, i es va negar a avalar amb el seu vot que el Parlament Europeu es col.loqués al costat de la corrupció a Veneçuela", va indicar el viceministre.

Va explicar que la dreta europea ha tornat a utilitzar de manera abusiva el recurs d'urgència del Parlament Europeu: "Perquè no té al seu abast una altra manera d'atacar a Veneçuela i les seves institucions democràtiques". "Veneçuela és un país sobirà i el tema de les inhabilitacions són de la nostra estricta competència", diguè.

"És contradictori que la dreta europea rebutgi les inhabilitacions perquè no accepta que una decisió administrativa impedeixi que un funcionari corrupte sigui electe, però al mateix temps dóna suport a la Directiva de Retorn, on una decisió administrativa pot portar a la presó un immigrant que no ha comès cap crim", va sentenciar.

Els grups Socialistes, Verds i de l'Esquerra Unitària van rebutjar participar en la redacció i la votació d'una resolució contra Veneçuela, i van assenyalar que la mateixa responia a una "operació política electoralista" de la dreta europea per beneficiar els candidats de l'oposició veneçolana a les properes eleccions del 23 de novembre.


Parlamento Europeo decidió contra Venezuela estando presentes sólo el 6,6% de los diputados

El organismo aprobó una resolución en la que “lamenta” las inhabilitaciones a políticos venezolanos, con menos del 7 por ciento de los eurodiputados presentes en el hemiciclo. 51 diputados votaron a favor y sólo uno en contra, pero el parlamento tiene 785 miembros: 93% de abstención. Horas antes, 500 diputados estaban en sesión.

Con una masiva deserción de eurodiputados, una resolución contra las inhabilitaciones en Venezuela fue votada con apenas el 6,5% de votos de la derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo. El documento fue presentado por el conservador Partido Popular Europeo (PPE), y denuncia la supuesta utilización por parte del Ejecutivo venezolano de las inhabilitaciones para dificultar la presencia de opositores en los comicios.

El texto fue aprobado por 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, con menos del 10 por ciento de los eurodiputados presentes en el hemiciclo, dado que la votación se celebró al cierre de la sesión plenaria, cuando muchos parlamentarios habían abandonado ya Estrasburgo (Francia). El Europarlamento está compuesto por 785 miembros, lo que equivale a un 93,5% de deserción.

Horas antes, el Parlamento Europeo aprobaría varios textos relativos al presupuesto 2009 con un quórum de más de 500 diputados.

El viceministro para Europa, Alejandro Fleming, apuntó que la masiva deserción de eurodiputados en la plenaria del Parlamento Europeo “demostró el repudio a los grupos de derecha y de extrema derecha que utilizaron las instituciones europeas para favorecer los intereses de la oposición venezolana”. “Esta masiva deserción demuestra que la gran mayoría de los diputados no se prestó al juego de la derecha y de la extrema derecha, y se negó a avalar con su voto que el Parlamento Europeo se colocara al lado de la corrupción en Venezuela,” indicó el Viceministro.

Explicó que la derecha europea ha vuelto a utilizar de manera abusiva el recurso de urgencia del Parlamento Europeo, “porque no tiene a su alcance otra manera de atacar a Venezuela y sus instituciones democráticas.” “Venezuela es un país soberano y el tema de las inhabilitaciones son de nuestra estricta competencia,” dijo el Viceministro.

“Resulta contradictorio que la derecha europea rechace las inhabilitaciones porque no acepta que una decisión administrativa impida que un funcionario corrupto sea electo, pero al mismo tiempo respalda la Directiva de Retorno donde una decisión administrativa puede llevar a la cárcel a un inmigrante que no ha cometido crimen alguno,” sentenció.

Los grupos Socialistas, Verdes y de la Izquierda Unitaria rechazaron participar en la redacción y votación de una resolución contra Venezuela, y señalaron que la misma respondía a una “operación política electoralista” de la derecha europea para beneficiar a los candidatos de la oposición venezolana en las próximas elecciones del 23 de noviembre.



Feliç any nou del Tigre!: 虎新年快樂!

En xinès, la Festa de la Primavera es diu "Chun Jie". Es tracta d'una festivitat molt antiga els orígens de la qual es remunten als rituals amb que es venerava a les divinitats i als avantpassats. La Festa de la Primavera es coneix també com "Guonian", o sobreviure a "Nian". Entre els xinesos circulen dues versions sobre l'origen del "Nian". Una d'elles afirma que en l'antiguitat va haver un ferotge monstre anomenat "Nian" que en l'última nit de l'any llunar anava de poble en poble i de casa en casa buscant persones per satisfer la seva gana.



Una d'aquestes nits, "Nian" va arribar a un poble i va veure dos Pastorets jugant amb fuets, i en sentir els seus espetecs, va fugir aterrit. Després va ser en un altre poble i prop de l'entrada d'una casa va veure una peça de roba vermella estesa. Sense saber de que es tractava, es va posar a córrer espaordit.

En arribar al tercer llogaret, la llum dels fanals d'una casa el va enlluernar i el monstre va tornar a sortir corrents. Així va ser com la gent va saber que "Nian" tenia por dels espetecs, el color vermell i els fanals. Des de llavors, per espantar-lo i protegir-se d'ell, la gent va començar a tirar petards, a penjar tires de paper vermell amb dístics i a encendre fanals.

A poc a poc, tot això va anar convertint-se en una manera de celebrar el començament de l'Any Nou llunar. Segons un altre versió, l'origen de la Festa de la Primavera està relacionada amb l'agricultura. D'una banda, el caràcter xinès "nian" significa "any", de l'altra, els cereals es cullen un cop a l'any. Amb el temps, el començament de l'any llunar hauria anat associant-se amb la represa de les tasques agrícoles, un moment molt oportú per celebrar una gran festa i demanar bones collites.

Amb el pas del temps, els costums relacionatss amb la celebració de l'Any Nou llunar s'han diversificat molt. Alguns han anat desapareixent, com les pràctiques supersticioses amb les que es venerava a les divinitats, en canvi, les més sanes i divertides s'han conservat fins als nostres dies.

En efecte, en arribar aquesta festa, és costum penjar a les cases el caràcter xinès "fu" i tires de paper vermell amb dístics, preparar ravioles i "niangao" (un dinar elaborat amb arròs glutinós), així com passar el Cap d'Any sense dormir.

Seguint una antiga tradició, en arribar la Festa de la Primavera les famílies xineses enganxen a les portes i parets de casa motius de diverses mides que representen el caràcter xinès "fu". Abans aquest caràcter significava "fortuna" i "bona sort", però ara vol dir "felicitat". Tant avui com ahir, el fet d'enganxar aquest caràcter manifesta l'aspiració d'una vida feliç i un futur millor.


El origen de la fiesta de la primavera

La Fiesta de la Primavera se conoce también como "Guonian", o sobrevivir a "Nian".
En chino, la Fiesta de la Primavera se llama "Chun Jie". Se trata de una festividad antiquísima cuyos orígenes se remontan a los rituales con que se veneraba a las divinidades y a los antepasados. La Fiesta de la Primavera se conoce también como "Guonian", o sobrevivir a "Nian".

Entre los chinos circulan dos versiones sobre el origen del "Nian". Una de ellas afirma que en la antigüedad hubo un feroz monstruo llamado "Nian" que en la última noche del año lunar iba de aldea en aldea y de casa en casa buscando personas para saciar su hambre.

Una de esas noches, "Nian" llegó a una aldea y vio a dos pastorcitos jugando con látigos; al oír sus chasquidos, huyó aterrorizado. Luego fue a otra aldea y cerca de la entrada de una casa vio una prenda de ropa roja tendida. Sin saber de qué se trataba, echó a correr despavorido.

Al llegar a la tercera aldea, la luz de los faroles de una casa lo deslumbró y el monstruo volvió a salir corriendo. Así fue como la gente supo que "Nian" tenía miedo de los chasquidos, el color rojo y los faroles. Desde entonces, para ahuyentarlo y protegerse de él, la gente comenzó a tirar petardos, a colgar tiras de papel rojo con dísticos y a encender faroles.

Poco a poco, todo eso fue convirtiéndose en una manera de celebrar el comienzo del Año Nuevo Lunar. Según otra versión, el origen de la Fiesta de la Primavera está relacionado con la agricultura. Por una parte, el carácter chino "nian" significa "año"; por otra, los cereales se cosechan una vez al año. Con el tiempo, el comienzo del año lunar habría ido asociándose con la reanudación de las labores agrícolas, un momento muy oportuno para celebrar una gran fiesta y pedir buenas cosechas.

Con el paso del tiempo, las costumbres relacionadas con la celebración del Año Nuevo Lunar se han diversificado mucho. Algunas han ido desapareciendo, como las prácticas supersticiosas con las que se veneraba a las divinidades; en cambio, las más sanas y divertidas se han conservado hasta nuestros días.

En efecto, al llegar esta fiesta es costumbre colgar en las casas el carácter chino "fu" y tiras de papel rojo con dísticos, preparar ravioles y "niangao"(una comida elaborada con arroz glutinoso), así como pasar la Nochevieja sin dormir.

Siguiendo una antigua tradición, al llegar la Fiesta de la Primavera las familias chinas pegan en las puertas y paredes de sus casas adornos de diversos tamaños que representan el carácter chino "fu". Antes este carácter significaba "fortuna" y "buena suerte", pero ahora significa "felicidad". Tanto hoy como ayer, el hecho de pegar este carácter manifiesta la aspiración a una vida feliz y un futuro mejor.



Els sindicats convoquen un centenar de protestes contra la reforma de les pensions

Els sindicats UGT i CCOO han convocat un centenar de manifestacions a tota Espanya per protestar contra la proposta de reforma de les pensions presentada pel Govern i, en concret, contra l'ampliació de la vida laboral fins als 67 anys enfront dels 65 anys.
Així ho han anunciat els principals dirigents de les dues organitzacions sindicals, Cándido Méndez i Ignacio Fernández Toxo, que han reiterat el seu rebuig a les propostes de l'Executiu i han demanat "una resposta massiva de la ciutadania" en les mobilitzacions.
Les manifestacions de Madrid, Barcelona i València, que es presumeixen les més concorregudes, se celebraran el mateix dia, dimarts 23 de febrer, convertint-se en el moment central de les mobilitzacions.

Amb tot, el calendari definitiu no està tancat, ja que es definir les manifestacions i altres actes que se celebraran a Aragó, Extremadura, Cataluña, Melilla i Ceuta.

"Les propostes del Govern mereixen un rebuig profund per ser regressives, insolidàries, equivocades i imprudents", ha argumentat Méndez, abundant en que "així no es pot plantejar ni el debat sobre el futur de les pensions ni la lluita contra la crisi econòmica" .
La vaga general, rebutjada

Preguntat sobre la possibilitat d'una vaga general, que els sindicats descarten de moment, el secretari general d'UGT ha assenyalat que "les manifestacions són justificades, proporcionades, i seran massives".

El sistema de pensions gaudeix de bona salut

"El sistema de pensions gaudeix de bona salut, per la qual cosa resulta imprudent generar alarma amb el mateix", ha recalcat per la seva banda Toxo, indicant que el Govern no ha de vincular les mesures de control del dèficit amb la reforma de les pensions.

En aquest sentit, el líder de CCOO ha assenyalat que l'adaptació del sistema de pensions als canvis demogràfics no ha de basar-se únicament en la retallada de les despeses, sinó en elevar els ingressos, separant les fonts de finançament de la Seguretat Social i fent aflorar l'economia submergida.

Els dos líders sindicals han insistit que l'objectiu del les mobilitzacions és que l'Executiu retiri la seva proposta per tornar al consens del Pacte de Toledo, per el que han cridat els ciutadans a acudir a les manifestacions. "Espero que el Govern doni un passet enrere", ha conclòs Toxo.


Los sindicatos convocan un centenar de protestas contra la reforma de las pensiones

Los sindicatos UGT y CC.OO. han convocado un centenar de manifestaciones en toda España para protestar contra la propuesta de reforma de las pensiones presentada por el Gobierno y, en concreto, contra la ampliación de la vida laboral hasta los 67 años frente a los 65 años.

Así lo han anunciado los principales dirigentes de ambas organizaciones sindicales, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, quienes han reiterado su rechazo de las propuestas del Ejecutivo y han pedido "una respuesta masiva de la ciudadanía" en las movilizaciones.

Las manifestaciones de Madrid, Barcelona y Valencia, que se presumen las más concurridas, se celebrarán el mismo día, el martes 23 de febrero, convirtiéndose en el momento central de las movilizaciones. Con todo, el calendario definitivo no está cerrado, ya que quedan definir las manifestaciones y otros actos que se celebrarán en Aragón, Extremadura, Castilla y León, Melilla y Ceuta.

"Las propuestas del Gobierno merecen un rechazo profundo por ser regresivas, insolidarias, equivocadas e imprudentes", ha argumentado Méndez, abundando en que "así no se puede plantear ni el debate sobre el futuro de las pensiones ni la lucha contra la crisis económica".
La huelga general, descartada

Preguntado sobre la posibilidad de una huelga general, que los sindicatos descartan por el momento, el secretario general de UGT ha señalado que "las manifestaciones son justificadas, proporcionadas, y van a ser masivas".

El sistema de pensiones goza de buena salud

"El sistema de pensiones goza de buena salud, por lo que resulta imprudente generar alarma con el mismo", ha recalcado por su parte Toxo, indicando que el Gobierno no debe vincular las medidas de control del déficit con la reforma de las pensiones.

En este sentido, el líder de CC.OO. ha señalado que la adaptación del sistema de pensiones a los cambios demográficos no debe basarse únicamente en el recorte de los gastos, sino en elevar los ingresos, separando las fuentes de financiación de la Seguridad Social y haciendo aflorar la economía sumergida.

Ambos líderes sindicales han insistido en que el objetivo del las movilizaciones es que el Ejecutivo retire su propuesta para volver al consenso del Pacto de Toledo, por lo que han llamado a los ciudadanos a acudir a las manifestaciones. "Espero que el Gobierno dé un pasito atrás", ha concluido Toxo.



Fiscal haitià afirma que encara no s'ha decidit la llibertat dels 10 nord-americans

El fiscal haitià encarregat d'avaluar el cas dels 10 baptistes nord-americans, acusats de segrestar a 33 nens a principis de gener, Jean Serge Joseph, va dir ahir dijous que encara no s'ha pres una decisió sobre l'eventual alliberament dels suposats missioners baptistes. Algunes hores abans, el jutge haitià Bernard Sainvil havia ordenat deixar en llibertat els 10 missioners nord-americans que van ser acusats de retenir contra la seva voluntat als infants i intentar treure'ls del país després del terratrèmol del passat 12 de gener.
"Acabo de signar la petició d'alliberament dels 10 nord-americans presentada pels seus advocats i l'he enviat a l'oficina del fiscal", va dir Sainvil que també va explicar que la llei haitiana només permet al fiscal poder comentar formalment la decisió del magistrat sense poder-la contestar.

Sainvil va informar prèviament que, una vegada que el fiscal doni la seva opinió, pot emetre formalment l'ordre d'alliberament. "Si volen, poden anar directament a l'aeroport i anar-se'n, però han de donar una garantia de representació en cas que es presentin més preguntes", va afegir. aquest dijous deixar en llibertat els 10 missioners nord-americans que van ser acusats de retenir contra la seva voluntat a 33 nens i intentar treure'ls del país després del terratrèmol del passat 12 de gener.

Més aviat, l'enviada especial de Telesur a Haití, Patricia Villegas, va reportar que s'esperava la decisió de la justícia de la nació caribenya ja que la Fiscalia haitiana no havia presentat cap document sobre la sentència en aquest cas.

Els nord-americans, cinc homes i cinc dones, es troben associats a l'organització baptista New Life Children's Refudge (Refugi de Nens Nova Vida) ubicada a Idaho (nord-oest dels Estats Units) i van ser arrestats a començaments de febrer sota els càrrecs de segrest i associació criminal per tractar de treure il.legalment a 33 nens d'Haití cap a la República Dominicana.

Després de l'incident, els menors van ser portats a un refugi de l'organització no governamental SOS Village però després, la directora regional d'aquest centre, Patricia Vargas, va confirmar que la majoria dels nens no eren orfes.

Durant el procés judicial els acusats es van declarar innocents dels càrrecs que se'ls imputava al Tribunal de Puerto Príncipe. Mentrestant, un grup de cinc pares dels nens van demanar l'alliberament dels detinguts després d'afirmar que ells van lliurar als seus fills voluntàriament.

"Nosaltres els vam lliurar", van afirmar els pares, els quals van explicar que volien que els seus nens poguessin 'beneficiar d'oportunitats' i accedir a "una altra educació".

El Fons de les Nacions Unides per la Infància (Unicef) va denunciar el gener passat que a Haití: "Al voltant de quinze nens han desaparegut d'hospitals amb persones que no són de la seva família".


Fiscal haitiano afirma que aún no se ha decidido libertad de estadounidenses

El Fiscal haitiano encargado de evaluar el caso de los 10 estadounidenses acusados de secuestrar a 33 niños a principios de enero, Jean Serge Joseph, dijo este jueves que aún no se ha tomado una decisión sobre la eventual liberación de los supuestos misioneros bautistas, reportó Telesur.

Algunas horas antes, el juez haitiano Bernard Sainvil había ordenado dejar en libertad a los 10 misioneros estadounidenses que fueron acusados de retener contra su voluntad a los infantes e intentar sacarlos del país tras el terremoto del pasado 12 de enero.

'Acabo de firmar la petición de liberación de los 10 estadounidenses presentada por sus abogados y la he enviado a la oficina del fiscal', dijo Sainvil quien también explicó que la ley haitiana sólo permite al fiscal poder comentar formalmente la decisión del magistrado sin poder contestarla.

Sainvil informó previamente que una vez que el fiscal dé su opinión, puede emitir formalmente la orden de liberación. 'Si quieren, pueden ir directamente al aeropuerto e irse, pero deben dar una garantía de representación en caso de que se presenten más preguntas', agregó. este jueves dejar en libertad a los 10 misioneros estadounidenses que fueron acusados de retener contra su voluntad a 33 niños e intentar sacarlos del país tras el terremoto del pasado 12 de enero.

Más temprano, la enviada especial de teleSUR a Haití, Patricia Villegas, reportó que se esperaba la decisión de la justicia de la nación caribeña pues la Fiscalía haitiana no había presentado ningún documento sobre el fallo en este caso.

Los estadounidenses, cinco hombres y cinco mujeres, se encuentran asociados a la organización baptista New Life Children's Refudge (Refugio de Niños Nueva Vida) ubicada en Idaho (noroeste de Estados Unidos) y fueron arrestados a comienzos de febrero bajo los cargos de secuestro y asociación criminal por tratar de sacar ilegalmente a 33 niños de Haití hacia República Dominicana.

Tras el incidente, los menores fueron llevados a un refugio de la organización no gubernamental SOS Village pero luego la directora regional de este centro, Patricia Vargas, confirmó que la mayoría de los niños no eran huérfanos.

Durante el proceso judicial los acusados se declararon inocentes de los cargos que se les imputaba el Tribunal de Puerto Príncipe. Entretanto, un grupo de cinco padres de los niños pidieron la liberación de los detenidos luego de afirmar que ellos entregaron a sus hijos voluntariamente.

'Nosotros los entregamos', afirmaron los padres, quienes explicaron que deseaban que sus niños pudieran 'beneficiarse de oportunidades' y acceder a 'otra educación'.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció en enero pasado que en Haití 'alrededor de quince niños han desaparecido de hospitales con personas que no son de su familia'.



Treball calcula que la pròrroga de sis mesos dels 426 euros beneficiarà 243.100 persones

El Govern té previst aprovar demà un Reial Decret per prorrogar durant sis mesos més l'ajuda de 426 euros a aturats que esgotin la prestació contributiva i el subsidi d'atur entre el 16 de febrer i el 15 d'agost de 2010, ambdós inclosos, ampliació amb la qual es preveu beneficiar 243.100 persones, ha informat avui el Ministeri de Treball. La pròrroga afectarà "exclusivament" a les persones que extingeixin per esgotament la prestació o subsidi d'atur durant aquest període, no així als actuals beneficiaris, ja que el termini màxim durant el qual poden percebre l'ajuda és de sis mesos no prorrogables.
Aquest programa es va aprovar per primera vegada l'agost de l'any passat mitjançant un Reial Decret Llei, que va ser substituït per la Llei 14/2009 d'11 de novembre. La quantia de la prestació és igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM), que el 2009 va ser de 420 euros, i el 2010 puja a 426.

La prestació pot percebre pels aturats menors de 65 anys que, a data de sol.licitud d'incorporació reuneixin els requisits establerts, entre els quals destaquen l'extinció per esgotament de la durada màxima de la prestació per desocupació a nivell contributiu o no contributiu i el compromís de participar en itineraris d'inserció.

La Llei 14/2009 habilitava al Govern perquè, tenint en compte les perspectives econòmiques i la situació de l'atur, pugui prorrogar el programa per períodes de sis mesos.

En complir-se el proper 15 de febrer la durada d'aquest programa i mantenir-se les condicions de crisi econòmica i el seu impacte sobre l'ocupació que el van motivar, el Govern farà ús de l'habilitació i prorrogarà per sis mesos la mesura, a fi de "minorar la repercussió de la situació econòmica sobre els aturats, reforçant la seva protecció davant l'atur".


Trabajo calcula que la prórroga de seis meses de los 426 euros beneficiará a 243.100 personas

El Gobierno tiene previsto aprobar mañana un Real Decreto para prorrogar durante seis meses más la ayuda de 426 euros a parados que agoten la prestación contributiva y el subsidio por desempleo entre el 16 de febrero y el 15 de agosto de 2010, ambos inclusive, ampliación con la que se prevé beneficiar a 243.100 personas, informó hoy el Ministerio de Trabajo.

La prórroga afectará "exclusivamente" a las personas que extingan por agotamiento la prestación o subsidio por desempleo durante este periodo, no así a los actuales beneficiarios, ya que el plazo máximo durante el que pueden percibir la ayuda es de seis meses no prorrogables.

Este programa se aprobó por vez primera en agosto del pasado año mediante un Real Decreto Ley, que fue sustituido por la Ley 14/2009 de 11 de noviembre. La cuantía de la prestación es igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que en 2009 fue de 420 euros, y en 2010 asciende a 426.

La prestación puede percibirse por los desempleados menores de 65 años que, a fecha de solicitud de incorporación reúnan los requisitos establecidos, entre los que destacan la extinción por agotamiento de la duración máxima de la prestación por desempleo a nivel contributivo o no contributivo y el compromiso de participar en itinerarios de inserción.

La Ley 14/2009 habilitaba al Gobierno para que, teniendo en cuenta las perspectivas económicas y la situación del desempleo, pudiera prorrogar el programa por periodos de seis meses.

Al cumplirse el próximo 15 de febrero la duración de dicho programa y mantenerse las condiciones de crisis económica y su impacto sobre el empleo que lo motivaron, el Gobierno hará uso de la habilitación y prorrogará por seis meses la medida, con objeto de "minorar la repercusión de la situación económica sobre los desempleados, reforzando su protección frente al desempleo".



EUA i Unió Europea manifesten el seu suport a Yanukóvich

El mandatari nord-americà, Barack Obama, i el president de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, van manifestar el seu suport a Víctor Yanukóvich, guanyador de les eleccions presidencials a Ucraïna.
Obama va trucar a Yanukóvich dijous per felicitar-lo per aquesta victòria i li va desitjar èxits en l'exercici del mandat presidencial, segons consta en una nota de premsa emesa per la Casa Blanca. El document qualifica els recents comicis ucraïnesos de «un altre avenç positiu que consolida la democràcia" i subratlla que "els EUA confien en la cooperació amb el president Yanukóvich".

Barroso també va enviar un telegrama de congratulacions a Yanukóvich, que va aconseguir el passat diumenge un 48,95% dels vots en la segona volta de les eleccions presidencials. La seva rival, l'actual primera ministra Iúlia Timoixenko, va obtenir un 45,47%, d'acord amb l'escrutini preliminar.

El president de la Comissió Europea va prometre a Ucraïna assistència política, econòmica, tècnica i financera per part de la UE, en particular, en el marc del programa Associació Oriental concebut per a diverses nacions soviètiques. Així mateix, va assenyalar la necessitat de concloure el més aviat possible les negociacions sobre un acord d'associació entre la UE i Ucraïna.


EEUU y Unión Europea manifiestan su respaldo a Yanukóvich
El mandatario estadounidense, Barack Obama, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, manifestaron su respaldo a Víctor Yanukóvich, ganador de las elecciones presidenciales en Ucrania.

Obama llamó a Yanukóvich el pasado jueves para felicitarle con esta victoria y le deseó éxitos en el ejercicio del mandato presidencial, consta en una nota de prensa emitida por la Casa Blanca. El documento califica los recientes comicios ucranianos de "otro avance positivo que consolida la democracia" y subraya que "EEUU confía en la cooperación con el presidente Yanukóvich".

Barroso también envió un telegrama de congratulaciones a Yanukóvich, quien logró el pasado domingo un 48,95% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Su rival, la actual primera ministra Yulia Timoshenko, obtuvo un 45,47%, de acuerdo con el escrutinio preliminar.

El presidente de la Comisión Europea prometió a Ucrania asistencia política, económica, técnica y financiera por parte de la UE, en particular, en el marco del programa Asociación Oriental concebido para varias naciones postsoviéticas. Asimismo, señaló la necesidad de concluir a la mayor brevedad posible las negociaciones sobre un acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania.


Toxo: "No es pot fer retòrica d'esquerres i governar com la dreta"

Després de criticar també el Pla d'estabilitat recentment aprovat pel Govern, ha remarcat que "no es pot fer retòrica d'esquerres i governar com a la dreta".
Davant més de cinc-cents delegats i delegades del sindicat que omplien la seu de CCOO a Palma, Ignacio Fernández Toxo, ha manifestat que el Govern ha generat innecessàriament incertesa i alarma social amb la seva proposta de reforma de les pensions, i ha cridat l'atenció respecte a la contradicció d'un discurs polític, el del Govern, que al setembre proclamava la bona salut del sistema de la Seguretat Social, oferint fins i tot rebaixar les cotitzacions socials als empresaris, i que avui pregona la debilitat del sistema i anuncia retalls de la despesa. Després de criticar també el Pla d'estabilitat recentment aprovat pel Govern, ha remarcat que "no es pot fer retòrica d'esquerres i governar com a la dreta".

El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha manifestat que s'ha arribat a un esgotament de model econòmic basat, entre altres, en l'especulació immobiliària i l'ocupació de baixa qualitat. "Ara, l'ocupació creada en l'última dècada s'ha destruït", ha afirmat. Segons el secretari general de CCOO, la diferència entre Espanya i Alemanya, on el PIB ha caigut un 5% i en canvi no es destrueix tanta ocupació, té a veure amb la flexibilitat en els acomiadaments i amb el deteriorament i l'abús en la contractació temporal que hi ha al nostre país. "La certificació de la sortida de la crisi serà quan augmenti l'ocupació", ha dit Toxo.

Pel que fa al Pla d'estabilitat presentat pel president Zapatero per retallar la despesa en quatre anys i reduir el dèficit públic, Toxo ha declarat tenir els seus dubtes de com pensa fer-ho. En la seva opinió, "reduir la despesa en personal del sector de l'Administració Pública en dos punts o la possibilitat de la jubilació parcial o anticipada en aquest sector no semblen mesures adequades". I ha afegit que "hi ha una campanya de desprestigi del públic que no és tolerable. Cal millorar els serveis i racionalitzar la despesa amb major eficàcia i cooperació entre les diverses administracions públiques evitant duplicar despeses".

"L'Estat té l'obligació de reactivar l'activitat econòmica amb inversions en infraestructures, habitatge, equipaments sanitaris i educatius, i en la xarxa d'atenció a la dependència, i això no respon el Pla aprovat pel Govern. No es pot fer retòrica de esquerres i governar com a la dreta ", segons el secretari general de CCOO, que ha recordat que" Espanya necessita capacitat financera i això comporta impostos, s'ha de perseguir el frau fiscal".

Pel que fa a la reforma laboral plantejada, Toxo va assegurar que cal eradicar la temporalitat injustificada i perseguir el frau en la contractació. També s'hauria de canviar la cultura de l'acomiadament per la permanència en el centre de treball, i per això aposta pels ERO de reducció de jornada, "contractes alemanya".

Toxo ha anunciat que entre el 22 de febrer i el 6 de març hi haurà manifestacions a totes les grans ciutats d'Espanya contra el retard de l'edat legal de jubilació i altres mesures avançades pel Govern. Per Toxo el Govern ha generat innecessàriament incertesa i alarma social i ha cridat l'atenció respecte a la contradicció d'un discurs polític, el del Govern, que al setembre proclamava la bona salut del sistema de la Seguretat Social, oferint fins i tot rebaixar les cotitzacions socials a els empresaris, i que avui pregona la debilitat del sistema i anuncia retalls de la despesa. En aquest sentit, el secretari general de CCOO ha remarcat que el sistema de la Seguretat Social té bona salut i que les pensions no estan en risc. "Tenim propostes i alternatives més que suficients", ha dit, "cal actuar prioritàriament sobre els ingressos, perquè es poden estalviar 4.000 milions d'euros sense tocar la despesa".

El secretari general de CCOO ha avançat les alternatives que CCOO defensarà per continuar garantint la viabilitat futura del sistema públic de pensions, i després de reiterar el compromís del sindicat a les reformes pactades per consolidar i millorar la Seguretat Social a Espanya -"tots els acords en matèria de pensions porten la firma de CCOO"-, ha precisat "que la fortalesa de les pensions ha d'associar-se a la creació d'ocupació, el poder adquisitiu dels salaris i l'eradicació del frau fiscal".


Toxo: 'No se puede hacer retórica de izquierdas y gobernar como la derecha'

Tras criticar también el Plan de estabilidad recientemente aprobado por el Gobierno, ha remachado que "no se puede hacer retórica de izquierdas y gobernar como la derecha".

Ante más de quinientos delegados y delegadas del sindicato que abarrotaban la sede de CCOO en Palma, Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado que el Gobierno ha generado innecesariamente incertidumbre y alarma social con su propuesta de reforma de las pensiones, y ha llamado la atención respecto a la contradicción de un discurso político, el del Gobierno, que en septiembre proclamaba la buena salud del sistema de la Seguridad Social, ofreciendo incluso rebajar las cotizaciones sociales a los empresarios, y que hoy pregona la debilidad del sistema y anuncia recortes del gasto. Tras criticar también el Plan de estabilidad recientemente aprobado por el Gobierno, ha remachado que "no se puede hacer retórica de izquierdas y gobernar como la derecha".

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha manifestado que se ha llegado a un agotamiento de modelo económico basado, entre otros, en la especulación inmobiliaria y el empleo de baja calidad. "Ahora, el empleo creado en la última década se ha destruido", ha afirmado. A juicio del secretario general de CCOO, la diferencia entre España y Alemania, donde el PIB ha caído un 5% y en cambio no se destruye tanto empleo, tiene que ver con la flexibilidad en los despidos y con el deterioro y el abuso en la contratación temporal que hay en nuestro país. "La certificación de la salida de la crisis será cuando aumente el empleo", ha dicho Toxo.

En cuanto al Plan de estabilidad presentado por el presidente Zapatero para recortar el gasto en cuatro años y reducir el déficit público, Toxo ha declarado tener sus dudas de cómo piensa hacerlo. En su opinión, "reducir el gasto en personal del sector de la Administración Pública en dos puntos o la posibilidad de la jubilación parcial o anticipada en este sector no parecen medidas adecuadas". Y ha añadido que "hay una campaña de desprestigio de lo público que no es tolerable. Hay que mejorar los servicios y racionalizar el gasto con mayor eficacia y cooperación entre las diversas administraciones públicas evitando duplicar gastos".

"El Estado tiene la obligación de reactivar la actividad económica con inversiones en infraestructuras, vivienda, equipamientos sanitarios y educativos, y en la red de atención a la dependencia, y esto no responde el Plan aprobado por el Gobierno. No se puede hacer retórica de izquierdas y gobernar como la derecha ", según el secretario general de CCOO, quien ha recordado que" España necesita capacidad financiera y ello conlleva impuestos, se ha de perseguir el fraude fiscal".

En cuanto a la reforma laboral planteada, Toxo aseguró que hay que erradicar la temporalidad injustificada y perseguir el fraude en la contratación. También se debería cambiar la cultura del despido por la permanencia en el centro de trabajo, y por ello apuesta por los ERE de reducción de jornada, "contratos alemana".

Toxo ha anunciado que entre el 22 de febrero y el 6 de marzo habrá manifestaciones en todas las grandes ciudades de España contra el retraso de la edad legal de jubilación y otras medidas avanzadas por el Gobierno. Para Toxo el Gobierno ha generado innecesariamente incertidumbre y alarma social y ha llamado la atención respecto a la contradicción de un discurso político, el del Gobierno, que en septiembre proclamaba la buena salud del sistema de la Seguridad Social, ofreciendo incluso rebajar las cotizaciones sociales a los empresarios, y que hoy pregona la debilidad del sistema y anuncia recortes del gasto. En este sentido, el secretario general de CCOO ha remarcado que el sistema de la Seguridad Social tiene buena salud y que las pensiones no están en riesgo. "Tenemos propuestas y alternativas más que suficientes", ha dicho, "hay que actuar prioritariamente sobre los ingresos, porque se pueden ahorrar 4.000 millones de euros sin tocar el gasto".

El secretario general de CCOO ha adelantado las alternativas que CCOO defenderá para continuar garantizando la viabilidad futura del sistema público de pensiones, y tras reiterar el compromiso del sindicato a las reformas pactadas para consolidar y mejorar la Seguridad Social en España- "todos los acuerdos en materia de pensiones llevan la firma de CCOO, ha precisado" que la fortaleza de las pensiones debe asociarse a la creación de empleo, el poder adquisitivo de los salarios y a la erradicación del fraude fiscal.



Bill Clinton sotmès a una operació d'urgència

L'expresident dels Estats Units Bill Clinton va ser sotmès el passat dijous a una cirurgia de cor per col.locar dos stents en una artèria coronària, després que experimentés dolor al pit, va explicar el seu portaveu. El 2004, Clinton va ser sotmès amb èxit a una operació de bypass quàdruple per desbloquejar les seves artèries i aquest darrer incident es produeix després de diversos viatges a Haití, per ajudar en els esforços de recuperació després del devastador terratrèmol.
"El president Bill Clinton va ser ingressat al campus Columbia l'Presbyterian Hospital de Nova York després de sentir dolor al pit", va dir en un comunicat Douglas Band, assessor de Clinton.

"Després d'una visita al seu cardiòleg, va ser sotmès a una cirurgia per col.locar dos stents en una de les artèries coronàries. L'expresident Clinton se sent amb bons ànims i continuarà concentrat en el treball de la seva fundació i en els esforços d'ajuda a Haití per a la recuperació a llarg termini", va afegir.


EEUU: Ex-presidente Bill Clinton es sometido a cirugia de emergencia

El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton fue sometido el jueves a una cirugía de corazón para colocar dos stents en una arteria coronaria, después de que experimentara dolor en el pecho, dijo su portavoz.

En el 2004, Clinton fue sometido con éxito a una operación de bypass cuádruple para desbloquear sus arterias y el último incidente se produce después de varios viajes a Haití para ayudar en los esfuerzos de recuperación luego de un devastador terremoto.

"El presidente Bill Clinton fue ingresado en el campus del Columbia Presbyterian Hospital de Nueva York tras sentir dolor en el pecho", dijo en un comunicado Douglas Band, asesor de Clinton.

"Tras una visita a su cardiólogo, fue sometido a una cirugía para colocar dos stents en una de sus arterias coronarias. El (ex) presidente Clinton está de buen ánimo y continuará concentrado en el trabajo de su fundación y en los esfuerzos de ayuda en Haití para la recuperación a largo plazo", agregó.



Bolívia: La CIA involucrada en cas de terrorisme

El militar hongarès Istvan Belovai, encarregat d'elaborar documents per a una cèl.lula terrorista neutralitzada a Bolívia el 2009, donava informació a la nord-americana Agència Central d'Intel ligència (CIA). Segons nous detalls de la investigació, oferts aquest divendres pel fiscal Marcelo Soza, a càrrec del cas, la documentació era utilitzada per l'anomenat Consell Suprem que finançava les accions del grup irregular abatut en un operatiu a l'abril últim, va anunciar Premsa Llatina. El 16 d'abril del 2009, la Unitat Tàctica de Resolució de Crisi de la Policia boliviana va irrompre a l'hotel Las Américas, a Santa Cruz, i va sorprendre un comando paramilitar.

En l'operació van morir els mercenaris europeus Eduardo Rózsa Flores (croat) líder del grup, Michael Dwyer (irlandès) i Árpád Magyarosi (romanès-hongarès).

També van ser detinguts Mario Francisco Tadic Astorga (bolivià amb passaport croat) i eLod toas (hongarès), que estan en presó preventiva a la ciutat de La Paz.

Els extremistes tenien plans separatistes i preparaven un atemptat per assassinar el president bolivià, Evo Morales.

D'acord amb els nous elements de la indagació, Belovai era un agent que tenia el pseudònim de Escorpí-B.

Les habilitats que va adquirir durant la Guerra Freda li van permetre ser un assessor d'estratègia militar i es presumeix que va entaular relació amb Rózsa Flors per mitjà d'activitats a Europa, específicament en els Balcans. L'afinitat que van arribar a tenir ambdós permetre fins i tot que ofereixi suport satelital per a accions específiques i finançament per al grup terrorista.

La investigació preliminar dels seus nexes determinar, a més, que estava preparant un pla denominat TH (Tree house o casa de l'arbre).

Les dades van ser obtingudes de la revisió d'una de les computadores portàtils de Rózsa Flores, que tenia la carpeta d'arxius Bel-Norte amb diversos correus electrònics que va intercanviar amb l'agent Belovai.

La setmana passada, la fiscalia boliviana va imputar a l'acabalat empresari de Santa Cruz, Branko Marinkovic, que va fugir cap als Estats Units, per finançar la banda de Rosza Flors.

D'acord amb aquesta institució, el també expresident del Comitè Cívic pro Santa Cruz, va integrar el Consell Suprem que va organitzar el separatisme en la nació sud-americana. A l'acusació també es relacionen altres noms com els també pròfugs Alexandre Melgar i Hugo Acha.


Bolivia: La CIA involucrada en caso terrorismo
El militar húngaro Istvan Belovai, encargado de elaborar documentos para una célula terrorista neutralizada en Bolivia en 2009, daba información a la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Según nuevos detalles de la investigación, ofrecidos este viernes por el fiscal Marcelo Soza, a cargo del caso, la documentación era utilizada por el llamado Consejo Supremo que financiaba las acciones del grupo irregular abatido en un operativo en abril último, anunció Prensa Latina.

El 16 de abril del 2009, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía boliviana irrumpió en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, y sorprendió a un comando paramilitar.

En la operación perecieron los mercenarios europeos Eduardo Rózsa Flores (croata) líder del grupo, Michael Dwyer (irlandés) y Árpád Magyarosi (rumano-húngaro).

También fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y Elod Tóásó (húngaro), quienes están en prisión preventiva en la ciudad de La Paz.

Los extremistas tenían planes separatistas y preparaban un atentado para asesinar el presidente boliviano, Evo Morales.

De acuerdo con los nuevos elementos de la pesquisa, Belovai era un agente que tenía el seudónimo de Escorpión-B.

Las habilidades que adquirió durante la Guerra Fría le permitieron ser un asesor de estrategia militar y se presume que entabló relación con Rózsa Flores por medio de actividades en Europa, específicamente en los Balcanes.

La afinidad que llegaron a tener ambos permitió incluso que ofrezca apoyo satelital para acciones específicas y financiamiento para el grupo terrorista.

La investigación preliminar de sus nexos determinó, además, que estaba preparando un plan denominado TH (Tree house o casa del árbol).

Los datos fueron obtenidos de la revisión de una de las computadoras portátiles de Rózsa Flores, que tenía la carpeta de archivos Bel-Norte con varios correos electrónicos que intercambió con el agente Belovai.

La semana pasada, la fiscalía boliviana imputó al acaudalado empresario de Santa Cruz, Branko Marinkovic, quien se fugó hacia Estados Unidos, por financiar a la banda de Rosza Flores.

De acuerdo con esa institución, el también ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, integró el Consejo Supremo que organizó el separatismo en la nación suramericana.

En la acusación también se relacionan otros nombres como los también prófugos Alejandro Melgar y Hugo Achá.


Moldàvia: Els míssils interceptors a Romania recorden la "guerra freda"

La situació al voltant del desplegament de míssils interceptors nord-americans a Romania recorda la "guerra freda", ha declarat avui l'expresident de Moldàvia i líder del Partit Comunista, Vladimir Voronin.
"Aquesta situació recorda la 'guerra freda' del segle passat", va dir Voronin durant una videoconferència a Chisinau, capital de Moldàvia.
La setmana passada, el president romanès Traian Basescu va declarar que el seu país permetrà el desplegament en el seu territori dels míssils interceptors que componen el nou sistema de defensa antimíssils dels EUA. Washington va confirmar els seus plans d'emplaçar els míssils explicant que era una precaució contra possibles atacs de l'Iran.

"Ens sentim preocupats i indignats perquè Moldàvia i Romania som veïns", va assenyalar Voronin.

Va afegir que tot i les declaracions de Washington que els míssils a Romania s'utilitzaran per a respondre a un possible atac de l'Iran, la "societat moldava entén perfectament que els veritables objectius de Washington són altres".


El despliegue de misiles interceptores en Rumania recuerda la "guerra fría"
La situación en torno al despliegue de misiles interceptores estadounidenses en Rumania recuerda la "guerra fría", declaró hoy el ex presidente de Moldavia y líder del Partido Comunista, Vladímir Voronin.

"Esa situación recuerda la 'guerra fría' del siglo pasado", dijo Voronin durante una videoconferencia con Chisinau, capital de Moldavia, organizada hoy por RIA Novosti.

La semana pasada, el presidente rumano Traian Basescu declaró que su país permitirá el despliegue en su territorio de los misiles interceptores que componen el nuevo sistema de defensa antimisiles de EEUU. Washington confirmó sus planes de emplazar los misiles explicando que era una precaución contra posibles ataques de Irán.

"Nos sentimos preocupados e indignados porque Moldavia y Rumania somos vecinos", señaló Voronin.

Agregó que a pesar de las declaraciones de Washington de que los misiles en Rumania se utilizarán para responder a un posible ataque de Irán, la "sociedad moldava entiende perfectamente que los verdaderos objetivos de Washington son otros".



Pakistan: Blackwater opera en secret, el govern ho nega

La Assemblea Nacional cerca un informe complet sobre Blackwater pel desacord amb els informes del govern. El Secretari de l'Interior, declarà a la comissió permanent de la Assemblea Nacional que no opera personal de Blackwater al país, contradient a Robert Gates i els informes d'intel.ligència. L'oposició no s'ho creu i reclama un altre informe.
Al rebutjar la declaració, del Ministeri de l'Interior, sobre la "no existència" de la empresa de seguretat nord-americana Blackwater al país, la Comissió Permanent d'Interior de l'Assemblea Nacional, el dilluns, instà al Ministeri a presentar un informe general sobre el tema. La comissió -encapçalada per Abdul Qadir Patel- es va dirigir al Ministeri de l'Interior per informar a l'organisme de la A.N. sobre els "estrangers que operen en el país amb armes sofisticades".

El comitè de direcció del Ministeri ha de tornar a presentar el seu informe sobre la presència de Blackwater al país, després les dades creibles dels organismes d'intel.ligència i l'ambaixada dels EUA. Anteriorment, la Comissió va demanar una explicació al Ministeri de l'Interior, en relació amb la declaració del secretari de Defensa, Robert Gates, dels EUA, sobre la presència de Blackwater al Pakistan.

Es nega a contestar: El Secretari del Ministeri de l'Interior, Qamar Zaman Chaudhry, va dir al comitè que no hi havia personal de Blackwater operant al país, ni cap agència amb el nom de 'Blackwater' mai havia estat registrada. Els membres del comitè es van negar a acceptar la declaració de Chaudhry. (Cal dir que l'agència de mercenaris, que té set dies per sortir d'Iraq expulsada pel govern per la seva implicació en l'assassinat de 17 civils iraquians, s'ha canviat la marca per la de XeServices, fent burla amb el còmic Marvel dels Xmen!).

Patel va dir que "Gates havia admès que Blackwater estava operant al Pakistan", durant la seva recent visita al país. El parlamentari Bushra Gohar, del Partit Nacional Awami, va dir que "no tenia dubtes" sobre l'existència de Blackwater al Pakistan. "El ministre degà del PFNM, Bashir Ahmad Bilour, ha confirmat també a Peshawar la presència de Blackwater", va afegir.


NA body seeks comprehensive report on Blackwater
Interior secretary tells NA standing committee no Blackwater personnel operating in the country
Rejecting the Interior Ministry’s claim of the “non-existence” of the US-based security firm Blackwater in the country, the National Assembly Standing Committee on Interior on Monday directed the ministry to present a comprehensive report on the issue.

The committee –headed by Abdul Qadir Patel– directed Interior Ministry officials to inform the NA body about the “foreigners operating in the country with sophisticated weapons”.

The committee directed the ministry to resubmit its report on Blackwater’s presence in the country, after taking credible input from intelligence agencies and the US embassy.

Earlier, the committee sought an explanation from the interior ministry regarding US Defence Secretary Robert Gates statement about the existence of Blackwater in Pakistan.

Refused: Interior Ministry Secretary Qamar Zaman Chaudhry told the committee that there were no Blackwater personnel operating in the country, and no agency by the name of ‘Blackwater’ had ever been registered. The committee members refused to accept Chaudhry’s statement. Patel said Gates had admitted that Blackwater was operating in Pakistan during his recent visit to the country. Awami National Party parliamentarian Bushra Gohar said she had “no doubts” about Blackwater’s existence in Pakistan. “The NWFP senior minister, Bashir Ahmad Bilour has also confirmed Blackwater’s presence in Peshawar,” she added.



Bolívia crea la seva Agència Espacial

Amb l'objectiu de millorar el sistema de comunicacions del país, el president de Bolívia, Evo Morales, va aprovar dimecres la creació de l'Agència Boliviana Espacial (ABE), que tindrà assignat un pressupost d'un milió de dòlars per adquirir un satèl.lit, la construcció del qual ja ha estat encomanada a la Xina.
L'Agència Boliviana Espacial s'encarregarà de l'execució del projecte, juntament amb la Xina, per a la construcció, llançament i posada en òrbita del satèl.lit de comunicacions, en un termini de 36 mesos, informà el ministre d'Obres Públiques i Transport, Walter Delgado.

La ABE "és molt important per a Bolívia, perquè mitjançant la millora dels sistemes de comunicació es promourà el desenvolupament de la producció, educació, salut, detecció dels efectes dels fenòmens naturals, tecnologia i altres", va dir Delgado en roda de premsa.

El president Evo Morales té previst viatjar el març pròxim a la Xina, on signarà l'acord bilateral per a la construcció i llançament del satèl.lit bolivià, segons va anunciar el mes passat.

Comissions tècniques de la Xina i Bolívia es van reunir a La Pau i Santa Creu al gener, per avaluar la infraestructura que posseeix el país en telecomunicacions i avançar en el disseny del satél.lit batejat com Tupac Katari, un heroi indígena que es va revoltar contra la colònia espanyola al Segle XVIII i al qual admira el mandatari Morales.

Està previst que el primer satèl.lit de comunicacions de Bolívia sigui en òrbita el 2013 i en part serà finançat per la Xina amb 300 milions de dòlars. No obstant això, el projecte és criticat per l'oposició com "faraònic", considerant les condicions de pobresa del país. Per la seva banda, el Govern sosté que és l'única solució per resoldre els problemes de comunicació en una nació amb una gran dispersió demogràfica.


Bolivia crea su Agencia Espacial

Con el objetivo de mejorar el sistema de comunicaciones del país, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó este miércoles la creación de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), que tendrá asignado un presupuesto de un millón de dólares para adquirir un satélite cuya construcción ya fue encomendada a China.

La Agencia Boliviana Espacial se encargará de la ejecución del proyecto, junto con China, para la construcción, lanzamiento y puesta en órbita del satélite de comunicación en un plazo de 36 meses, informó el ministro de Obras Públicas y Transporte, Wálter Delgadillo.

La ABE “es muy importante para Bolivia, porque mediante el mejoramiento de los sistemas de comunicación se promoverá el desarrollo de la producción, educación, salud, detección de los efectos de los fenómenos naturales, tecnología y otros”, dijo Delgadillo en rueda de prensa.

El presidente Evo Morales tiene previsto viajar en marzo próximo a China donde firmará el acuerdo bilateral para la construcción y lanzamiento del satélite boliviano, según anunció el mes pasado.

Comisiones técnicas de China y Bolivia se reunieron en La Paz y Santa Cruz en enero para evaluar la infraestructura que posee el país en telecomunicaciones y avanzaron en el diseño del satétite bautizado como Tupac Katari, un héroe indígena que se rebeló contra la colonia española en el Siglo XVIII y al que admira el mandatario Morales.

Está previsto que el primer satélite de comunicaciones de Bolivia esté en órbita en 2013 y en parte será financiado por China con hasta 300 millones de dólares. Sin embargo, el proyecto es criticado por la oposición como “faraónico”, considerando las condiciones de pobreza del país. Por su parte, el Gobierno sostiene que es la única solución para resolver los problemas de comunicación en una nación con una gran dispersión demográfica.


Xina: A la lluna a finals de 2010

Xina prepara el llançament de la seva segona sonda espacial de recerca no tripulada (la Chang'e-2) a la Lluna per a finals de 2010, segons va informar la Comissió estatal de Ciència, Tecnologia i Indústria per a la Defensa Nacional de la Xina. El Programa Xinès d'Exploració Lunar preveu, per una banda, investigacions realitzades a través de mecanismes robòtics i, d'altra banda, missions tripulades a la Lluna. De moment estan projectades tres fases, una d'elles ja realitzada. Durant aquesta, es va llançar amb èxit l'orbitador lunar xinès no tripulat, Chang'e-1.

Va estar 16 mesos en òrbita, gràcies al qual els científics van poder formar un mapa tridimensional de la superfície lunar amb la resolució més alta que existeix actualment.

El Chang'e 2 va ser dissenyat per a explorar la superfície lunar mitjançant un robot articulat i triar el lloc més apropiat per romandre fins emprendre la segona fase, que implica l'allunatge d'un astromóvil (en anglès rover, vehicle d'exploració lunar capaç de moure's a través de la superfície del planeta) no tripulat, al 2013.

La tercera fase, en 2017, té l'objectiu de llançar a la Lluna un "retornador de mostres", el Chang'e-3.


China prepara el lanzamiento de su segunda sonda espacial de investigación no tripulada (la Chang'e 2) a la Luna para finales de 2010, según informó la Comisión estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional de China.

El Programa Chino de Exploración Lunar prevé, de una parte, investigaciones realizadas a través de mecanismos robóticos y, por otro lado, misiones tripuladas a la Luna.

Por el momento están proyectadas tres fases, una de ellas ya realizada. Durante ésta, se lanzó con éxito el orbitador lunar chino no tripulado, Chang'e 1. Estuvo 16 meses en órbita, gracias a lo cual los científicos pudieron componer un mapa tridimensional de la superficie lunar con la resolución más alta que existe actualmente.

El Chang'e 2 fue diseñado para explorar la superficie lunar mediante un robot articulado y elegir el lugar más apropiado para estar emprender la segunda fase, que implica el alunizaje de un astromóvil (en inglés rover, vehículo de exploración lunar capaz de moverse a través de la superficie del planeta) no tripulado en 2013.

La tercera fase, en 2017, tiene el objetivo de lanzar a la Luna un "retornador de muestras" , el Chang'e 3.



Un mort i tres ferits per enfrontament entre palestins i israelians a la Franja de Gaza

Una persona va morir i tres més van resultar ferides en un enfrontament que milicians palestins i militars israelians van protagonitzar prop del campament de refugiats Al Bureij, a la part cèntrica de la Franja de Gaza, ha informat una font mèdica.
Segons la seva informació, militars israelians van disparar contra un lloc de milícies palestines prop de la frontera entre Gaza i l'Estat hebreu. L'atac va costar la vida a un combatent i va deixar tres ferits, entre ells, una nena de 5 anys i la seva germana de 13.

Fonts israelians, per la seva banda, van afirmar que va ser una represàlia, perquè els palestins van obrir foc abans.

La vigília, l'aviació israeliana hviaa bombardejat un aeroport abandonat al sud de Gaza, sense causar víctimes.

El nombre de xocs armats a Gaza va disminuir dràsticament després que Israel va concloure el gener de 2009 la seva operació militar Plom Fos que va ocasionar 1.400 morts en el bàndol palestí i 13 a l'israelià. Del costat palestí, la majoria de les víctimes són civils i més de 300 nens.


Un muerto y tres heridos por enfrentamiento entre palestinos e israelíes en Franja de Gaza
Una persona murió y tres más resultaron heridas en un enfrentamiento que milicianos palestinos y militares israelíes protagonizaron cerca del campamento de refugiados Al Bureij, en la parte céntrica de la Franja de Gaza, informó una fuente médica.

Según su información, militares israelíes dispararon contra un puesto de milicias palestinas cerca de la frontera entre Gaza y el Estado hebreo. El ataque costó la vida a un combatiente y dejó tres heridos, entre ellos, una niña de 5 años y su hermana de 13.

Fuentes israelíes, por su parte, afirmaron que fue una represalia, porque los palestinos abrieron fuego primeros.

La víspera, la aviación israelí bombardeó un aeropuerto abandonado al sur de Gaza, sin causar víctimas.

El número de choques armados en Gaza disminuyó drásticamente después de que Israel concluyó en enero de 2009 su operación militar Plomo Fundido que ocasionó 1.400 muertos en el bando palestino y 13 en el israelí. Del lado palestino, la mayoría de las víctimas son civiles.