dijous, 25 de febrer de 2010

Goldman Sachs i JP Morgan Chase darrera les apostes contra Grècia i l'euro

Les apostes especulatives dels mateixos bancs que van ajudar a Grècia a amagar els seus deutes creixents, poden ser ara més a prop d'empènyer a la nació a la vora de la ruïna financera. Però l'objectiu final de l'estratègia és l'enfonsament de l'euro i el trencament de la UE.
Fent-se ressò de la classe de negocis que gairebé van enfonsar l'American International Group, l'assegurança cada vegada més popular contra el risc d'impagament grec està fent més difícil per a Atenes recaptar els diners que necessita per pagar els seus comptes, d'acord amb els comerciants i administradors de diners.
Aquests contractes, coneguts com credit-default swaps, efectivament deixen que els bancs i fons de cobertura apostin per l'equivalent financer d'un incendi de quatre alarmes: un impagament d'una empresa o, en el cas de Grècia, un país sencer. Si Grècia renega dels seus deutes, els comerciants que tenen aquests swaps són els que poden aprofitar-se.

"És com comprar una assegurança d'incendi de la casa del teu veï: Es crea un incentiu per cremar la casa", va dir Philip Gisdakis, cap d'estratègia de crèdit de UniCredit a Munic.

Com que la situació financera de Grècia ha empitjorat, la qual cosa soscava l'euro, el paper de Goldman Sachs i altres grans bancs per emmascarar la veritable magnitud dels problemes del país ha generat crítiques dels líders europeus. Però, fins i tot abans que la qüestió es va posar de manifest, una poc coneguda empresa recolzada per Goldman Sachs, JP Morgan Chase (a la foto) i una dotzena d'altres bancs, havien creat un índex habilitat perque els agents del mercat apostin si Grècia i altres països europeus van a la fallida.

El setembre passat, la companyia, el Grup MarkIT de Londres, presentà l'índex iTraxx SovX occidental d'Europa, que es basa en aquests canvis i va deixar als comerciants apostar per Grècia poc abans de la crisi. Aquests instruments derivats han assumit un paper desmesurat en la crisi del deute d'Europa, ja que els operadors es centren en les seves oscil.lacions diàries.

En conseqüència, això, per alguns operadors, és un cercle viciós. Com els bancs i altres van precipitar-se en aquests swaps, el cost d'assegurar el deute s'eleva per Grècia. Alarmats per aquesta senyal baixista, els inversors en bons després eviten les obligacions gregues, fent més difícil per al país demanar prestat. El que, al seu torn, se suma a l'ansietat, i tota la cosa comença de nou.

En taules d'operacions, hi ha un intens debat sobre el que exactament hi ha darrere dels recents problemes de Grècia. Alguns operadors diuen que els swaps han empitjorat el problema, mentre que altres diuen que el deteriorament de les finances de Grècia és el culpable.

"Aquest és un país que emet el paper en un mercat debilitat", va dir Ashish Shah, co-cap d'estratègia de crèdit del Barclays Capital, referint-se a la necessitat de Grècia per l'endeutament permanent. (Barclays és qui es va quedar amb LEHMAN BROTHERS quan va fer fallida!).

Però mentre alguns líders europeus han culpat als especuladors financers en general, d'un empitjorament de la crisi, la ministre francès de Finances, Christine Lagarde, la setmana passada va destacar els swaps d'impagament de crèdit. La Sra Lagarde va dir que, alguns jugadors que dominen aquest camp, li van dir que es requeria una regulació més estricta.

El comerç de deute sobirana de MarkIT va augmentar aquest any, ajudant a augmentar el cost d'assegurar el deute grec, i, al seu torn, el que Atenes ha de pagar per obtenir préstecs. El cost d'assegurar $ 10 milions de bons grecs, per exemple, es va elevar a més de 400.000 dòlars en febrer, enfront dels 282.000 $ a principis de gener.

Per diversos dies, a finals de gener i principis de febrer, la demanda dels swaps de protecció es va disparar, i els inversors en bons grecs van fugir del mercat, generant dubtes sobre si Grècia podrà trobar compradors per a les properes ofertes de bons.

"És el cec guiant als cecs", va dir Sylvain R. Rayner, un expert en finançament estructurat de R & R Consulting a Nova York. "El SovX iTraxx no va crear la situació, però s'ha exacerbat".

L'índex MarkIT es compon de crèdit dels 15 més negociats default swaps a Europa, i cobreix altres economies amb problemes, com Portugal i Espanya. I com que les preocupacions sobre els deutes d'aquests països es va traslladar als mercats de tot el món en febrer, el comerç en l'índex va fer explosió.

Al febrer, la demanda dels contractes d'aquest índex pujà als 109.3 mil millones dòlars, enfront dels 52,9 mil millones dòlars en gener. MarkIT recull una tarifa plana per la concessió de llicències, als corredors de comerç, de l'índex.

Bancs europeus, entre ells els gegants suïssos Credit Suisse i UBS, el francès Societe Generale i BNP Paribas, i Deutsche Bank d'Alemanya han estat entre els més pesants dels compradors dels swaps d'assegurances, d'acord amb els comerciants i banquers que van demanar l'anonimat perquè no estaven autoritzats a parlar públicament.

Això és així perquè aquests països són els més exposats. Els bancs francesos tenen per valor de 75,4 mil millones de dòlars en deute grega, seguits per les institucions de Suïssa, amb 64 mil millones dòlars, segons el Banc de Pagaments Internacionals. L'exposició dels bancs alemanys és de 43,2 mil millones dòlars.

El comerç d'intercanvi de deute vinculada només al deute grega també ha augmentat, però segueix sent menor que la càrrega real del deute del país, de 300 milions de dòlars. L'import global de les assegurances sobre el deute grec va arribar a US 85 mil milions de dòlars al febrer, fins de 38 milions $ l'any anterior, segons la Depository Trust Clearing Corporation, que registra els swaps de negociació.

MarkIT va dir que el seu índex és una eina per als comerciants, en lloc d'un controlador de mercat.

En un comunicat, MarkIT va dir que el seu índex es va iniciar per satisfer la demanda del mercat, i que ha millorat la capacitat de les empreses per cobrir els seus riscos. L'índex i productes similars, va afegir, en realitat fan més fàcil per als compradors i venedors mesurar els preus dels instruments que es negocien entre els jugadors sobre el taulell, en lloc de en els intercanvis: "Aquests índexs han ajudat a aconseguir la transparència en el CDS de mercat sobirà", va dir MarkIT. "Abans de la seva creació, no hi havia establert cap índex de referència que permetés als inversors fer el seguiment del rendiment dels segments de la CDS sobirana del mercat ".

Alguns gestors de fons de comerç diuen que en els swaps de grec sol, no el més ampli índex, és el problema.

"És com si la cua mou al gos", va dir Markus Krygier, administrador de cartera sènior de Amundi Asset Management a Londres, que compta amb $ 40 mil milions en actius de renda fixa global. "Hi ha un efecte en cadena, fins que les posicions subjacents comencen a semblar de més risc», cosa que els models de risc van provocar, obligant els gestors de cartera a vendre bons grecs".

Si això sona familiar, els crítics d'aquests instruments sostenen que els swaps van contribuir a la caiguda de Lehman Brothers. Però fins fa poc, hi havia poca demanda per l'assegurança del deute públic. La possibilitat que un país desenvolupat podria incomplir les seves obligacions semblaven remotes.

Com a resultat, molts bancs estrangers que tenen els bons grecs detinguts o posats en altres transaccions financeres amb el govern, no tenien cobertura contra el risc d'impagament. Ara, estan lluitant per obtenir una assegurança.

"Grècia no és un país petit," va dir el Sr Rayner, en R & R a Nova York. "Credit-default swaps donar la il.lusió de la seguretat, però en realitat augmenten el risc sistèmic".


Banks Bet Greece Defaults on Debt They Helped Hide

Bets by some of the same banks that helped Greece shroud its mounting debts may actually now be pushing the nation closer to the brink of financial ruin.

Echoing the kind of trades that nearly toppled the American International Group, the increasingly popular insurance against the risk of a Greek default is making it harder for Athens to raise the money it needs to pay its bills, according to traders and money managers. These contracts, known as credit-default swaps, effectively let banks and hedge funds wager on the financial equivalent of a four-alarm fire: a default by a company or, in the case of Greece, an entire country. If Greece reneges on its debts, traders who own these swaps stand to profit.

“It’s like buying fire insurance on your neighbor’s house — you create an incentive to burn down the house,” said Philip Gisdakis, head of credit strategy at UniCredit in Munich.

As Greece’s financial condition has worsened, undermining the euro, the role of Goldman Sachs and other major banks in masking the true extent of the country’s problems has drawn criticism from European leaders. But even before that issue became apparent, a little-known company backed by Goldman, JP Morgan Chase and about a dozen other banks had created an index that enabled market players to bet on whether Greece and other European nations would go bust.

Last September, the company, the Markit Group of London, introduced the iTraxx SovX Western Europe index, which is based on such swaps and let traders gamble on Greece shortly before the crisis. Such derivatives have assumed an outsize role in Europe’s debt crisis, as traders focus on their daily gyrations.

A result, some traders say, is a vicious circle. As banks and others rush into these swaps, the cost of insuring Greece’s debt rises. Alarmed by that bearish signal, bond investors then shun Greek bonds, making it harder for the country to borrow. That, in turn, adds to the anxiety — and the whole thing starts over again.

On trading desks, there is fierce debate over what exactly is behind Greece’s recent troubles. Some traders say swaps have made the problem worse, while others say Greece’s deteriorating finances are to blame.

“This is a country that is issuing paper into a weakening market,” said Ashish Shah, co-head of credit strategy at Barclays Capital, referring to Greece’s need for continual borrowing.

But while some European leaders have blamed financial speculators in general for worsening the crisis, the French finance minister, Christine Lagarde, last week singled out credit-default swaps. Ms. Lagarde said a few players dominated this arena, which she said needed tighter regulation.

Trading in Markit’s sovereign credit derivative index soared this year, helping to drive up the cost of insuring Greek debt, and, in turn, what Athens must pay to borrow money. The cost of insuring $10 million of Greek bonds, for instance, rose to more than $400,000 in February, up from $282,000 in early January.

On several days in late January and early February, as demand for swaps protection soared, investors in Greek bonds fled the market, raising doubts about whether Greece could find buyers for coming bond offerings.

“It’s the blind leading the blind,” said Sylvain R. Raynes, an expert in structured finance at R&R; Consulting in New York. “The iTraxx SovX did not create the situation, but it has exacerbated it.”

The Markit index is made up of the 15 most heavily traded credit-default swaps in Europe and covers other troubled economies like Portugal and Spain. And as worries about those countries’ debts moved markets around the world in February, trading in the index exploded.

In February, demand for such index contracts hit $109.3 billion, up from $52.9 billion in January. Markit collects a flat fee by licensing brokers to trade the index.

European banks including the Swiss giants Credit Suisse and UBS, France’s Société Générale and BNP Paribas and Deutsche Bank of Germany have been among the heaviest buyers of swaps insurance, according to traders and bankers who asked for anonymity because they were not authorized to comment publicly.

That is because those countries are the most exposed. French banks hold $75.4 billion worth of Greek debt, followed by Swiss institutions, at $64 billion, according to the Bank for International Settlements. German banks’ exposure stands at $43.2 billion.

Trading in credit-default swaps linked only to Greek debt has also surged, but is still smaller than the country’s actual debt load of $300 billion. The overall amount of insurance on Greek debt hit $85 billion in February, up from $38 billion a year ago, according to the Depository Trust and Clearing Corporation, which tracks swaps trading.

Markit says its index is a tool for traders, rather than a market driver.

In a statement, Markit said its index was started to satisfy market demand, and had improved the ability of traders to hedge their risks. The index and similar products, it added, actually make it easier for buyers and sellers to gauge prices for instruments that are traded among players over the counter, rather than on exchanges.

“These indices have helped bring transparency to the sovereign C.D.S. market,” Markit said. “Prior to their creation, there was no established benchmark index enabling investors to track the performance of segments of the sovereign C.D.S. market.”

Some money managers say trading in Greek swaps alone, not the broader index, is the problem.

“It’s like the tail wagging the dog,” said Markus Krygier, senior portfolio manager at Amundi Asset Management in London, which has $40 billion in global fixed-income assets. “There is a knock-on effect, as underlying positions begin to seem riskier, triggering risk models and forcing portfolio managers to sell Greek bonds.”

If that sounds familiar, it should. Critics of these instruments contend swaps contributed to the fall of Lehman Brothers. But until recently, there was little demand for insurance on government debt. The possibility that a developed country could default on its obligations seemed remote.

As a result, many foreign banks that held Greek bonds or entered into other financial transactions with the government did not hedge against the risk of a default. Now, they are scrambling for insurance.

“Greece is not a small country,” said Mr. Raynes, at R&R; in New York. “Credit-default swaps give the illusion of safety but actually increase systemic risk”.El president iranià adverteix a Israel contra la repetició dels errors del passat

La tendència a reincidir en els errors del passat podria ser catastròfica per a Israel, ha declarat avui el president de l'Iran, Mahmud Ahmadinejad, en la seva visita a Síria: "Si el règim sionista torna a incórrer en alguns errors del passat, això el portarà a la destrucció. En aquest cas, tots els pobles de la regió, amb Síria, l'Iran, el Líban i l'Iraq al capdavant, s'enfrontarien a Israel", va dir Ahmadinejad, en oferir una roda de premsa juntament amb el seu homòleg sirià Bashar Assad. El president iranià va subratllar que el poble de l'Iran actuarà al costat de Síria i la resistència palestina. Va dir que el "sionisme es veu en un atzucac" i que els pobles de la regió estan per proclamar un nou Pròxim Orient, "lliure dels sionistes i els colonialistes".

Ahmadinejad va fer aquesta declaració després que la secretària d'Estat dels EUA, Hillary Clinton, va exigir la vigília de Síria "començar a distanciar-se" de l'Iran, perquè els estrets vincles entre els dos països "preocupen molt la regió i també a Estats Units".

Assad al seu torn va declarar aquest dijous "estar sorprès" per tal exigència dels EUA.

Iran és un aliat estratègic de Síria. A aquests dos països els uneixen 30 anys d'estreta amistat: "Hem de seguir enfortint les nostres relacions, si proclamem l'estabilitat com el nostre objectiu. No volem que algú ens doni indicacions pel que fa a la nostra regió i la nostra història", va recalcar el líder sirià.

Ahmadinejad va assenyalar al seu torn que les relacions entre Damasc i Teheran són molt sòlides i que els intents de desfer aquesta unió es deuen a l'aspiració dels nord-americans de dominar a la regió.

"Els diem: en comptes d'immiscir-se en els assumptes de la regió, facin les maletes i vagin-se'n", va dir.

Al tancament de les negociacions, els màxims líders de Síria i l'Iran van participar en una pregària amb motiu de la festa musulmana del naixement del profeta Mahoma, que es commemora aquesta nit.


El presidente iraní advierte a Israel contra la repetición de los errores del pasado
La tendencia de reincidir en los errores del pasado podría resultar catastrófica para Israel, declaró hoy el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, que cumple una visita a Siria.

"Si el régimen sionista vuelve a incurrir en unos errores del pasado, eso lo llevaría a la destrucción. En tal caso, todos los pueblos de la región, con Siria, Irán, Líbano e Iraq a la cabeza, se enfrentarían a Israel", dijo Ahmadineyad, al ofrecer una rueda de prensa junto con su homólogo sirio Bashar Asad.

El presidente iraní subrayó que el pueblo de Irán actuará del lado de Siria y la resistencia palestina. Dijo que el "sionismo se ve en un atolladero" y que los pueblos de la región están por proclamar un nuevo Oriente Próximo, "libre de los sionistas y los colonialistas".

Ahmadineyad hizo tal declaración luego que la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, exigió la víspera de Siria "empezar a distanciarse" de Irán, porque los estrechos vínculos entre ambos países "preocupan mucho la región y también a Estados Unidos".

Asad a su vez declaró este jueves "estar asombrado" por tal exigencia de EEUU.

Irán es un aliado estratégico de Siria. A esos dos países los unen 30 años de estrecha amistad.

"Debemos seguir fortaleciendo nuestras relaciones, si proclamamos la estabilidad como nuestro objetivo. No queremos que alguien nos dé indicaciones en lo que respecta a nuestra región y nuestra historia", recalcó el líder sirio.

Ahmadineyad señaló a su vez que las relaciones entre Damasco y Teherán son muy sólidas y que los intentos de deshacer esa unión se deben a la aspiración de los estadounidenses a dominar en la región.

"Les decimos: en vez de inmiscuirse en los asuntos de la región, hagan las maletas y se vayan", dijo.

Al cierre de las negociaciones, los máximos líderes sirio e iraní participaron en una oración con motivo de la fiesta musulmana del nacimiento del profeta Mahoma.Medalla Vermella de l'ajuntament de París als tres últims supervivents de La Nueve

Una unitat de les forces franceses lliures, gairebé enterament espanyola, que va combatre amb Leclerc, Patton i De Gaulle: "La Nueve". França ret homenatge als tres últims supervivents espanyols de "La Nueve" que va alliberar París, una unitat de les forces franceses lliures, gairebé enterament espanyola composta per republicans exiliats de la Guerra. A La Nueve (així, en castellà, i no la Neuvième, com es diria en francès) van pertànyer Rafael Gómez Nieto, Manuel Fernández Arias i Luis Royo. Tots, entre els vuitanta i noranta anys. La unitat pertanyia a la Segona Divisió blindada del general Leclerc i va ser la primera a entrar a París el 24 agost 1944 abans que els nord-americans.
De Gaulle i el Consell Nacional de la Resistència van desfilar pels Camps Elisis amb escorta espanyola: Els semiorugas (half-tracs) de La Nueve, batejats amb els noms de Madrid, Don Quijote, Guadalajara, Brunete, Guernica o Ebre.

La història que va començar a ser explicada llavors no admetia més participació en l'Alliberament que la francesa.

"El discurs que dóna De Gaulle a Hotel De Ville l'endemà que els espanyols arribessin a París exclou tota participació estrangera en l'alliberament de França", afirma Alberto Marquardt, director del documental 'La Nueve, els oblidats de la victòria'.

"París. París ultratjada. París trencada. París martiritzada. Però París alliberada", deia De Gaulle en el seu discurs. "Alliberada per ella mateixa. Pel seu poble, amb el concurs dels exèrcits de França, amb el suport de tota França, és a dir, de la França que lluita, de l'única, de l'autèntica França, de la França eterna".

Marquadt considera que, per De Gaulle, el problema principal és la unificació de França: "On l'exèrcit ha estat col.laborador amb els alemanys, on ells, De Gaullle, particularment, són una minoria i necessita restablir una història que és una ficció".

Memòria històrica tardana

El barceloní Luis Royo viu avui a Cachán, a la perifèria sud de París. En aquella jornada conduïa el blindat 'Madrid', amb el qual es va acostar a l'ajuntament, on es va trobar amb Ernest Hemingway, a qui havia conegut a Barcelona durant la guerra civil.

"Jo estava a l'Hotel De Ville. I allà vaig veure Hemingway. Jo em recordava d'ell, però ell de mi no. I vam estar parlant una estona, en espanyol, per descomptat. Semblava que era ell només el que havia alliberat París, i jo dic: "Home, no. París s'ha alliberat gairebé només pels efefís (la resistència) que hi havia dins, i després es va alliberar pels espanyols", recorda el barceloní.

Luis Royo s'havia enrolat als 17 anys a l'Exèrcit Popular i va tenir temps de participar en la batalla de l'Ebre. El 1939 va ser un refugiat més al sud de França. Poc més tard, quan la invasió alemanya, es va apuntar a la Legió estrangera francesa. Al poc temps d'arribar a França, el va convocar el cònsol d'Espanya perquè tornés a fer el servei militar.

"El cònsol em va dir que estava citat per fer el servei militar al Marroc i jo li vaig dir que no anava al Marroc perquè no em donava la gana. He fet la guerra d'Espanya com a enemic i ara, em manen allà? Perquè em donin tres puntades de peu al cul? Ni parlar! Jo a Espanya no torno mentre estigui Franco!", rememora Royo.

A la periodista espanyola Evelyn Mesquida se li deuen els millors testimonis de supervivents de La Nueve. Va aconseguir nou, que va reunir en un llibre. Avui, la majoria d'aquells veterans ha mort.

"Crec que aquest és un problema de la memòria històrica que arriba massa tard, quan gairebé tots han mort. La sort és trobar encara a alguns amb la seva memòria, els seus records, els documents que puguin mostrar el que realment va ser aquest tros de història dels nostres dos països, de França i Espanya", afirma Evelyn Mesquida.


Francia rinde homenaje a los tres últimos supervivientes españoles de "La Nueve" que liberó París. Una unidad de las fuerzas francesas libres, casi enteramente española, que combatió con De Gaulle.

A La Nueve (así, en español, y no la neuvième, como se diría en francés) pertenecieron Rafael Gómez, Manuel Fernández y Luis Royo. Todos, en sus noventa años. La unidad pertenecía a la Segunda División blindada del general Leclerc y fue la primera en entrar en París el 24 de agosto de 1944 antes que los norteamericanos.

París ha condecorado con la medalla bermeja del ayuntamiento a los tres últimos supervivientes de La Nueve. Una unidad de las fuerzas francesas libres, casi enteramente española, que combatió con De Gaulle.

A La Nueve (así, en español, y no la neuvième, como se diría en francés) pertenecieron Rafael Gómez, Manuel Fernández y Luis Royo. Todos, en sus noventa años. La unidad pertenecía a la Segunda División blindada del general Leclerc y fue la primera en entrar en París el 24 de agosto de 1944 antes que los norteamericanos.

De Gaulle y el Consejo Nacional de la Resistencia desfilaron por los Campos Elíseos con escolta española: los semiorugas de La Nueve, bautizados con los nombres de ’Madrid’, ’Don Quichote’, ’Guadalajara’, ’Brunete’ o ’Ebro’.

La historia que comenzó a ser contada entonces no admitía más participación en la Liberación que la francesa.

"El discurso que da De Gaulle en el Hotel De Ville al día siguiente de que los españoles llegaran a París excluye toda participación extranjera en la liberación de Francia", afirma Alberto Marquardt, director del documental ’La Nueve, los olvidados de la victoria’.

"París. París ultrajada. París rota. París martirizada. Pero París liberada", decía De Gaulle en su discurso. "Liberada por ella misma. Por su pueblo, con el concurso de los ejércitos de Francia, con el apoyo de toda Francia, es decir, de la Francia que lucha, de la única, de la auténtica Francia, de la Francia eterna".

Marquadt considera que, para De Gaulle, el problema principal es la unificación de Francia, "donde el ejército ha sido colaborador con los alemanes, donde ellos, De Gaullle, particularmente, son una minoría y necesita restablecer una historia que es una ficción".

Memoria histórica tardía El barcelonés Luis Royo vive hoy en Cachán, en la periferia sur de París. En aquella jornada conducía el blindado ’Madrid’, con el que se acercó al ayuntamiento, donde se encontró con Hemingway, al que había conocido en Barcelona durante la guerra civil.

"Yo estaba en el Hotel De Ville. Y allí vino Heminway. Yo me acordaba de él, pero él de mí no. Y estuvimos hablando un rato, en español, desde luego. Parecía que era él solo el que había liberado París, y yo digo: ’Hombre, no. París se ha liberado casi solo por los efefís (la resisténcia) que había dentro, y después se liberó por los españoles", recuerda el barcelonés.

Luis Royo se había enrolado a los 17 años en el Ejército Popular y le dio tiempo de participar en la batalla del Ebro. En 1939 fue un refugiado más en el sur de Francia. Poco más tarde, cuando la invasión alemana, se apuntó a la Legión extranjera francesa. Al poco tiempo de llegar a Francia, le convocó el cónsul de España para que volviera a hacer el servicio militar.

"El cónsul me dijo que estaba citado para hacer el servicio militar en Marruecos y yo le dije que no iba a Marruecos porque no me daba la gana. He hecho la guerra de España como enemigo y ahora, ¿Me mandan allí? ¿Para que me den tres patadas en el culo? Ni hablar. ¡Yo a España no vuelvo mientras esté Franco!", rememora Royo.

A la periodista española Evelyn Mesquida se le deben los mejores testimonios de supervivientes de La Nueve. Consiguió nueve, que reunió en un libro. Hoy, la mayoría de aquellos veteranos ha muerto.

"Creo que este es un problema de la memoria histórica que llega demasiado tarde, cuando casi todos han muerto. La suerte está en encontrar aún a algunos todavía con su memoria, sus recuerdos, los documentos que puedan mostrar lo que realmente fue ese trozo de historia de nuestros dos países, de Francia y España", afirma Mesquida.Raúl Castro es lamenta per la mort d'Orlando Zapata

El president de Cuba, Raúl Castro, va expressar el seu pesar per la mort del dissident Orlando Zapata Tamayo, culpant als Estats Units de la seva mort. Zapata, condemnat per les autoritats cubanes el 2003 com un "agent assalariat" nord-americà, va morir a l'hospital de l'Havana després de protestar durant 85 dies en vaga de fam. Raúl Castro va declarar que "lamenta" la mort de Zapata i assegurà que és el resultat de la relació amb EUA. També subratllà que, ni Zapata ni altres presos polítics, van ser sotmesos a tortures a Cuba: "No hi ha persones torturades, no hi ha hagut tortures, no hi ha hagut una execució. Això passa a la base de Guantánamo", va dir.

Orlando Zapata, detingut per les autoritats cubanes amb altres 75 opositors, a l'abril de 2003, i posteriorment condemnat a 25 anys de presó per temptativa de complot contra l'actual règim estatal, es va declarar en vaga de fam fa 85 dies, exigint millorar les seves condicions a la presó, ser reconegut com un "pres de consciència" i "la llibertat de tots els presos polítics del país". Una mica després el van traslladar al centre mèdic per als presoners de la capital del país i després a l'hospital central de la ciutat. No obstant això, els metges no van poder salvar-lo, doncs no va ser alimentat a la força i contra la seva voluntat, el que seria considerat internacionalment com a tortura.
Estats Units va reprovar oficialment les accions del Govern de Cuba que no havia fet concessions al opositor. Segons algunes informacions (La República) havia demanat, entre altres coses, dret a gaudir d'un telefon móbil, cosa inaudita a totes les presons del món. Amb motiu de la seva mort l'Administració de Barack Obama ha tornat a insistir que Cuba posi en llibertat immediatament als presos polítics: "La mort de Zapata posa en evidència la injustícia que Cuba comet en mantenir empresonats a més de 200 presoners polítics que haurien de ser posats en llibertat sense demora", segons la declaració distribuïda pel portaveu de la Secretaria d'Estat, Philip Crowley.
De Guantànamo i els cins presos antiterroristes cubans no va dir res, però. Ni del 1.200.000 morts a Iraq, ni de l'assassinat pel Mossad del líder de Hamàs...

Ahir mateix, Gayle Mclaughlin, alcaldessa de la ciutat de Richmond, a Califòrnia, va afirmar: "Els nord-americans han de conèixer avui la greu injustícia que envolta el cas dels Cinc antiterroristes cubans, la qual cosa és la clau perquè es faci justícia i puguin ser alliberats".

Cal assenyalar que les autoritats cubanes han alliberat a més d'una desena de dissidents últimament. Per la seva banda, EE. UU. continua detenint a les seves presons als cinc cubans arrestats per suposat "espionatge" a 1998. Encara que la seva culpa no ha estat demostrada, un jutge nord-americà els va sentenciar als cinc a la presó de llarg termini i alguns d'ells van ser condemnats a cadena perpètua.

L'Havana insisteix que tots els detinguts són "inculpables" (no culpables). El Govern de Cuba ha anunciat diverses vegades que aquests cinc ciutadans només reunien informació sobre l'activitat terrorista dels grups anticubanos que funcionen a Miami, que realitzen atacs amb explosius en territori cubà i organitzen provocacions a les fronteres marines i aèries. Segons les dades, els cinc van prevenir més de 170 actes terroristes durant els seus anys de treball. En conseqüència amb el dret internacional, la direcció de l'illa va lliurar a Washington els materials, obtinguts pels cinc cubans, que van ser utilitzats per inculpar-los.


RAÚL CASTRO LAMENTA LA MUERTE DEL DISIDENTE ORLANDO ZAPATA
El presidente de Cuba, Raúl Castro, expresó su pesar por la muerte del disidente Orlando Zapata Tamayo, inculpando a Estados Unidos de su fallecimiento. Zapata, condenado por las autoridades cubanas en 2003 como un "agente asalariado" estadounidense, murió en el hospital de La Habana tras protestar durante 85 días con una huelga de hambre.

Castro declaró que "lamenta" el fallecimiento de Zapata y aseguró que es el resultado de la relación con EE. UU. Al mismo tiempo, subrayó que ni Zapata ni otros presos políticos fueron sometidos a torturas en Cuba: "No hay personas torturadas, no ha habido torturas, no ha habido una ejecución. Eso pasa en la base de Guantánamo", dijo.

Orlando Zapata, detenido por las autoridades cubanas junto con otros 75 opositores en abril de 2003 y posteriormente condenado a 25 años de prisión por tentativa de complot contra el actual régimen estatal, se declaró en huelga de hambre hace unos meses, exigiendo mejorar sus condiciones en el cárcel, ser reconocido como un "preso de conciencia" y la libertad de todos los presos políticos en el país. Un poco después le trasladaron al centro médico para los prisioneros de la capital del país y luego al hospital central de la ciudad. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle.

Estados Unidos reprobó oficialmente las acciones del Gobierno de Cuba que no había hecho concesiones al oposicionista. Con motivo de su muerte la Administración de Barack Obama volvió a insistir en que Cuba ponga en libertad inmediatamente a los presos políticos. "La muerte de Zapata pone en evidencia la injusticia que Cuba comete al mantener encarcelados a más de 200 prisioneros políticos que deberían ser puestos en libertad sin demora", según la declaración distribuida por el portavoz de la Secretaría de Estado, Philip Crowley.

Hay que señalar que las autoridades cubanas han liberado a más de una decena de disidentes últimamente. Por su parte, EE. UU. continúa deteniendo en sus cárceles a los cinco cubanos arrestados por supuesto "espionaje" en 1998. Aunque su culpa no ha sido demostrada, un juez norteamericano les sentenció a los cinco a prisión de largo plazo y algunos de ellos fueron condenados a cadena perpetua.

La Habana insiste en que todos los detenidos son inculpables. El Gobierno de Cuba ha anunciado varias veces que estos ciudadanos sólo reunían información sobre la actividad terrorista de los grupos anticubanos que funcionan en Miami, que realizan ataques con explosivos en territorio cubano y organizan provocaciones en las fronteras marinas y aéreas. Según algunos datos, los cinco previnieron más de 170 actos terroristas durante sus años de trabajo. En consecuencia con el derecho internacional, la dirección de la isla entregó a Washington los materiales, obtenidos por los cubanos, que fueron utilizados para inculparles.Fidel i Lula: Fraternal trobada a Cuba

El migdia d'ahir es va celebrar la trobada entre el líder de la Revolució cubana, Fidel Castro Ruz, i el President de la República Federal del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, qui realitza una visita de treball a Cuba. Van estar també presents el General de l'Exèrcit, Raúl Castro Ruz, President dels Consells d'Estat i de Ministres, així com Franklin Martins, ministre en cap de la Secretaria de Comunicació Social del Brasil.
Fidel i Lula van parlar llargament sobre diversos i importants temes, en particular de la XV Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic, celebrada a Copenhaguen el desembre passat, i els resultats positius assolits en la recentment finalitzada Cimera per la Unitat d'Amèrica Llatina i el Carib.

En l'ampli intercanvi el Comandant en Cap va felicitar el president brasiler per la seva brillant exercici al capdavant de la República Federal del Brasil, que ha elevat el suport de la població a nivells mai assolits per un líder del seu país. Acabarà el seu mandat a finals de 2010 i gaudeix de prestigi en l'esfera internacional.

En l'amistós diàleg Fidel agrair els gestos de solidaritat i cooperació del poble de Brasil i el seu President amb Cuba. L'emotiu trobada va ser expressió de l'amistat existent entre els dos líders i de la germanor que uneix els dos pobles.

"El món és fort i bell pels amics", José Martí.


Sostienen Fidel y Lula fraternal encuentro

El mediodía de ayer se celebró el encuentro entre el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y el Presidente de la República Federal de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país.

Estuvieron presentes el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, así como Franklin Martins, ministro jefe de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil.

Fidel y Lula hablaron largamente acerca de diversos e importantes temas, en particular de la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, celebrada en Copenhague en diciembre pasado, y los resultados positivos alcanzados en la recién finalizada Cumbre por la Unidad de América Latina y el Caribe.

En el amplio intercambio el Comandante en Jefe felicitó al Presidente brasileño por su brillante desempeño al frente de la República Federal de Brasil, que ha elevado el apoyo de la población a niveles nunca antes alcanzados por un líder de su país. Concluirá su mandato a fines de 2010 y goza de prestigio en la esfera internacional.

En el amistoso diálogo Fidel agradeció los gestos de solidaridad y cooperación del pueblo de Brasil y su Presidente con Cuba. El emotivo encuentro fue expresión de la amistad existente entre ambos líderes y de la hermandad que une a los dos pueblos.

"El mundo es fuerte y bello por los amigos", José Martí.Ianukóvitx jura el càrrec com a quart president d'Ucraïna

Víctor Ianukóvitx s'ha convertit avui en el quart president d'Ucraïna, en jurar el càrrec en una cerimònia solemne d'investidura que s'ha desenvolupat a la Rada Suprema o Parlament d'aquest país. Ianukóvitx va guanyar les eleccions presidencials com a líder de l'opositor Partit de les Regions, obtenint el 48,95% dels vots en la segona ronda electoral, el passat 7 de febrer, enfront del 45,47% de Iúlia Timoixenko, el seu rival polític i fins ara primera ministra d'Ucraïna, que es nega a reconeixer la victòria del president.

El nou president ha iniciat el discurs d'investidura amb una crítica cap als seus antecessors del "equip taronja", que van pujar al poder el 2005 i han deixat com a herència: "La pobresa, una economia arruïnada i la corrupció". Al mateix temps, Ianukóvitx ha subratllat que sap com esmenar la situació.

A la investidura de Ianukóvitx han assistit alts hostes estrangers i representants de l'èlit política local, entre ells, el segon president d'Ucraïna, Leonid Kuchma. El seu antecessor, Leonid Kravchuk, i el successor, Víctor Iúsxenko, han faltat a la cerimònia, igual que la Sra. Timoixenko.


Yanukóvich jura cargo como cuarto presidente de Ucrania
Víctor Yanukóvich se convirtió hoy en el cuarto presidente de Ucrania al jurar el cargo en una ceremonia solemne de investidura que se desarrolló en la Rada Suprema, o Parlamento de este país.

Yanukóvich ganó las elecciones presidenciales como líder del opositor Partido de las Regiones. Obtuvo el 48,95% de los votos en la segunda ronda electoral, el pasado 7 de febrero, frente al 45,47% de Yulia Timoshenko, su rival política y hasta ahora primera ministra de Ucrania.

El nuevo presidente inició el discurso de investidura con una crítica hacia sus antecesores del "equipo naranja" que subieron al poder en 2005 y le dejaron como herencia "la pobreza, una economía arruinada y la corrupción". Al mismo tiempo, Yanukóvich subrayó que sabe cómo enmendar la situación.

A la investidura de Yanukóvich asistieron altos huéspedes extranjeros y representantes de la élite política local, entre ellos, el segundo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma. Su antecesor, Leonid Kravchuk, y sucesor, Víctor Yúschenko, faltaron a la ceremonia, igual que la Sra. Timoshenko.Jornades sobre la salut pública a Madrid i Barcelona

Divendres, a Madrid, però, dissabte, a Barcelona, es celebraran unes Jornades esplèndides de Salut a Europa i d'anàlisi dels seus determinants socials, des de l'esquerra, des de la ciutadania, des del rigor, des de la voluntat de proposta i d'alternativa. Perquè:
1.- La precarització de la salut pública és global, no es limita a un sol país, afecta a tota la civilització. Cal una anàlisi de dimensió europea, i desprès de veure el que hem de fer, estendre també la solidaritat en salut. Què hem de fer i podem fer des de l'UE? (Globalització Solidària en Salut).

2.- La salut es situa en un dels epicentres de la lluita entre economia i política, entre les polítiques neoliberals i els drets i necessitats de les persones. (LLUITA CIUTADANA i POLITICA).

3.- Qualsevol atac a la salut representa un atac paral·lel a l’autonomia de les persones i a la qualitat de la democràcia del país de referència. (SALUT I AUTOMIA COM A NECESSITATS BASIQUES).

4.- La situació de privatització, externalització i manca d’equitat es correspon amb unes polítiques neoliberals que cal aturar en bé mateix de la humanitat. (TASCA CIVILITZADORA).

5. La U.E., un territori on les desigualtats s’incrementen, és una de les difusores, impulsores i patrocinadores d'aquestes polítiques. I cal que passi a ser de nou impulsora i garant de drets de ciutadania i conquestes obreres aconseguides. (Retorn a l’EUROPA partisana dels drets de ciutadania).

6.- La salut no és una mercaderia. Cal denunciar els negocis escabrosos i gairebé delictius que es fan per intentar convertir-la en un bé de consum. A Europa, el dret a la salut, com l’Estat del Benestar, ES DRET ACONSEGUIT EN LLUITES DOLOROSES, amb molts de sacrificis que hem de reivindicar, pels treballadors i treballadores.

A la Jornada segurament sorgiran unes tasques concretes a discutir de divers nivell: regulacions, nacionalitzacions (si cal), impuls dels genèrics, assegurar la cobertura de tota la població europea en temes de salut, assegurar les mateixes prestacions i drets a les persones immigrades. Propostes de directives, però, amb tota seguretat, veurem la necessitat del CANVI DE POLITICA ECONOMICA en i en especial en salut, perquè els treballadors i treballadores d’Europa no en surtin perdedors d’aquesta crisi ni en els seus drets laborals ni en els seus drets econòmics i socials.

Si les hipòtesis són mínimament ajustades a la realitat, quines serien les tasques que podem fer des de la ciutadania? Ho parlarem amb:

Lola Castro, Resp. Salut d'EUiA
Toni Barbarà Resp. Europa d'EUiA i representant d'EUiA al PEE.
Imma Cortés, Metgessa, Especialista en Salut Laboral de la unitat de Salut Laboral de l'Agencia de Salut pública de Barcelona.
Carme Borrell, Metgessa, especialista en Salut pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Carmen Vicioso, Exdirectora general de Serveis Socials del Govern Basc.
Adolfo Barrena, Responsable de Medio Ambiente de IU Federal.
Àngels Tomás, representant d'EUiA al PEE.
Marisa Matias, Bloco de Esquerda (Portugal) i Eurodiputada GUE.
Kathrin Senge-Schaefer, Die Linke Diputada parlament alemany.
Fabien Cohen, Resp. Salut del Partit Comunista Francès.
Dimitri Adamopoylos, Resp. Departament de Salut de Synaspismos.
Jose Montero, resp. de Polítiques Socials d'EUiA.
Joan Benach, Catedràtic de Salut pública de la UPF, i Relator OMS a Espanya.
Àngels Martinez Castells, de "Dempeus per la salut pública".
Toni Barbarà, Responsable a Europa d'EUiA.
Isabel Ribas, Delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona i Coordinadora d'EUiA de Barcelona.
Mercè Civit, Diputada de EUiA al Parlament de Catalunya.
Gaspar Llamazares, Presidente de la Comisión de Sanidad, Congreso de los Diputados.
Willy Meyer, Diputado de IU en el Parlamento europeo.
Ines Sabanés, Fundación Europa de los Ciudadanos.
Fina Santiago, Consellera del Govern Balear.
Laura González, Ex Consejera de Bienestar Social y Vivienda.
Euro Diputada de IU, Gobierno de Asturias.

Lectura de la Carta de Barcelona

Clausura: Jordi Miralles
Coordinador General d'EUiA

La sacrosanta i católica Toledo i el seu puto capellà "ben dotat"

L'Arquebisbat de Toledo destitueix el rector que es va gastar 17.000 euros en línies eròtiques i prostíbuls per lladre, no per prostitut. Braulio Rodríguez, arquebisbe de Toledo, ha destituït a Samuel Martín Martín, rector dels municipis de Noez i Totanés, per "ser el responsable d'irregularitats econòmiques detectades a la parròquia i en les confraries i germandats".
L'arquebisbe ha emès una nota de premsa en què demanava disculpes a les persones i les entitats afectades per aquestes irregularitats i afirmava que anaven a ser esmenades immediatament. No obstant això, Braulio Rodríguez no ha fet cap al.lusió a quin ha estat el destí dels diners que Samuel Martín, el rector de 27 anys, havia sostret a diverses germandats i confraries de Setmana Santa, així com els ajuts per Haití donats pels veïns.

El rector de Noez i Totanés es va gastar 17.000 euros en línies eròtiques, en llocs 'web' pornogràfics i en prostíbuls. El capellà exercia també de prostitut anunciant-se adequadament. Tot i això, l'Arxidiòcesi de Toledo no li ha destituït per aquestes activitats, que pel sabut i publicat a Àustria, Alemanya, Irlanda, Itàlia o Espanya, són cosa sense importància per a la clericalla catòlica, sinó exclusivament pel robatori a les confraries detectat.

Samuel Martín oferia així mateix els seus serveis a través d'Internet mitjançant diversos anuncis, en els que es presentava com Héctor i s'autodefinia com "home hetero espanyol al servei de la teva felicitat. Per a dones i parelles, ben dotat (15 cm.), Estic obert a tot excepte al sado, no us penedireu, us faré gaudir de felicitat com mai", es promocionava el rector per la gràcia de déu salvador i sa mare.
Les seves tarifes oscil.laven entre els 50 euros per 15 minuts de servei i els 120 per una hora.

Com Camps amb el sou, el malgastador i degenerat sotanero, estricte amb els seus catecúmens, no sembla saber estalviar, tot i les tarifes, i sense factura ni iva, tan negre tot com la sotana sota la qual venen amagant la seva sectària hipocresia.

Assabentats de la notícia, els veïns dels municipis de Totanés i Noez s'han mostrat indignats però no massa sorpresos. Res de nou, de fet. Yolanda Sánchez, alcaldessa del municipi toledà de Noez, ha declarat que les activitats de Martín "eren un secret a crits". Preguntada per la possibilitat que el rector hauria pogut gastar els diners dels confrares en activitats d'índole sexual, l'alcaldessa ha reconegut que entre els veïns "havia comentaris d'aquest tipus". De fet, va ser el propi rector el qual va confessar als veïns, en la seva homilia del 7 de febrer, que havia robat diners de les germandats, si bé va evitar esmentar-res de la resta de les seves activitats.

Tot i saber-ho "tots", l'alcaldessa al capdavant: Tots callats, la cacic i els borregos!

Una veïna de Noez ha declarat que Martí "tenia un comportament de cura, capellà, com els d'abans, organitzant catequesi i misses per a tots els col.lectius". Des de que el rector va arribar el passat estiu a la seva nova destinació les opinions dels veïns estaven dividides. Mentre que alguns ho qualificaven de "autèntic frau", altres declaraven que "estava xapat a l'antiga", com Rathzinger, els jesuïtes del Canisius College alemany o els maristes austríacs i els confrares d'aquí, els capellans i monges irlandesos torturadors de nens...

"Ha anat molt malament al poble perquè portava aquí tres dies, com qui diu, i s'ha emportat els diners de les germandats i qui sap si també una mica més que s'havia donat per Haití", ha manifestat Félix Fernández, jubilat de Noez.

"El meu fill anava a la catequesi i ara et dóna per pensar", ha denunciat al seu torn una mare. Doncs ja és hora que pensesin, alguna vegada la vida...

La notícia ha estat molt comentada a la veïna localitat de Gálvez, d'on procedia el puto rector. Un familiar de Samuel Martín ha afirmat que la família es troba "molt malament" des que va tenir coneixement la setmana passada de la notícia.

"Sembla tan bona persona que no t'ho esperes", afirmà una veïna de Gálvez amb no gaire bon ull.


El cura Samuel Martín: "Bien dotado, abierto a todo excepto al sado"
El Arzobispado de Toledo destituye al párroco que se gastó 17.000 euros en líneas eróticas y prostíbulos por ladrón, no por prostituto.

Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, ha destituido a Samuel Martín Martín, párroco de los municipios de Noez y Totanés, por “ser el responsable de irregularidades económicas detectadas en la parroquia y en las cofradías y hermandades”.

El arzobispo ha emitido una nota de prensa en la que pedía disculpas a las personas y a las entidades afectadas por dichas irregularidades y afirmaba que iban a ser subsanadas inmediatamente. Sin embargo, monseñor Braulio Rodríguez no ha hecho alusión alguna a cuál ha sido el destino del dinero que Samuel Martín, el párroco de 27 años, había sustraído a diversas hermandades y cofradías de Semana Santa, así como las ayudas para Haití donadas por los vecinos.

El párroco de Noez y Totanés se gastó 17.000 euros en líneas eróticas, en sitios 'web' pornográficos y en prostíbulos. El cura ejercía de prostituto anunciándose adecuadamente. Pese a ello, la Archidiócesis de Toledo no le ha destituido por dichas actividades, que por lo sabido y publicado en Austria, Alemania, Irlanda, Italia o España, son cosa sin importancia para la clerigalla católica, sino exclusivamente por el latrocinio a las cofradías detectado.

Samuel Martín ofrecía asimismo sus servicios a través de Internet mediante diversos anuncios, en los que se presentaba como Héctor y se autodefinía como “hombre hetero español al servicio de tu felicidad”. “Para mujeres y parejas, bien dotado (15 cm.), estoy abierto a todo excepto al sado, no os arrepentiréis, os haré gozar de felicidad como nunca”, se promocionaba el párroco por la gracia de dios salvador.
Sus tarifas oscilaban entre los 50 euros por 15 minutos de servicio y los 120 por una hora.

Como Camps con el sueldo, el manirroto y degenerado sotanero, estricto en sus catequesis, no parece supiera ahorrar, pese a las tarifas, y sin factura ni iva, tan negro todo como la sotana bajo la que esconde su sectaria hipocresía, como el arzobispo.

Enterados de la noticia, los vecinos de los municipios de Totanés y Noez se han mostrado indignados pero no demasiado sorprendidos. Yolanda Sánchez, alcaldesa del municipio toledano de Noez, ha declarado que las actividades de Martín “eran un secreto a gritos”. Preguntada por la posibilidad de que el párroco hubiera podido gastarse el dinero de los cofrades en actividades de índole sexual, la alcaldesa ha reconocido que entre los vecinos “había comentarios de este tipo". De hecho, fue el propio párroco el que confesó a los vecinos, en su homilía del 7 de febrero, que había robado dinero de las hermandades, si bien evitó mencionarles nada del resto de sus actividades.

Pese a saberlo "todos", la alcaldesa al frente: ¡Todos calladitos, la cacique y los borregos!

Una vecina de Noez ha declarado que Martín “tenía un comportamiento de cura, cura, como los de antaño, organizando catequesis y misas para todos los colectivos”. Desde que el párroco llegó el pasado verano a su nuevo destino, las opiniones de los vecinos estaban divididas. Mientras que algunos lo calificaban de “auténtico fraude”, otros declaraban que “estaba chapado a la antigua”, como Rathzinger, los jesuitas del Canisius College, los maristas austríacos y los de aquí, los curas y monjas irlandeses...

"Ha sentado muy mal en el pueblo porque llevaba aquí tres días, como quien dice, y se ha llevado los dineros de las hermandades y quién sabe si también algo más que se había dado para Haití", ha manifestado Félix Fernández, jubilado de Noez.

"Mi hijo iba a la catequesis y ahora te da por pensar", ha denunciado a su vez una madre. Pues ya es hora de que piensen, alguna vez...

La noticia ha sido muy comentada en la vecina localidad de Gálvez, de donde procedía el joven párroco. Un familiar de Samuel Martín ha afirmado que la familia se encuentra “muy mal” desde que tuvo conocimiento la pasada semana de la noticia.

“Parece tan buena persona que no te lo esperas”, ha afirmado una vecina de Gálvez.


Dimitex la bisbe de Hannover, arrestada per conduir èbria

La presidenta del Consell de l'Església Evangèlica d'Alemanya (EKD) i Bisbe de Hannover, Margot Kaessmann, presentà aquest dimecres la dimissió de tots els seus càrrecs eclesiàstics després d'haver estat interceptada per la policia, el passat cap de setmana, quan conduïa borratxa. Amb això, Kaessmann assumeix les conseqüències del cas, després que el passat divendres la Policia detingués el seu automòbil després de saltar-se un semàfor vermell pels carrers de Hannover i determinar uns nivells de 1,54 mil.ligrams d'alcohol, triplicant els límits autoritzats a Alemanya: "Vaig cometre un error greu que lamento, i vaig danyà amb això el meu càrrec i l'autoritat inherent a aquest", ha afirmat en una declaració pública Kaessmann, de 51 anys.

El consell evangèlic la recolza

El consell evangèlic ha expressat el seu suport a la seva presidenta, un comunicat en què es feia valer que li donaria suport, fora quin fora la seva decisió.

"El consell deixa, en plena confiança, a la seva presidenta la decisió sobre el camí que haurem de prendre junts", assenyala un comunicat del màxim òrgan de representació dels interessos dels 25 milions de fidels de l'Església Luterana i Protestant a Alemanya.

La màxima representant de l'església evangèlica va reconèixer ja el dimarts, en declaracions a la premsa, el seu error i penediment per haver conduït sota els efectes de l'alcohol, mentre la seva oficina anuncià que suspenia tots els actes de la seva agenda fins que s'aclareixi el seu futur.

La seva elecció com a cap de la església protestant d'alemanya, l'octubre de 2009, va suscitar polèmica per ser la primera dona en ocupar aquest càrrec i, a més, divorciada.


Dimite la jefa de la Iglesia protestante alemana, arrestada por conducir ebria

La presidenta del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD) y obispo de Hannover, Margot Kaessmann, presentará este miércoles la dimisión de todos sus cargos eclesiásticos tras haber sido interceptada por la Policía el pasado fin de semana cuando conducía borracha.

Según la edición digital del popular diario Bild, Kaessmann asume con ello las consecuencias del caso, después de que el pasado sábado la Policía detuviera su automóvil tras saltarse un semáforo rojo por las calles de Hannover y se le determinara unos niveles de 1,54 miligramos de alcohol, triplicando los límites autorizados en Alemania.

"Cometí un grave error, que lamento, y dañé con ello mi cargo y la autoridad inherente a éste", ha afirmado en una declaración pública Kaessmann, de 51 años.

El Consejo Evangélico la apoya

El Consejo Evangélico ha expresado su apoyo a su presidenta, en un comunicado en que se hacía hincapié en que se la respaldaría, fuera cual fuera su decisión.

"El consejo deja en plena confianza a su presidenta la decisión sobre el camino que deberemos tomar juntos", señala un comunicado del máximo órgano de representación de los intereses de los 25 millones de fieles de la iglesia protestante y luterana en Alemania.

La máxima representante de la Iglesia Evangélica reconoció ya el martes en declaraciones a la prensa su error y arrepentimiento por haber conducido bajo los efectos del alcohol, mientras su oficina anunció que suspendía todos los actos de su agenda hasta que se aclare su futuro.

Su elección, en octubre de 2009, como jefa de la Iglesia protestante alemana suscitó polémica por ser la primera mujer en ocupar ese cargo y, además, divorciada.Récord de neu a Moscou des de 1966

Els últims dies a Moscou han caigut fortes nevades, mai vistes en molts anys, i així, el matí de dilluns, la capa de neu va arribar als 63 centímetres, batent el rècord de 62 centímetres registrat el 1966. Almenys 17.000 de màquines llevaneus i més de 8.000 camions van netejar els carrers de la capital russa els últims dies.
Els serveis urbanístics de Moscou van treure diàriament gairebé 400.000 metres cúbics de neu. Les autoritats de Moscou van qualificar "d'una veritable gesta" el treball dels serveis urbanístics.
Aquests dies molts moscovites no es van atrevir a posar-se al volant i van optar pel transport públic. Molts automobilistes han passat hores en embussos provocats per les nevades.No obstant això, les fortes nevades van ser una veritable festa per als moscovites que aquest cap de setmana juntament amb els seus nens van gaudir de passejades en trineu i en esquí en nombrosos parcs de la ciutat.


En los últimos días en Moscú cayeron fuertes nevadas, nunca vistas en muchos años, y así, la mañana del lunes, la capa de nieve alcanzó 63 centímetros, batiendo el récord de 62 centímetros registrado en 1966.
Al menos 17.000 de máquinas quitanieves y más de 8.000 camiones limpiaron las calles de la capital rusa los últimos días.
Los servicios urbanísticos de Moscú quitaron diariamente casi 400.000 metros cúbicos de nieve. Las autoridades de Moscú calificaron de “una verdadera hazaña” el trabajo de los servicios urbanísticos.
Estos días muchos moscovitas no se atrevieron a ponerse al volante y optaron por el transporte público. Muchos automovilistas pasaron horas en atascos provocados por las nevadas.
Sin embargo, las fuertes nevadas fueron una verdadera fiesta para los moscovitas que este fin de semana junto con sus niños disfrutaron de paseos en trineo y en esquí en numerosos parques de la ciudad.Bulgària: Fre social als transgènics

La protesta intensa de la societat civil frena la determinació del govern de Bulgària de permetre el cultiu d'organismes modificats genèticament (OMG) en aquest país. El Parlament búlgar votà en primera instància, el gener d'aquest any, una llei que permetia l'ús dels OMG. Mentre s'espera la aprovació definitiva de la norma, l'intensa pressió de la societat civil ha obligat al Comitè Ambiental del Parlament a acceptar una moratòria de cinc anys sobre el cultiu d'assaigs transg��nics i prohibir-los en camps i plantacions amb ruscos orgànics. Però ara les pressions ambientals demanen rebutjar del tot la nova norma en lloc d'aprovar una moratòria de cinc anys.

Bulgària té, des de 2005, una llei per regular els organismes modificats genèticament, però les autoritats locals la van considerar massa restrictiva i contradictòria amb la legislació de la Unió Europea (UE) com per permetre la competència en el mercat del bloc dels 27 països.

La norma assenyala que "l'alliberament deliberat a l'ambient i la col.locació en el mercat" de cultius transgènics de tabac, vinya, cotó, rosa de Jericó i blat i totes les verdures i hortalisses queda prohibida. El mateix s'aplica per els OMG que no van ser aprovats pels països membres de la UE, la utilització dels quals queda restringida.

El Parlament, al gener, declarà estar a favor de reformar la llei 2005 per augmentar la quantitat de tipus de OGM per als assajos que s'habiliten i disminuir la distància permesa entre zones de prova i els llocs protegits o les granges orgàniques.

Però, segons el viceministre d'Agricultura i Alimentació, Preslav Borisov, prohibir els OMG a Bulgària perjudicaria la competitivitat del país, perquè hi ha estats europeus que estan fent avenços considerables en la producció de transgènics: "Jo tampoc vull que els meus fills mengin els OMG, però no crec que sigui una raó per detenir-los", va declarar a l'agència de notícies búlgara BTA.

Ambientalistes Búlgars temen que les reformes no més facin que permetre una contaminació més gran amb transgènics dels aliments per animals i els comestibles per humans, especialment perquè a Bulgària no hi ha una bona legislació sobre l'etiquetatge dels productes. Un 7% dels aliments búlgars estaven contaminats amb més de 0,9% de OGM sense la identificació adequada, segons proves realitzades per l'Agència de Seguretat Alimentària de Bulgària, des de 2004 fins el 2009.


Bulgària: Freno social a los transgénicos
La intensa protesta de la sociedad civil contiene la determinación del gobierno de Bulgaria de permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en ese país.

El parlamento búlgaro votó en primera instancia en enero de este año una ley que permite el empleo de OGM. Mientras la norma aguarda la aprobación definitiva, la intensa presión de la sociedad civil ha obligado al Comité Ambiental del Parlamento a aceptar una moratoria de cinco años sobre el cultivo de transgénicos y a prohibir ensayos en campos con colmenas y plantaciones orgánicas. Pero ahora los ambientalistas presionan para desechar del todo la nueva norma en vez de aprobar una moratoria de cinco años.

Bulgaria tiene desde 2005 una ley para regular los OGM, pero las autoridades locales la consideraron demasiado restrictiva y contradictoria con la legislación de la Unión Europea (UE) como para permitir la competencia en el mercado del bloque de 27 países. La norma señala que la "liberación deliberada al ambiente y la colocación en el mercado" de cultivos transgénicos de tabaco, vid, algodón, rosa de Jericó, trigo y todas las verduras y hortalizas queda prohibida. Lo mismo se aplica para los OGM que no fueron aprobados por los países miembros de la UE, que se restringe su utilización.

El parlamento declaró en enero estar a favor de reformar la ley de 2005 para aumentar la cantidad de tipos de OGM para los que se habilitan ensayos y disminuir la distancia permitida entre zonas de prueba y los sitios protegidos o las granjas orgánicas. Pero, según el viceministro de Agricultura y Alimentación, Preslava Borissov, prohibir los OGM en Bulgaria perjudicaría la competitividad del país, pues hay estados europeos que están realizando avances considerables en la producción de transgénicos: "Yo tampoco quiero que mis hijos coman OGM, pero no creo que sea una razón para detenerlos", declaró a la agencia de noticias búlgara BTA.

Ambientalistas búlgaros temen que las reformas no hagan más que permitir la mayor contaminación con transgénicos del alimento para animales y de los comestibles para humanos, en especial porque en Bulgaria no es buena la legislación sobre el etiquetado de los productos.

Un 7% de los alimentos búlgaros estaban contaminados con más de 0,9% de OGM sin la adecuada identificación, según pruebas realizadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria de Bulgaria entre 2004 y 2009.15 nous sospitosos de l'assassinat del líder de Hamàs Mahmud al-Mabhuh

La Policia de Dubai ha fet pública la identitat d'altres quinze nous sospitosos de l'assassinat del líder de Hamàs Mahmud al-Mabhuh, en un hotel de luxe de l'emirat el 20 de gener, amb el que eleva a 26 els membres del comando que va planejar i executar la seva mort. Sis dels nous sospitosos tenen passaports britànics, tres irlandesos, tres francesos i tres australians. La majoria d'ells han fet servir targetes de crèdit emeses per un banc nord-americà, segons la policia. Aquestes quinze persones -de les quals cinc són dones- van arribar a Dubai des de sis ciutats europees i de Hong Kong.
En un primer moment, la Policia de Dubai havia indicat que onze persones amb passaports europeus -que després es van demostrar falsos o suplantats- eren els responsables del crim. Interpol ja ha dictat ordres de recerca i captura contra ells.

"Els països amics que ens han estat ajudant en aquesta investigació han indicat a la Policia de Dubai que aquests passaports van ser emesos d'una manera il.legal i fraudulenta", ha afegit la Policia en un comunicat.

Hi pot haver més implicats

Dubai ja ha fet públiques les fotografies dels passaports i seqüències de circuit tancat dels nous sospitosos, dos dels quals han abandonat Dubai en vaixell cap a l'Iran.

Els noms que figuren en els passaports identificats són Daniel Marc Schnur, Gabriella Barney, Roy Allan Cannon, Stephen Keith Drake, Mark Sklur i Philip Carr, de Regne Unit; Ivy Brinton, Anna Shuana Clasby i Chester Halvey, amb passaports irlandesos; David Bernard LaPierre, Melenie Heard i Eric Rassineux, amb documents francesos, i Bruce Joshua Daniel, Nicole Sandra McCabe i Adam Korman, procedents d'Austràlia.

La difusió d'aquestes identitats és important ja que en l'anterior ocasió es va comprovar que responien a persones reals el número de passaport i fotografia havia estat robat. En la seva majoria, els noms responien a persones amb doble nacionalitat que vivien a Israel.

En aquest sentit, Irlanda i Regne Unit ja han reconegut que aquests passaports van poder ser utilitzats per l'esquadró de la mort de Dubai i que està intentant posar-se en contacte amb les persones reals que responen a aquest nom per donar-li assistència consular.

Des de tots els llocs del món

El comunicat publica fotografies dels presumptes assassins, que van viatjar per separat a Dubai procedents de Zuric, Roma, Milà, París, Frankfurt, Düsseldorf i Hong Kong, i els noms dels bancs que van utilitzar per treure diners amb targetes de crèdit durant la seva estada a l'emirat.

El text afegeix que catorze sospitosos van utilitzar la mateixa targeta de crèdit, del Banc Metabank, amb seu als EUA, mentre que altres van efectuar pagaments amb diners en efectiu per fer reserves d'hotels i comprar bitllets d'avió. Segons la Policia, els acusats es van dividir en diversos grups, ja que mentre alguns es van encarregar de matar l'Mabhuh, altres van vigilar l'aeroport i l'hotel on es va cometre el crim.

Els suposats assassins van trigar vint minuts a matar a Mabhuh, segons un comunicat, que també afegeix que, després de perpetrar el crim, la banda es va traslladar a diversos destins.

Diversos sospitosos van volar a Hong Kong i des d'allà es van dispersar en vols amb destí a Zuric, Bangkok, Roma i Frankfurt, mentre que un altre grup es va dirigir a Johannesburg i d'aquí a Amsterdam, i la resta va viatjar directament a Milà, Zurich, Roma, Frankfurt, París i Düsseldorf. Un últim grup va viatjar per mar de Dubai a l'Iran, va indicar el text. A més, la Policia creu que encara més persones podrien estar implicades en els fets.

La Policia de Dubai ha apuntat directament al Mossad, el servei secret israelià, com a responsable de la mort de l'Mabhuh, tot i que els responsables israelians han subratllat que no hi ha proves de la seva implicació.


La Policia de Dubai ha hecha pública la identidad de otros quince nuevos sospechosos del asesinato del líder de Hamás Mahmud al-Mabhuh, en un hotel de lujo del emirato el pasado 20 de enero, con lo que eleva a 26 los miembros del comando que planeó y ejecutó su muerte.

Seis de los nuevos sospechosos tienen pasaportes británicos, tres irlandeses, tres franceses y tres australianos. La mayoría de ellos han usado tarjetas de crédito emitidas por un banco estadounidense, según la policía.

Estas quince personas -de las que cinco son mujeres- llegaron a Dubai de seis ciudades europeas y de Hong Kong.

En un primer momento, la Policía de Dubai había indicado que once personas con pasaportes europeos -que luego se demostraron falsos o suplantados- eran los responsables del crimen. Interpol ya ha dcitado órdenes de busca y captura contra ellos

"Los países amigos que nos han estado ayudando en esta investigación han indicado a la Policía de Dubai que esos pasaportes fueron emitidos de una forma ilegal y fraudulenta", ha añadido la Policía en un comunicado.
Puede haber más implicados

Dubai ya ha hecho públicas las fotos de los pasaportes y secuencias de circuito cerrado de los nuevos sospechosos, dos de los cuales ha abandonado Dubai en barco rumbo a Irán.

Los nombres que figuran en los pasaportes identificados son Daniel Marc Schnur, Gabriella Barney, Roy Allan Cannon, Stephen Keith Drake, Mark Sklur y Philip Carr, de Reino Unido; Ivy Brinton, Anna Shuana Clasby y Chester Halvey, con pasaportes irlandeses; David Bernard LaPierre, Melenie Heard y Eric Rassineux, con documentos franceses, y Bruce Joshua Daniel, Nicole Sandra Mccabe y Adam Korman, procedentes de Australia.

La difusión de estas identidades es importante ya que en la anterior ocasión se comprobó que respondían a personas reales cuyo número de pasaporte y fotografía había sido robado.

En su mayoría, los nombres respondían a personas con doble nacionalidad que vivían en Israel.

En este sentido, Irlanda y Reino Unido ya han reconocido que esos pasaportes pudieron ser utilizados por el escuadrón de la muerte de Dubai y que está tratando ponerse en contacto con las personas reales que responden a ese nombre para darle asistencia consular.
Desde todos los lugares del mundo

El comunicado publica fotografías de los presuntos asesinos, que viajaron por separado a Dubái procedentes de Zúrich, Roma, Milán, París, Fráncfort, Düsseldorf y Hong Kong, y los nombres de los bancos que emplearon para sacar dinero con tarjetas de crédito durante su estancia en el emirato.

El texto añade que catorce sospechosos emplearon la misma tarjeta de crédito, del Banco Metabank, con sede en EEUU, mientras que otros efectuaron pagos con dinero en efectivo para hacer reservas de hoteles y comprar billetes de avión.

Según la Policía, los acusados se dividieron en varios grupos, ya que mientras algunos se encargaron de matar a Al Mabhuh, otros vigilaron el aeropuerto y el hotel donde se cometió el crimen.

Los supuestos asesinos tardaron veinte minutos en matar a Al Mabhuh, según un comunicado, que también agrega que tras perpetrar el crimen la banda se trasladó a diversos destinos.

Varios sospechosos volaron a Hong Kong y desde allí se dispersaron en vuelos con destino a Zúrich, Bangkok, Roma y Fráncfort, mientras que otro grupo se dirigió a Johannesburgo y de ahí a Amsterdam, y el resto viajó directamente a Milán, Zúrich, Roma, Fráncfort, París y Düsseldorf.

Un último grupo viajó por mar de Dubái a Irán, indicó el texto.

Además, la Policía cree que aún más personas podrían estar implicadas en los hechos.

La Policía de Dubai ha apuntado directamente al Mosad, el servicios secreto israelí, como responsable de la muerta de al Mabhuh, pese a que los responsables israelíes han subrayado que no hay pruebas de su implicación.El malson d'una criada nepalesa a l'Aràbia Saudita

Als 45 anys d'edat, el somni d'Ajabun Nesher Dewan, d'un treball gratificant a l'Aràbia Saudita, i un brillant futur per l'educació dels seus fills, es va convertir en un malson quan la seva mestressa la va llançar de la segona planta de l'edifici. Ajabun ha patit lesions a la columna i resta paraplègica. Dewan, mare de nou fills -quatre fills i cinc filles amb edats compreses entre 2 i 15- romania a Mumbai, Índia, abans que fos portada a l'Aràbia Saudita, el 7 de novembre de 2009. El seu agent, Nabi Dewan, procedent del mateix poble, li havia promès un salari atractiu. Ara ha quedat paraplègica.

"Nabi portà a Ajabun a Mumbai i Mohammad Arrif la va acompanyar a l'Aràbia Saudita i li va prometre que anava a ser contractada com a cuidadora d'una dona gran allà. No obstant això, ella va tornar a casa amb ferides mortals", va dir Abdullah Dewan, marit de la víctima.

Segons l'informe mèdic, Ajabun va ser portada al King Fahad Hospital a la ciutat de Saudí de Hofuf, on se li va diagnosticar "politraumatisme". Els metges li han diagnosticat "paraplegia", "fractura de Brust" i "fractura bilateral del calcanenus". Ajabun també pateix traumes mentals després de l'incident: S'espanta si algú se li acosta. Ella només diu: "He comès un error, si us plau, perdona'm" i trenca a plorar. No pot estar de peu i només és apta per viatjar en avió. És sabut que l'ambaixada del Nepal a l'Aràbia Saudita és conscient de la seva situació.

Abdullah va exigir a les autoritats competents per portar els agents, Nabi i Arrif, a la justícia. Ella va ser traslladada ahir al Nepal.


Dreams turn nightmare for Nepali woman in S Arabia
Forty-five-year-old Ajabun Nesha Dewan’s dream of a rewarding job in Saudi Arabia and a brighter prospect of her kids’ education turned into a nightmare when her landlady threw her out of the 2nd floor of the building. Ajabun has sustained spinal injuries.

Dewan, mother of nine children —fours sons and five daughters aged between 2 and 15— stayed in India’s Mumbai before she was flown to Saudi Arabia on November 7, 2009. Her agent, Nabi Dewan, hailing from the same village, had promised her a handsome salary.

“Nabi took Ajabun to Mumbai and Mohammad Arrif escorted her to Saudi Arabia promising her that she would be hired as a caretaker of an elderly woman there. But, she came back home with life-threatening wounds,” Abdullah Dewan — the victim’s husband— told mediapersons at Maiti Nepal today.

As per a medical report, Ajabun was referred to King Fahad Hospital in Soudi city of Hofuf. She was diagnosed with “polytrauma”. Physicians have diagnosed her with “paraplegic”, “brust fracture” and “bilateral fracture calcanenus.” Ajabun is also suffering from mental trauma following the incident. She gets scared if someone approached her. She only says, “I made a mistake, please forgive me” and burst into tears. She can not stand upright and is fit for travel only by plane. It is learnt that the Nepali Embassy in Saudi Arabia is unaware of her situation.

Abdullah demanded the authorities concerned to bring the agents, Nabi and Arrif, to justice. She was flown to Nepal yesterday.Turquia: Comença el procés contra els 49 militars

A la ciutat turca d'Istanbul va començar ahir el procés judicial sobre els 49 oficials, detinguts sota l'acusació de planejar un cop d'Estat. Els caps de les Forces Armades turques, que es van reunir de forma extraordinària, van qualificar la situació al país com "greu": "Després de valorar la greu situació creada per la investigació de la Fiscalia General d'Istanbul, tots els generals i almiralls en actiu de les Forces Armades turques s'han reunit avui al quarter general de l'Estat Major", va comunicar el lloc web de la pròpia institució.
Els revoltats tenien previst atemptar contra dos mesquites a Istanbul, enderrocar un avió militar turc al mar Egeu per forçar un enfrontament amb Grècia i empresonar a aquells intel.lectuals crítics amb l'Exèrcit.

Els 40 oficials actius i retirats van ser arrestats dilluns en el desenvolupament de la investigació del pla 'Balyoz' (Maç), elaborat el 2003. Des de la creació del modern Estat turc el 1923 els garants de la seva laïcitat han estat els militars, mentre que el Govern actual de Recep Tayyip Erdogan, consta en la seva majoria dels membres del partit islàmic Justícia i Desenvolupament (AKP).

La Unió Europea va expressar la seva gran preocupació pel que passa a Turquia per la qual cosa Brussel.les va demanar a Ankara que la investigació sigui exemplar. Mentre que els Estats Units també van manifestar la seva atenció i van demanar que el procés sigui transparent.

En total van ser arrestats 17 generals retirats, 4 almiralls en actiu i 28 oficials de menor rang. Els militars turcs són coneguts pel seu historial colpista, havent protagonitzat quatre pronunciaments a Turquia des de 1960.


En la ciudad turca de Estambul comenzó el proceso judicial sobre los 49 oficiales, detenidos bajo la acusación de planear un golpe de Estado. Los jefes de las Fuerzas Armadas turcas, que se reunieron de forma extraordinaria, calificaron la situación en el país como “grave”.

“Tras valorar la grave situación creada por la investigación de la Fiscalía General de Estambul, todos los generales y almirantes en activo en las Fuerzas Armadas turcas se han reunido hoy en el cuartel general del Estado Mayor”, comunicó el sitio web de la propia institución.

Los 40 oficiales activos y retirados fueron arrestados el lunes en el desarrollo de la investigación del plan del levantamiento 'Balyoz' (Mazo), elaborado en 2003. Desde la creación del moderno Estado turco en 1923 los garantes de su laicidad han sido los militares, mientras que el Gobierno actual de Recep Tayyip Erdogan, consta en su mayoría de los miembros del partido islámico Justicia y Desarrollo (AKP).

Los sublevados tenían previsto atentar contra dos mezquitas en Estambul, derribar un avión militar turco en el mar Egeo para forzar un enfrentamiento con Grecia y encarcelar a aquellos intelectuales críticos con el Ejército.

La Unión Europea expresó su gran preocupación por lo que sucede en Turquía por lo que Bruselas pidió a Ankara que la investigación sea ejemplar. Mientras que Estados Unidos también manifestó su atención y llamaron a que el proceso sea transparente.

En total fueron arrestados 17 generales retirados, 4 almirantes en activo y 28 oficiales de menor rango. Los militares turcos son conocidos por su historial golpista habiendo protagonizado cuatro pronunciamientos en Turquía desde 1960.Els més rics de Rússia


La revista Finans ha elaborat la llista dels multimillionaris russos.La revista Finans elaboró la lista de los multimillonarios rusos.Rússia complirà el contracte amb l'Iran de compravenda dels antimíssils S-300

El ministre d'Afers Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha afirmat avui que Rússia complirà el contracte amb l'Iran de compravenda dels sistemes antimíssils aeris S-300, però anteriorment s'ha d'arreglar una sèrie d'assumptes. "Rússia, ni per la seva legislació, ni pels seus compromisos internacionals mai no ha fet accions que poguessin portar la desestabilització de la regió", va afirmar Lavrov a la conferència de premsa. Resolució de conflictes armats, l'arranjament a l'Orient Mitjà i el programa nuclear iranià, han estat alguns dels temes que han discutit a Moscou el canceller rus i la seva homòloga de la Unió Europea.

Anteriorment l'ambaixador de l'Iran, Seyyed Ali Reza Sajjadi, va declarar que els retards en el subministrament dels míssils S-300 influeixen negativament a la cooperació bilateral en l'esfera tecnològica-militar, per la qual cosa el diplomàtic espera que aquest problema "sigui resolt el més aviat possible".

En l'entrevista el vicecanceller rus, Serguei Riabkov, va dir: "El contracte de compravenda d'aquests sistemes a l'Iran està tancat i ho anem a complir". El vicecanceller rus va qualificar de "polititzades" les preguntes que sorgeixen al voltant de la cooperació tecnològica-militar de Moscou amb Teheran, opinant que no és correcte vincular aquest tema amb les discussions sobre el programa nuclear iranià. Pel que fa a aquest últim, "no hi ha res més conseqüent que la nostra postura cap a l'Iran, que sempre ha afavorit la resolució dels problemes a través del diàleg, i si és possible, d'interacció amb la part islàmica".

Riabkov va afirmar que Rússia s'oposa a les "sancions paralitzants" respecte a l'Iran, que anteriorment va proposar el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, després d'anunciar Iran la seva decisió d'enriquir urani al 20% per al seu reactor científic de Teheran. Només sancions que fomentin el règim de no proliferació nuclear, poden ser considerades com la posició de Rússia.

Pel que fa a les negociacions al voltant del pla ofert al Govern de Mahmoud Ahmadinejad per l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA o AIEA per les seves sigles en anglès), Riabkov va comentar que es necessita "flexibilitat" per ambdues parts. El pla d'enriquiment d'urani iranià a l'exterior preveu que 1,2 tones d'aquest element de baix enriquiment, produït a la planta iraniana de Natanz, es enriquirien a Rússia, i després França elaboraria les barres de combustible nuclear per al país asiàtic. El vicecanceller va explicar que ara està en qüestió on fer el canvi d'aquest material radioactiu.

Posteriorment Mahmoud Reza Sajjadi, va dir en l'entrevista al canal Rossiya 24, que Teheran va tenir recel que l'urani enriquit mai se li tornés. Va afegir que aquest podria prendre la decisió d'aturar-se en les seves pretensions si el canvi passa al seu territori. En canvi, Serguei Riabkov va opinar que aquesta operació podria servir per fomentar la confiança i millorar significativament l'entorn del programa nuclear. "Rússia, com una de les parts que van fer aquesta proposta, creu que el bescanvi fora del territori de l'Iran podria ser acceptable per aquests", va subratllar, explicant que es tracta que l'urani es guardés amb les garanties de l'AIEA, el que exclouria qualsevol politització de l'assumpte.

Mentrestant, el Govern dels Estats Units va advertir que considera "inacceptable" la resposta de l'Iran a l'Organisme, en la qual proposa adquirir al mercat internacional el combustible que necessita per alimentar el seu reactor científic. Washington assegura que si Teheran segueix donant passos en contra de l'exigència dels països membres i tractant d'eludir les seves responsabilitats, això "comportarà conseqüències".


El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que Rusia cumplirá el contrato con Irán de compraventa de los sistemas antimisiles aéreos S-300, pero anteriormente se debe arreglar una serie de asuntos. “Rusia, ni por su legislación, ni por sus compromisos internacionales nunca ha hecho acciones que pudieran traer la desestabilización de la región”, afirmó Lavrov en la conferencia de prensa. Resolución de conflictos armados, el arreglo en Oriente Medio y el programa nuclear iraní, han sido algunos de los temas que han discutido en Moscú el canciller ruso y su homóloga de la Unión Europea.

Anteriormente el Embajador de Irán Seyyed Mahmoud Reza Sajjadi declaró que los retrasos en el suministro de los misiles S-300 influyen negativamente a la cooperación bilateral en la esfera tecnológica-militar, por lo que el diplomático espera que este problema "sea resuelto cuanto antes”.

En la entrevista a la agencia noticiera Interfax el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, dijo “el contrato de compraventa de estos sistemas a Irán está cerrado y lo vamos a cumplir”. El vicecanciller ruso calificó de “politizadas” las preguntas que surgen en torno a la cooperación tecnológica-militar de Moscú con Teherán, opinando que no es correcto vincular este tema con las discusiones sobre el programa nuclear iraní. En cuanto a este último, “no hay nada más consecuente que nuestra postura hacia Irán”, que siempre ha favorecido la resolución de los problemas a través del diálogo, y si es posible, de interacción con la parte islamíca.

Riabkov afirmó que Rusia se opone a las "sanciones paralizantes" con respecto a Irán, que anteriormente propuso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras anunciar la República su decisión de enriquecer uranio al 20% para su reactor científico de Teherán. Sólo sanciones que fomenten el régimen de no proliferación nuclear, pueden ser consideradas como la posición de Rusia.

En cuanto al las negociaciones en torno del plan ofrecido al Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA o AIEA por sus siglas en inglés), Riabkov comentó que se necesita “flexibilidad” por ambas partes. El plan de enriquecimiento de uranio iraní en el exterior prevé que 1,2 toneladas de este elemento de bajo enriquecimiento, producido en la planta iraní de Natanz se enriquecerían en Rusia, y luego Francia elaboraría las barras de combustible nuclear para el país asiático. El vicecanciller explicó que ahora está en cuestión dónde efectuar el canje de dicho material radioactivo.

Posteriormente Mahmoud Reza Sajjadi, dijo en la entrevista al canal Rossiya 24, que Teherán tuvo recelo de que el uranio enriquecido nunca se le devolviera. Agregó que éste podría tomar la decisión de parar en sus pretensiones si el canje ocurre en su territorio. En cambio, Serguéi Riabkov opinó que ésta operación podría servir para fomentar la confianza y mejorar significativamente el entorno del programa nuclear. “Rusia, como una de las partes que hicieron esta propuesta, cree que el canje fuera del terririo de Irán podría ser aceptable por estos”, subrayó, explicando que se trata de que el uranio se guardara con las garantías de la AIEA, lo que excluiría cualquier politización del asunto.

Mientras, el Gobierno de Estados Unidos advirtió que consideró “inaceptable” la respuesta de Irán al Organismo, en la que propone adquirir en el mercado internacional el combustible que necesita para alimentar su reactor científico. Washington asegura que si Teherán sigue dando pasos en contra de la exigencia de los países miembros y tratando de eludir sus responsabilidades, eso “conllevará consequencias”.George Soros i les solucions dels depredadors

2.009 va revelar defectes en l'estructura econòmica de la Unió Europea i els països van haver de salvar els seus sistemes bancaris independentment, segons el financer George Soros citat pel diari The Financial Times. "La depressió creditícia a Grècia ve a ser la culminació de la situació. Si els membres de la Unió Europea no fan res, l'euro patirà un fracàs". L'inversor ofereix la seva solució per resoldre els actuals problemes financers, posant l'èmfasi en una conjunta emissió de eurobons per al refinançament del 75% del dèficit grec, si el país arriba als resultats projectats.
"La solució més eficaç consistiria en una emissió de eurobons garantits de manera conjunta i particular per refinançar per exemple el 75% del deute grec en fase de venciment, a condició que Grècia compleixi els seus objectius, i deixant que el 25% restant ho financi Grècia com pugui", indica Soros.

"D'aquesta manera es disminuiria sensiblement el cost del finançament i seria l'equivalent del desemborsament en trams dels préstecs condicionals del Fons Monetari Internacional", explica el president del Soros Fund Management.

Assenyala però, que això és impossible en aquest moment, tenint en compte que Alemanya s'oposa fermament a finançar els excessos en què han incorregut altres socis malgastadors, el que farà necessari arranjaments "provisionals" en el cas grec: "Un acord provisional seria suficient per Grècia, però queden Espanya, Itàlia, Portugal i Irlanda. Junts constitueixen una part massa gran de la zona euro per poder rebre ajuda d'aquest tipus. La supervivència de Grècia encara deixaria en qüestió el futur de l'euro", apunta el financer.

La supervivència d'aquest Estat mediterrani no resoldria el problema que presenta el futur de l'euro, i si s'aconsegueix resoldre l'actual crisi, què hi ha de la següent?, Es pregunta Soros. És clar, diu, el que es necessita: "Un procés de supervisió més actiu, així com mecanismes institucionals d'ajuda condicional".

"Un mercat de eurobons ben organitzat seria desitjable, la qüestió és si es pot generar la voluntat política per adoptar aquestes mesures", conclou Soros.

Els operadors de derivats pronostiquen que la caiguda de l'euro, al seu menor nivell en nou mesos, ocorreguda recentment, continuarà encara que els líders de la UE rescatin al govern hel.lè. Les taxes d'interès a curt termini per demanar prestat en euros estan en un nivell mínim des de setembre en comparació amb els préstecs en dòlars.

"Els inversors ja han començat a pensar en la pròxima fase probable de l'actual crisi, i sembla que estan trobant noves raons per vendre euros", va sostenir David Woo, director mundial d'estratègia de canvi per Barclays Plc, a Londres, afegint que "és probable que un enduriment fiscal audaç per part de Grècia, Espanya i Portugal faci que les seves economies tornin a caure en recessió. Si tota la resta es manté igual, la política monetària serà relaxada".

El canvi subratlla un viratge en les dues monedes més negociades. Des del 25 de novembre la divisa nord-americana ha pujat un 8,3% i ha tingut un millor acompliment que totes almenys quatre monedes, mentre que l'euro va perdre terreny enfront d'elles.


2009 reveló defectos en la estructura económica de la Unión Europea y los países tuvieron que salvar sus sistemas bancarios independientemente, según el financiero George Soros citado por el diario The Financial Times.

La depresión crediticia en Grecia viene a ser la culminación de la situación. Si los miembros de la Unión Europea no toman medidas, el euro sufrirá un fracaso.

El inversor ofrece su mecanismo para resolver los actuales problemas financieros poniendo énfasis en una conjunta emisión de eurobonos para la refinanciación del 75% del déficit griego, si el país alcanza los resultados proyectados.

"La solución más eficaz consistiría en una emisión de eurobonos garantizados de modo conjunto y particular para refinanciar por ejemplo el 75% de la deuda griega en fase de vencimiento a condición de que Grecia cumpla sus objetivos, y dejando que el 25% restante lo financie Grecia como pueda", indica Soros.

"De esa forma se disminuiría sensiblemente el costo de la financiación y sería el equivalente del desembolso en tramos de los préstamos condicionales del Fondo Monetario Internacional", explica el presidente del Soros Fund Management.

Señala sin embargo, que eso es imposible en este momento tomando en consideración que Alemania se opone firmemente a financiar los excesos en los que han incurrido otros socios derrochadores, lo que hará necesario arreglos "provisionales" en el caso griego.

"Un acuerdo provisional sería suficiente para Grecia, pero quedan España, Italia, Portugal e Irlanda. Juntos constituyen una parte demasiado grande la zona euro para poder recibir ayuda de este tipo. La supervivencia de Grecia todavía dejaría en cuestión el futuro del euro", apunta el financiero.

La supervivencia de este Estado mediterráneo no resolvería el problema que presenta el futuro del euro, y si se logra resolver la actual crisis, ¿qué hay de la siguiente?, se pregunta Soros. Está claro, dice, lo que se necesita: "un proceso de supervisión mas activo" así como mecanismos institucionales de ayuda condicional".

"Un mercado de eurobonos bien organizado sería deseable, la cuestión es si puede generarse la voluntad política para adoptar esas medidas", concluye Soros.

Los operadores de derivados pronostican que la caída del euro a su menor nivel en nueve meses, ocurrida recientemente, continuará aunque los líderes de la UE rescaten al Gobierno heleno

Las tasa de interés a corto plazo para pedir prestado en euros están en un nivel mínimo desde setiembre en comparación con los préstamos en dólares.

"Los inversores ya han empezado a pensar en la próxima fase probable de la actual crisis, y parece ser que están encontrando nuevas razones para vender euros", sostuvo David Woo, director mundial de estrategia cambiaría para Barclays Plc, en Londres agregando que "es probable que un endurecimiento fiscal audaz por parte de Grecia, España y Portugal haga que sus economías vuelvan a caer en recesión. Si todo lo demás se mantiene igual, la política monetaria será relajada".

El cambio subraya un viraje en las dos monedas más negociadas. Desde el 25 de noviembre la divisa estadounidense ha subido un 8,3% y ha tenido un mejor desempeño que todas menos cuatro monedas, mientras que el euro perdió terreno frente a ellas.