dijous, 21 de juliol de 2011

Descobreixen una partícula (barió) formada per tres quarks

Físics nord-americans de l'equip CDF, que treballa amb l'accelerador de partícules Tevatron, van descobrir una nova partícula subatòmica, Xi-sub-b neutral, que defineixen com parent pesada del neutró, va informar el Laboratori Fermi. La nova partícula està formada per tres quarks: un quark a baix (down) i un quark estrany amb una càrrega negativa que en cada cas equival a un terç de la càrrega d'un electró, més un quark amunt (up) amb una càrrega positiva igual a dos terços de la càrrega de un electró, de manera que la partícula en el seu conjunt és neutral, però és sis vegades més pesada que un neutró causa de la presència del quark avall (down). Imatge: Barions, formats per tres quarks.

El barió Xi-sub-b neutral va volar tot just un mil.límetre en l'accelerador, després d'això va començar el procés de la seva desintegració en altres partícules, més lleugeres, però l'equip CDF va registrar 25 esdeveniments que testimonien el seu naixement. El barió és una partícula subatòmica formada per tres quarks.

El descobriment, realitzat en Batavia, Illinois, ajudarà als científics a entendre millor la interacció dels quarks i la formació de la matèria.

Els Barions


Els barions són una partícula subatòmica formada per 3 quarks aquests són: neutró, protó i hiperrion. Els barions són fermions afectats per la interacció nuclear forta, de manera que estan sotmesos al principi d'exclusió de Pauli i poden ser descrits mitjançant l'estadística de Fermi-Dirac. Els barions igual que els fondes formen part de la família de les partícules hadrons.

Tipus


Al costat del protó i al neutró, dins de la família dels barions es troben també les partícules delta (Δ), lambda (Λ), sigma (Σ), xi (Ξ) i omega (Ω).

Els barions delta (Δ++, Δ+, Δ0, Δ-) estan compostos per quarks amunt i avall, de tal manera que l'spin total és 3/2. Es desintegren en un pió i en un protó o un neutró.

Els barions lambda (Λ0) estan compostos per un quark a dalt, un baix i un quark estrany, amb els quarks amunt i avall en un estat de spin isotòpic 0 (sabor antisimètric). L'observació del lambda neutre va suposar la primera evidència del quark estrany. El barió lambda gairebé sempre es desintegra en un protó i un pió amb càrrega, o en un neutró i un pió neutre.

Els barions sigma (Σ+, Σ0, Σ-) estan compostos també per un quark estrany i la combinació d'un quark a dalt i altre a baix, però en un estat de spin isotòpic 1. El Σ0 posseeix la mateixa estructura de quarks que el Λ0 (dalt, baix i estrany), pel que la seva desintegració és molt més ràpida que el Σ+ (a dalt, a dalt, estrany) i el Σ-(a sota, a baix, estrany).

Els barions xi (Ξ0, Ξ-) estan compostos de dos quarks estranys i un quark amunt o avall. Es desintegren generalment en un pió i un barió lambda, que al seu torn es desintegra com a tal. A causa d'aquesta seqüència en cascada de desintegracions, a Ξ se l'anomena també partícula en cascada.

El barió omega negatiu (Ω-) està compost de tres quarks estranys. El seu descobriment va suposar un gran avanç en l'estudi dels processos dels quarks, ja que només des de llavors es va poder predir la seva massa i la seva desintegració.

Declaració del Partit de l'Esquerra Europea davant la crisi global

La UE serà solidària, democràtica i social, o no serà! La Unió Europea travessa avui la més greu crisi de la seva història. Crisi financera, econòmica, social, ecològica i política, aquesta crisi és global i està afectant a la gent, començant per les dones i els joves, per als qui les perspectives s’enfosqueixen.
Una nova era ha començat, en la què els capitalistes estan disposats a tot per tal de salvar els seus interessos i no pagar per la seva crisis, fins a trepitjar la democràcia i posar les persones de genolls. A Grècia, Portugal, Espanya, Irlanda, els governs, en concordança amb els mandats de la "troika" -Comissió Europea, BCE, FMI– organitzen el saqueig.

Imposen als pobles plans d’austeritat brutals i ineficaços, privatitzacions i la destrucció dels drets socials. Aquests atacs contra aquests països i les campanyes racistes contra els "ganduls del sud" són inacceptables. El PEE reitera la seva invariable solidaritat amb els pobles afectats.

Aquesta ofensiva està a punt d’estendre’s a tots els països europeus amb el Pacte euro+ i la "nova governança econòmica" encaminades a desmantellar el que queda de l' estat de benestar, dels serveis públics, i baixar salaris i drets socials. Els Estats van rebre ordres per implementar aquestes polítiques desastroses, i ser automàticament sancionat si es negaven. Aquesta harmonització forçada està matant a la pròpia idea d' una Unió basada en la solidaritat entre els països europeus. Portar a la UE cap a un punt mort i és incapaç d’oferir un futur als joves.

Davant aquesta situació, es desenvolupen fortes resistències arreu, en tot el continent. Una forta necessitat d’alternatives s’ expressa en la mobilització dels "indignats" a Espanya, Grècia i per tot Europa, que exigeixen amb raó una democràcia real i l’ús dels diners al servei de les necessitats de la gent. Les múltiples vagues generals i els grans moviments socials que han tingut lloc a Grècia, Espanya, França, Portugal, Gran Bretanya i altres països, criden, directament, a un canvi de política.

El PEE sempre ha criticat el model actual de construcció europea on les institucions i les polítiques han estat pervertides per la primacia dels interessos de les empreses, els mercats financers i els bancs pel damunt dels pobles. PEE ha lluitat sempre contra les polítiques de dúmping fiscals i socials, la desregulació dels mercats i les regles imposades pel Banc Central Europeu, a l’origen del deute sobirà.

El PEE està a favor d’una construcció europea diferent. Les crides ultra-nacionalistes condueixen a un punt mort. Igual que les repetits crides a la "unitat nacional" proposades pels líders conservadors, socialdemòcrates i liberals en diversos països, destinades a enfortir el consens en solucions neoliberals. No són la solució. És l’ hora de la solidaritat i la refundació de la UE serà de solidaritat, social i democràtica, o no serà.

El PEE té com a objectiu treballar cap a la convergència de les lluites a Europa. Crida a totes les forces que resisteixen: als sindicats, els intel·lectuals, el món de la cultura, els actors dels moviments socials, per construir arreu fronts de resistència a les polítiques d’austeritat per fer valer la primacia de les necessitats humanes abans que no pas les demandes de les finances.

El PEE té com ambició el construir una alternativa d’esquerra que doni perspectiva política a totes aquestes lluites.

El PEE proposa debatre les següents propostes:

Estem lluitant contra les mesures d’austeritat i privatitzacions que no tenen més que un sol propòsit: la creació de nous mercats i els beneficis per als capitalistes. Els partits membres de l’esquerra europea van votar en contra dels diferents programes d’austeritat nacionals dins la UE. Volem defensar, millorar i desenvolupar els serveis públics en la lluita contra les desigualtats. Ens oposem fermament el pacte euro+ i a la nova governança econòmica que cerquen institucionalitzar l’austeritat en tots els països europeus.

Demanem auditories públiques i dels ciutadans sobre els deutes públiques i la seva reestructuració a nivell europeu, a través d’una cancel·lació selectiva, així com un allargament dels terminis de reemborsament, facilitats de pagament (per als fons de pensions i els dipòsits del govern) i la emissió dels "eurobons".

Estem lluitant per polítiques econòmiques i monetàries per servir al poble. En resposta a la urgència de la situació, però també per tal d’evitar noves crisis i construir un nou model de desenvolupament a Europa, proposem canviar el paper i les funcions del BCE. En forma urgent, hauria d’absorbir una part de les deutes públiques nacionals. També ha d’usar el seu poder de creació monetària per finançar projectes que generin ocupació decent (en la indústria, la investigació, les noves formes de producció ...) i per als serveis públics nacionals i europeus.

En aquest sentit, el PEE utilitzarà el procediment d’ Iniciativa Ciutadana Europea per discutir i proposar amb la ciutadania europea, la creació d’un Fons europeu per al desenvolupament social i solidari. En contrast i oposició amb el Fons Europeu d'Estabilitat, distribuiria els finançaments per aquests projectes sobre la base de criteris socials i mediambientals. Sostingut pel BCE, una part del pressupost de la UE i la taxació sobre les transaccions i els ingressos financers, alliberaria la inversió pública dels mercats financers i desarmaria als especuladors.

El control públic i democràtic dels bancs i del sector financer és una eina per imposar el control popular de l’economia. Això inclou la possibilitat d’una nacionalització dels bancs que es lucren amb el desastre, com ara el Deutsch Bank. Els crèdits, les opcions d’inversions, les transaccions financeres no han de ser servir per a l’especulació, sinó per a projectes de creació d’ocupació, la protecció dels serveis públics i ambientalment sostenibles. Un pol públic de crèdit és un instrument clau per assolir aquests objectius.

Estem lluitant per una radical redistribució de la riquesa, un sistema fiscal just als països membres i a Europa i per mesures per evitar el dúmping. Contràriament a les polítiques neoliberals que augmenten els impostos per ingressos mitjans i baixos, volem que els rics i els ingressos de capital aportin més i que siguin gravades les transaccions financeres. Aquests principis haurien de ser harmonitzats a escala Europa per tal d’evitar la competència fiscal en contra dels pobles. Aquests nous ingressos permetrien augmentar els pressupostos de la UE i els nacionals que han d’ esdevenir eines d’emergència per reduir les desigualtats entre països i persones.

Exigim, junt amb els sindicats de classe, especialment la CES, una igualtat de drets i normes socials. Ja n’hi ha prou d’aquesta competència entre els treballadors que tira cap a baix salaris i drets ! Volem augment de salaris arreu a tota Europa, la igualtat salarial entre homes i dones, i la creació d’un salari mínim europeu elaborat per llei o pels convenis col·lectius, progressivament, tenint en compte l’evolució dels diferents països. Volem nous poders per als empleats dins les empreses que els permeti influir en la direcció i organització del seu treball, incloent un dret de veto sobre els projectes especulatius, de reestructuració de deslocalitzacions.

Volem instruments que permetin als treballadors lluitar contra la precarietat dins les seves empreses i construir la seguretat en l’ocupació i la formació com un principi fonamental del dret del treball i dels convenis col·lectius als països europeus. Una harmonització per dalt de la legislació laboral podria evitar el dúmping social. Podria fer-se començant amb una "clàusula de la europea més afavorida", com afirmen les feministes pel que concerneix als drets de les dones.

Volem una democràcia real a Europa. Estem lluitant contra les polítiques autoritàries i repressives d’alguns governs nacionals i el lideratge de la UE. La repressió i la preeminència d’ organismes no electes, com el FMI o no controlats democràticament, com el BCE ha de cessar. La Intervenció popular en totes les seves formes (debats públics, la iniciativa ciutadana europea, referèndums...) ha de ser el cor del dispositiu institucional europeu. Els poders de tots els òrgans elegits -parlaments locals, nacionals i europeus- han de ser enfortits.


Una veritable democràcia tots els nivells pot assegurar la responsabilitat financera, la transparència, permetre la creació d’ocupació, el manteniment dels drets socials, la igualtat de gènere, reduir la pobresa i la vulnerabilitat així com el compliment drets dels immigrants. La democràcia pot obrir el camí per tots els canvis socials que les societats europees necessiten avui en dia. Per això, els tractats europeus existents han de ser radicalment transformats sobre la base de les necessitats dels pobles i la democràcia, i ratificats per referèndum, per tal de desfer-se del model neoliberal i protegir la democràcia.

Sota aquests principis bàsics i objectius polítics, el PEE reafirma el seu compromís amb la formació d’un front europeu de resistència i alternativa, capaç de canviar radicalment l’actua-la correlació de forces. El PEE es posa des d’ avui al servei de la trobada entre les forces que lluiten - inclosos els sindicats i el "moviment dels indignats" - posant-les dins en les seves xarxes per tots els mitjans possibles, incloses les tecnologies de la informació i mitjans de comunicació alternatius .

Dóna suport i participarà en les mobilitzacions convocades pels sindicats nacionals i europeus i per els indignats el 15 d’octubre, així com la manifestació anti-G20 a França de l'1 de novembre.

Comitè Executiu del PEE

Els CJC de Nou Barris denuncien les retallades en sanitat

Als nostres barris, però també a Nou Barris, a Barcelona i a tot Catalunya s'estan vivint un periode molt dur pel que fa als drets socials. Des del nou govern i els ajuntaments s'està apostant per retallar drets a la ciutadania. En aquest sentit al districte de Nou Barris estem patint les anades i vingudes d'un possible tancament de l'atenció continuada de diversos CAPs del districte (Guineueta i Ciutat Meridiana).

Llegeix la notícia sencera a Sírius Barcelona

EU insta a la conselleria a no atorgar llicències per a conrear arròs transgènic


La diputada autonòmica d’EUPV, Esther López Barceló, ha arreplegat la preocupació de la Unió de Llauradors per un conreu d’arròs transgènic que una empresa italiana preveu realitzar a Vinaròs. “Demanem a la consellera un pronunciament clar en contra d’aquest conreu i que no s’atorgue la llicència pertinent. Els llauradors han alertat del perill de contaminació d’aquest conreu per a la cadena alimentària”.

Esquerra Unida recorda que el permís final depèn del Comitè Valencià de Control d’Organismes Genèticament Modificats. “La nostra formació se sumarà a les protestes anunciades per la Unió de Llauradors en el cas que aquesta empresa aconseguisca els permisos. El perill de contaminació és evident, i tal i com ha recordat el sindicat agrari ja existeixen altres conreus experimentals de transgènics que han acabat contaminant la cadena alimentària”, subratlla López Barceló.

La parlamentària d’esquerres destaca també que la població de Vinaròs “està molt pròxima al Delta de l’Ebre i el risc seria enorme per aquesta zona on hi ha una important producció d’arròs. Per això li reclamem a la consellera Maritina Hernández que siga contundent i rebutge la concessió de la llicència”.

Les claus del 'cas dels vestits' de Gürtel
Els quatre acusats en aquesta causa relacionada amb el cas Gürtel són Francisco Camps Ortiz, president de la Generalitat valenciana; Ricardo Costa Climent, exsecretari general del PP valencià i diputat a les Corts; Víctor Campos Guinot, ex vicepresident de la Generalitat i Rafael Betoret Parreño, excap de gabinet de la Conselleria de Turisme de la Generalitat. El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana José Flors, instructor del procés conegut com 'causa dels vestits', va decretar divendres passat l'obertura de judici oral contra el president i la resta d'imputats. L'inici del judici està previst per a la tardor.

Dos dels acusats, Campos i Betoret, han reconegut la seva culpabilitat al TSJCV aquest dimecres i han acceptat la pena màxima, tractant així d'evitar seure a la banqueta davant un jurat popular.

No obstant això, Costa i Camps semblen determinats a anar a judici i no declarar-se culpables-tot i que encara no han dit clarament el que faran-, de manera que el procés se celebrarà per als quatre.

Des d'un primer moment, fonts del PP explicaven que Costa era el més reticent dels tres a reconèixer la seva culpa, mentre que s'esperava que Camps sí que ho fes seguint les recomanacions del partit. No obstant això, el president va decidir en l'últim moment no anar al TSJCV i va dimitir del seu càrrec al capdavant de la Generalitat i del PP valencià per defensar "amb llibertat" la seva "innocència".

Quin delicte han comès?

Segons l'acte, als quatre se'ls acusa d'un delicte continuat de suborn passiu impropi per haver acceptat regals de persones i empreses lligades a la trama Gürtel. Regals en forma de "vestits confeccionats a mida, calçat i altres peces de vestir".

Al domumento apareix quantificat el valor dels regals que cada un dels acusats hauria rebut, segons els càlculs de la Fiscalia i l'acusació particular.

Així, Camps va rebre regals per un import de més de 14.000 euros; Betoret va superar els 13.000; Costa va obtenir més de 7.000 euros en forma de peces de vestir i uns 5.500 van anar a parar a Víctor Campos.

Quina és la seva relació amb Gürtel?

Els dos caps de Gürtel Álvaro Pérez i Pablo Crespo freqüentaven un "establiment de peces de vestir" de la cadena Milano. Allà van establir relació amb el seu director comercial, José Tomás García, i van arribar amb ell a un acord per no pagar mai en caixa el que adquirissin en el seu negoci "bé per a si, bé per altres persones a qui acompanyaran o per la indicació se'ls atengués", relata la interlocutòria.

El cost dels vestits s'anotava en un compte a nom d'Álvaro Pérez i Pablo Crespo s'encarregava d'anar saldant deutes amb diners "procedent o amb càrrec als comptes d'algunes de les societats" del grup dirigit per l'autèntic líder de la trama, Francisco Correa, continua el text.

Quan el sastre va canviar de treball i va ser nomenat director de la cadena d'establiments Forever Young, la seva relació comercial amb Crespo i Pérez es va mantenir intacta, indica el jutge.

L'objecte que Pérez i Crespo buscaven amb aquests regals, explica l'acte de Flors, era "guanyar-se, mitjançant el complimento, l'afecte o el favor" dels quatre acusats.

El jutge afegeix a més que, "excepte quatre vestits procedents de Milano" que Camps va tornar "perquè va considerar que no li venien bé", totes les altres peces triades i encarregades pels acusats en els dos negocis van ser acceptades per ells "sabent qui assumiria el pagament del seu import".

A quines penes s'enfronten?

La Fiscalia Anticorrupció va presentar el passat mes de febrer el seu escrit d'acusació en aquest cas. Demana en concret que es condemni a Camps al pagament d'una multa de 41.250 euros, en atribuir-li un delicte continuat de suborn.

El Ministeri Públic demana que s'imposin multes, també de 41.250 euros, a Costa i Betoret i una sanció de 35.000 euros a Víctor Campos. En tots els casos es demana la responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament.

El PSPV eleva la petició, d'acord amb la seva qualificació provisional, fins als tres anys de presó i vuit d'inhabilitació i eleva la petició de multa per a Camps fins als 46.000 euros, encara que també preveu tres escenaris alternatius per als quatre imputats que inclouen multa o inhabilitació.

Primera foto de Vesta feta per Dawn

La nau espacial Dawn (Aubada), de la NASA, ha enviat la primera fotografia feta de prop després d'iniciar la seva òrbita al voltant de l'asteroide gegant Vesta, el qual es troba al cinturó principal. El divendres 15 de juliol, Dawn es va convertir en la primera sonda a ingressar en òrbita al voltant d'un objecte del cinturó d'asteroides que es troba entre Mart i Júpiter.

Aquesta imatge és per col.laborar en la navegació i mostra a Vesta en detall, com mai abans s'ha vist. Quan Vesta va capturar Dawn en òrbita, hi havia una distància d'aproximadament 16.000 quilòmetres (9900 milles) entre la nau espacial i l'asteroide. Els enginyers estimen que la captura orbital va tenir lloc a les 10 pm PDT (hora del Pacífic) del divendres 15 de juliol.